Skip to main content

Full text of "aymiaymi"

See other formats


/ 

i^JlJVj 
c/ic^i! 
/ . 


K/!i>, ^^M . ,x^ — .^\ ] «£ ^* \l----y_^i:'L-:3>_..l^.nrA ^l<^L^.^^/rvv^ sh . ,>-» ^ ^^.^r*-* ^^31 — ^1 ;\-^v-» - unrv^^jsiL^^ A* . / f 

r-^ I 
iy^ (. u I I 
. ^UJLJI Oi^"^! ^3iUJi . T. 

•• • 

jIL. 1:^1 IJU. <_s;aAl ^>1 
^S\*^i\^\ Oy^l Jj^J\ ±^ bU^ Jp ^%J\j S^UJlj j^^JI ^^.^Jl 43j1 ^. 


J 
J,"^! 1 1 oij 


^»^ Oi^. -^y. J^-*^ ^k^h ' ( f^V' J*^ ij ^.^J*:" t/*"^' ) 1 Jp0^^j*^Utjji^^l::rj*^L.JU->^i^l J^ J c-:;^, . Oi^.U^t ^_,4J1 .Up ^>I SjU' jp "^Ui c->l::^ll IJU Jjl J JJ 
1 oii (t^jlj^lj iw-i;l y-Li:ij c oWtj Jj<^l ociW! Oi^.>l J j^^Ulj i <-p_^-iJl ^!jo\r !>Ui 
Jll V:^*JI 4 * 
1 Ol vl 
( JiU^ J i.UI V-"lpaij Ao_,^Jl ^"^ J^laSl ^ l4.i>J 4^_il J ^^i^^Ji JiJUiJ I ULp cr^ ,1 


ij^j\ jtij jj^b Cj^ oyj^. ^ 1^^ v.yJ' A-?.--l! oL*J ^ajf dJWt J-ii!l ^ ;--Jjt J^l (j o/'ij . Ovi«-i» J ^j'^^ 6^ t> Aji: c^iJl CJ_j)l ;j l^Jp <JULJ! ^yj v^L-*^l iU"^l JP \i>ji^ J>-t 

. U*!^' aJJJ ^j..^\ Jp (^ij^Jl jljJiJl aJjJ A-i Oi*Lil> J^ U ^1 Ji J^i)i (j C^^ . 0%j_, *^Ij ^ 0.JU1I 
;;;wJL-ilj J>- U ^y^iJlJ (*J.^'j (__^jl-Jl L^ill Jj . jli^bj L-JjJj! J 
Sa.^! IjjJjIj aJLJ-Ij Olyjj li'yJlj c-^J^'J iJjj-i:>^*)l! *ljl J >U1 jjAsr — Jj^^l *^1 cfwiv? ^^ J^ij t--bSil Ioa C_»:i>-/ ^ya«j ^ jJ-^ (_$3 wliJlj Cj\ias~'^\ Ac- <J OjJj c o^jJI *(5jljaJI -Up : *t^jl^l tijij'^ ._? ;,.^^J1 vi>Jl ^^^ J^ -^' '-i* J-^. ^' ;^'' 
^^ii\j ^yj J\j^)j JU_,vJlj ^^ Ji* >^U>I JiU. v; L 


J*^c ( •M^S'jSl^ij J>J^ / 
j^p ^O) JL* C*aJj ^^1 V-^^'-? Obt^iUJ'yij OljjlJl *^^^ (jj 

**^hJlj ^^ j^UJl Oj^ll ^ Oic^ <^AJ1 y-j i :'^1 ^ ^ Ud! ^UaiJlj A>jc«aj (J 4**^L-jl i*NjAl (Jif****' ^JJJ V^-? ^-^^ (*-frr^ 
I j>uwj v^jLiij jai i/Jlj: 01 ^^1 ^Uai^i 4.j>ai i^ui ^ 
OlwaioiJl *t^V C^y3^ •^j*:'' J^*'-^J O^OaT oJj . j^-l^-j ■^^*f:'' ^^ c Jl^^l c31^1 JL-jit ^^ ^yj . ^W- Ji ->jijil Jp i:il-!' ^ UiJI ^1>)I (j ^^( Vj ' VJ^> ^T-^^'-» *^' ^'^ V^^' u,'yi J^' f (lUl! oUii^ jLT Jii JIJ Uj Jit c^iJI ^:>Ui > JUI O 
c ;-jUJi ^liil (luJi iy>-^ ' c5>-t) jt ii>. i-JJi ^ui^i Jp ;t, I Jj J U !il ii-Ji jt ool ^t j^t Oi^l lJNT i:j. l^r^L ^ *<: 
<y 


Ul T t j^ tiop Oyr^,j ... « iUil ^/ J uil»->l» ^^"^ b^^. o^ 

_^l^ ^[T iJ^_ J^JUI (^.S_^l C-.Uj'^Ij UU i-Ui Jl^J J;^ aiJj . i^Uil'j (.4:*^ cj t^il-J' Jp ij«Jl ^j *^ *^=^ Jl t/-" IJU ^_ ^ . ^^</l ^J^\ (j ^Ij i-Ul! JU-jj ^\^\ jLT 
Jlkl sy d^^ \y^ -AJLiJ jj JT ot ^jl«^j . ^.^j>lj Olit^'^lj 

. will iJ!>wi oj>5Ji Ji> au! :ui^; ^ N i^jy^\J ij-U J a] J i Mayer Amschcl Rothschild ^UJLJjj jTa>. 

(. ;-ija)! *JUi jl-ui^-^i »a:;p oj*: i c UU-U- 7«^.j t^^j^^ C/^^ 
>"^ ^^jn ^ iJ>lj vi^j^SOly i.^^ tjU" 't>U -uiJ ^1 0^^ 

tj pfrUjI ly^jj . Ob ^^.^j i'i/jT i-^ aJLjjjj ^Ij . oa'Vl 6iJU (j aLiJjj iJyJ tpjy l^^jj ir^lj i;_,j_,t J oallj ^1^1 •OpLJ flUJlj ^U Oj_^|y (j (^Wl Amschcl JJL.I Jii . ^i^jliJI 
Nathan oUUj L^Jb UJ {_j Solomon Oy^y^ j^^J ' ^'j^^ Sjbl J 
' (_nJ^ <j James ,j--*:>-j Ulisib j^^U J Carl JjlTj OOl! (j 

j/'aJi :jap jj. jij . Jul ;«^ jj ^j j_^..,^_, ou ^^r^ J ^v£r 

Oj>_^_^ <^l -iJr^'jj Pitty t^. jT J^ t ^I ijl ^_,j;o JUllj 
( \ ) Arnold Leese, Gentile Folly : The Rothschilds, Guildford 1940 pp. 7 - 9 \\ .^^^ '^jy>>i\j 4Jlk,*yij ijUullj A^yi\j AijJLfVlj 'AJ\i>l\ Ol^l Os -T J\ jlC j^ 4jujj ^^JUl Sjl/ J jUxiVlj bjjjt Jjj ^ (j 

(_«ftJl]! oLf :._^' lj>j Ujl--*^ W^j^J c_,Ai]l J* i;-»5Jl «J«u<2J ^^1 (jl ooJl^,! jjJbU tUj "^1 ftJLi-i ^_, <u^ y^ ^^.jb aLiJjj ._^^l- Jp . ^^^um J-^ 4j^ J dy.\\ 0. <J Jj: JlT csJUl Oj_^"!> -^'jj f-JifCi <J^^^ Vj-'^' -UPj^l i5-^' jUjJt tiJili i •W^l i »ljL~* . ij 

J ,^^/l J^ai Ji>J.l jir 5j/!l ^li u^j . :>j^\ li ^jj Jit SjyJi iJiiVlj OiJiy^l C«-fij -Hj . 5j^l 5.>l» A^ '/> (^->^. 

j^ iJLp (j^lil Ji>*i! »Uip^ Oi^ t>* ^-j^'j ' J*^' ^^ s? *r*^y^5' 

■— * >«j jCondorcotj Lepellatierj Romme, Foiircroyj Sieyes |*4^ ^•^ t_JuSJ! f'lvij'Vl C.;l» i Ai-lP jl CJlT a*JL- 4^Li>-l Cj\Sy^ J^jrliJl i.JLi. J MI—HllJI (l) Jewish Encyclopedia Vol. X, p. 497 
(y) Arnold Lees^ — p. 10 
(r) Nicholas Hans, p. 187 ^Y «... ^:jJ1 4j_^1 ip-^U''yi CjIT^I «aA ^.ai. <^) Ij^l i^ c--^l- JJI c aJU!I jl^^l c^^l o>lil ol C-.U 

^^LJI ^j[^! Jli J . (, UIA c ^AY'• L ^VA^ Ol_^ J c ^jfi\ 
Uyi olTj c Sj_^ '^Um cJir 4j_^lll ol » 0% ^J ^s^\^^\ 

AJjjij ^Uil ^>]1 c_.^l jl$:it l^U* j^ c oj OwsJ yi c o_^ai V-J>JI 5j>iil Uii,:; ol AS \^J^\ c *l>.t sljL-* <jj>. c ^j^U ^^\ ... TjUi J>.'^1 4. air ^ c W^A ;x- ^j! J«i fiU.ij ji^ J_,t ^!^_, ^^ J 

o^iiij V-^'>!i Sjjiiij » ... ^A• • iL- jj <j"^ ij_^ai :uuj j*5J 

V^' ojj *UVI oIjJL;jj ... ^.^1 jL-oL dl>\y ^""^i 


jj it^jyjy' oaJ( ^A'A-^voo) ju- oJj;*. Oi^uo Uy ^^ ail J _^I L^ (1) 
1«T ^ JiUI ^^1 (t) w\ ^- ^- ^^1 (r) 

Arnold Leese p. 13 (t) \r dxi(\A\* -W/o-x) J^Jj>.^/l^l t LijJi; V'jjJ V.«: Wt'J <J^ A-JyiJi 5j^l ol jO CjJojI Oi**j 

c pjfclap U ills jr d^ 'jjlJj 'j>''^j lj*iaj *Ipjp- ^,j^I *--*y^ 1^ ^i .UiJI IJU oU^^j Uy J iilJuij ^*U]I j^UiJI jj^' (^> tUlTj 

jJUl JiUJj uyV a-*^J ' a-^' JW-j Ji ' *^i Jl «iJ^i u^ ; tilt but TjJL. Aj*i J.UI ^UUl iilil ^- j^l Ai^^l OjiJl; i^jUl yjj\ iJA o>t» ' i-j> iijuu ^ ^iUi j^j iua T^jj jir <j^.^ i/J ' i^J^' -Sr^ '^-^ ^^' ^1 ^^-^-^ (i^ '^-^-^^. '-**'^ :L,,i^l sy ^y U U CJI>JI (^jU a^Oll cJlTj . 6i^l iUi ,j ^Oi^b ^- jlJJNI (.4;^ CiL-j . o^lllj i_rti5> j'i^' ^^^ i5i> <j V^ 
. U> ^j^ Aia.^ l,^w-> . (H-. W (Ji J-JI JUi (^ ^ jloiNl jl:;>J,l vljiU-l -s^j+JI ijju »^1-^ <*JI_^I iil»«-^l cJii-lj ... tf'_j>' j^j^sio 


(1) A.H. Ramsay, The Nameess War, London 1952, p. 21 M oLiillj aJLUlj *%Jlj OU^I ^Xj l^\j ^yJI ;i^ U J4^_ 

t jiiliT <^L-1 Cj^^jr. y*J (--n^l i»lp JL'li JjJUj cjL-l (^-Jjt; j>ji\ ^ *4^aplj aiUIpj ilUl J^ iLJ-l ili (^JUI y» j^^\ \A*j ^ o-^jd «^^ iS^jr. yj f'-J' -^-s W c^. ;^li ,^Vt v*^l |»^j i^l ibj . ^^'.Ly.'^l LUu^l ^■\^_j (j iojJbll jj^l ;i> jl_^l ^ij . *L^^| UJy •bl ^y J>_^"^1 Jp -Aij; Vt o_yuJL \ji\S' J\ V'l<i^ SjiU^j Ulj^l ^j iji:>'^\j 1 l^i a>.j jv.Jdlj t_-4JI a*j U^_ai- ^r' ^j t iU> jLJL. (T). ,_^l \j^\i cr,^\ Oi^^l ^_^1 Jp c-Pjj dUy jLL Jp s Jw^l Sj^ll Ojj_^^j fHJ^' ^J^.ji ^J4^^ tj"^ ^ «^^^J (j^ Ck . v9 (Jll Mirabo jj'ji^ J'jj' ui'. "^"^J *j;i**- ^J J <«k- : U^j ^VA^ >.^1 "v <j «iJij j^i^ v=^ ^U 2:jj (^^ f*-^ J> 


The Nameless War, pp. 22-34 (0 

-j>ii :jyjij oij^l j^jj I ojij} j,L->j - <v ^ >^ ^.^ (r) 

. u n ^^ :^UJ! i^i iJJ.! I j^^j JjU U^.y ^o jUJ Dlj t i\J^\ -\jf (> ^^ ot ^,j . \^y^ J;li -ot oiAj Oiil^H i>* i>-i *^ j^ >^l ^.^ iJ^ V^' 'j'^ rr^*-'' '^ ^-> ^_ ^ . ijj^\ Olijl J ;^L* l^ J^\j J::illj ^iil'i c JuUllj ijlUi ol «_^. dJJiS' . ^_.juiJJ Ua OjC- l^j l^xi^' ^j^. ^y 51 jU. iS^jb AJj^PJ <JLi^;*5^ (»iiu i^-J«JL]Ij C l^g«»Ai 151* ip-jJl oJU J>w»J 

; (JL U ojjiii /^aI^ (J^ Jj^J • ^i-^J^^. oL^i-all cJuaJ iT . oL-^a*]! (J Ip iiU)) , «... ajUJI Ji ^^^JloJ C^b L* 


^n . l^bjl C^j l^'iiJj ifi'j^j ijj^ vlJaia>. JJI UUI S.:,j^\ l.J^ 

^.■>>«JI 5j_^l Ai^y ^^JU! ^Ldl J^ Uy OOP LT . UiUxilj Jy IT . o^b ^uji jp j^ij ijUojij a^SJi ^j^- . iUi Sjjj . Sy^l ioj.jJl iJoilj ^^^1 t^i_^! jiJb ^bux^^iU u> Jl J. i]>ill ^ l^,^ia^ jl a*j ;_j^i 5j_^ ^_^) j^>ui-i y^\ 


y^^j ;^>Ji 3^1 j^i . j_^uji Lj> J OJi ;UJ! c,^i o-^j : J~^ j^.' (/c^ Ji' J>.j • {»^ 0:^1 bJl Jj j>4<i. U> J <] jir j_^U ot ^-iJb ^_a>. ^ brj » 
j^'^lplj Cj,1^\jS^\ jb ^!>U.1 ^j>-j Jl jlft .lu^ ^_^l ^ ^-^JL. oir Bl J^iiJ.1 J 1>^ U j^l ^j^^ ^b *%^l_, bjjl J :,^i oUil 4^^- o' ^_ U -o'lrS J,yij o_^U iljil aij ... iUi j^_ LJLjf 
^^^^J ;-LJl ol-L^ J j^UiJ s^lplj ^iUJl jl ^_ jiTj . .s_^i 

j;u^i ^ j>: 01 s-f. J; c ._^ Luij Ui>- t.i:. j_^' jl j^ ^v f ^j ... J^t J 5-V^.I' ^/l>tj 5^1 -U^Ui! j> 4)U jJ^d :i)Uil! 

u i^ui. 01 u-.^^ jir ^._Ji)! j_^t A;i! ^ jl j^."^! m j^ji ^l- 

4JL1 Uj .ij4^*l Sji ""^V-b 'C^'ili^J '^^r'^.^ jLaj'Ni i-ai Ut u 

(Paul Bararas) ^Ijjlj J^J j^' Ji '^.^' ^'^ '^ • V^.' lT^V t i! Jli o^.bU JI ^^ vHj_^ Voi JJl S/^Jd! jl ^.>J1 v*"^ 
Jil oljo-ll i^U^lj Ao>frJl olUa^l Jp ^^^^\ ^ V'lj^rl e>^ C-' L a- j_,iL Op J J., ^ip aju 0^ .-^1 Jj ^^tA--')^^ jiuii o^ v^y.-^. '^■>^ 

JUi ^_,_^^1 dU .oil jl ^^\i r,.' jl oip' . ^:^u' ^>l^,Li VJ ^ Xs- C -^■-,'<'l (^o!l ^_>j*-'. J>-J' O j'JiJ LLo^ >iii-^_jj 
KjL)b J^^i jp jj\ jl I,- ;»-kx-.l ^1p di:J.b vl-LJl AjbSOb ^j 

^U^Nl J^---i pJl (lU)l jlJiil CJL- ^pt jyH\ J.* yl J.- L' ... J-ii'^l ^^. jU! jr o>.i-i . ^^ aJi jj>u- ^^oji ^ir . J >Li u jp 

*^1 . U^ 5^»a:U1 si* u^-j O^Ujj SOpLI ^^jUll ^l>i! J \ < V - \ • t i^i^ \ ^ a V ^y^rl t a^UJI t .r.:A*ll ;Lf (t) ^A J.J Uj^ ^ ^ji\j i^j\ Xj^SJ- Jl J ^_^l oi J u* 
1* ^ Vc-^. lT i 4^l_, jT J ^iai,| ,__^_ ^1 ^i^i ijj^i ^1; . jl^ 4-,^"^! >y tjs^ J" J . .^i jr oii <it 1^ J JiJb _^,^_ V ^ud! j>^jl ,_^t ii)i ji 

\j^ j_p^ 1^1 J iiJJl AiSCr a^t j^ Uj ^^_4i Ua J .U<^| 
• ^:^"^' --^ ^5^' J^"^ ^J*^l ^ '^ O^i. ^-Ij J^t li^" J 


p-l Oj^*V pr' • '^■^ J' V''^ Uy ^kuJ N ^iyi. j^^^_ J_. 

». (> 0^"j • j^5C»^- ^_,,^ij Xj ^iji^-oU_^l ; sa>.lj i.1 l_^'_,<; j! |^_,ii JUa! ^ o_^^-_, JU-l aUA l\^j> j^y^ X;b n j^l v_^_j ^j . ^>i\ »-V. ^J^^ f^' (^*W* "^^ f ■ ''-^^J ^* ^\ ^Jlj ^._,JI ^jy. j^Uf. ^oJl ^^. J. ^^1 ii)i l^Ali^ Jl^-^l ^1 jja^^i ^^.b: A-isli. J iSk-. jr j^ bjl^ ^' jH^Ui^l J ^ I ll^t lj;-_.^ UO ^j^ 'NU-j ^I>11 »^y ^^,3 ' ^U*^l (---f. 
ij'ii:, ^-^ . a«j UJ |»5Ji Ua-*Jj i:^>l C,\l^\ jbl lii>' C^' 


^^.}J^\ J ^_w.|l ^b ^»5Up j^~ j^ill «J* jl . ^yjj^ pJ> l*^ |.^" ;ijy.l! olUb ^4-.i A.^ Ob/ ;k-i^j r*jr' f.^' -il frV-^.J 
J I4JLP jlk, J\ Aja'Vl olUi jl (j^a:>a! j_,.aJ^.^l) ^b a:, ^y. \^\y__ JlT ;ii^_ ii^ v^ ( Illuminati ) ojj^l (\) 

. v^ui j> j^ «> ^vi~-j u^ui oa;l. l^ ^j Y 
Jl Jlj^N! J_/j A;._^l ^^1 ^^J ^^- lis:;,^ . Lii 


jui oL>^ lil ^X*ii bjjl J! J •. -50) jjjai „^^\\ Ua <-> -':;-^ ^-^^ y I ft* 

'J-: l^ -^ -r'-'>' J J^-. *>' ^1 C-^" ^j . ^;^lj)l ^jl_>ll ^^j jlfCil jai V_a! j_^_ ^_^ U> 6li . j^jJt •.. 5a. ft>Ul oL^;,ll Il:Jj JUi.N/1 J,jL;j ^ ^^_j| i^j^, ^i ^|^^l-JI Udl Jll >ldl oICN ^'^^JI i^^^ ^j, 
jUjj jAj li L-i ^i_^^i ,_^i jir iij...s^ji^ij^ ^jj^j^^^w 

^!U. Ic' jl jja^_ ii ^'i^, . suyi o^^UL! ^- ^ j:^_ jl a«^ a-*i A;b:. -.<) J^^^ij V.Jj"^' f>''-J «^r^i'-) ^l^' f^-* ^jJ^^. ^i 


1 ^i_j! /,A>y-i jioiJi ^-> /,> ^r^^'L; f^'-^"^' Ji> j^ 


\v^'\/r/\v ^11 ^j.^3JL^\ ^^Ji\ jjjijli Ji ■>^.jS' ^Jj^-* ^IjJ^ ^J ^'.5 4»^U- J Aj^iJl OUUI ih--l jj^ Ji« j^-UU-U-j :>_o.f;!' »U^ JU'-'' jij ^^LiL' i^jJtT Jlj^JI j,5::J^j-. Jl U jlopl >:. Jil ;^"Vi 0} « 

. L>- ^Ip .Jail il. j^ jJ- o;-iJl J-^ y^ - ^i^>:*" .-y ^^ ''^^.> \.T ^-. „V'-' ->' (V) YY ... JJl^l a^ oLi*J! ^;^ ^. ^J,\ jp j-^i ^ ^^- i/^^ ^^ (I ... jiujt c-j_,*j- jv; i ouu ^y>- ^i>.,:-b i-nk.li ^_Ldl Jp o^ a^ j^ ui^'l^lj Oir~^"> j^ ^.jU! .Lip ^>.l „ 

^^1>1 ;-iL J oiir l^'LiJi J,,J^ Oiia-a* Ji Jj^il S^Ip! S/i jl 1 JL>. I. 
A;L^ ^_,i. JUII ^ji ^- Jl ^UaJl ^^^]\ (J;, .>i^_, ^U_.; j^;LU lixJ! UJUJI dJL'i A^>.j t^oJl .loJt^. ^yl ^^_^_ 
^\ J-* ^' ^ (\) rr 


U *U; ^si^Ji *jyj^ J ^':A^y\ j^^\ aJI J>. ^^^!Ij ^!>UJb ^>.iy^' J^ /,>... -^i^ 
jl N I) -y 0^,^^^ dJlJUll «^jll « J* ^r-'?^ ^.-^ J^*-^*' ^^^ J" ^^'j 
... oya^- !Ai ^._^ ^ir iJ)ii j^.^ illj5 O^ij ^r'l 0>l| li,- 

^ i.jU>il o5 jv^o^"^ Ijly aUI JUlj Aj:_^flj «Uil 


t ^^\i ... jj^^iii Jj^JL^ U ^bj; ^.iii^ o6±J.i Jl JJi^l ^ S^UI ij^ jl J^il vj" :^UJi c.i>l ol-^^ij (v-l^ii J jiJ^' v-'^ • J. 7^.' .>-^' V (\) i ^^^-^ r T * \T^Y Yi N jl ^.iUii o.Li j^j . i.iij! oJa ^_^ a.- J Vi ^^ a*>. ^■ 

Sjilic. J] }xj>\ \^ 4«i» ^Ul 4JLii ^J^ j^LU jt iUi . <5L.T ji>o- 

^«!pb *^-JI U^^ IJ^J ... l-J_/ Jl Sij^llj <P^^ i:?y.ai' J^'' 

. ^^\( ^_> ^_;u ;.a>. ijji^ <ii u^iyj^ ^_^i oir ^jdi ^"^'i 

If jLlrjLl j! ^__^i.! *Ui iLL- 1^> 4ii_^, *i!j^ vy^' ^' V ^^iU t> Jj*-ili ^SjyJlj VJ>' ^=r J j^J ■ -^j^r'' J^ -J— i 
u-* I Oir-J>^j Jr^^ u^jA^ Jj^Jii i^t »Up! jlT . LJliai^ ^ >Jj:r'j^ 

• €■ t t 

-iJLiJjj *!A*^ a>.lJ JjU:> j UjU*-1 cJa-^i (*-f-j' 'i::^ J^ 'j^'j oU-L- -Uj OaJ J] ;-^^! '^jA\ .Ul J^- ^' . SJLAj out) l^"jj^_ (^>;pL. ^-'.^-^J ^J \M ^ ^ Ji JJ {\) James K. Hosmer, The Jews, Fisher Unwin, London 1890 p. 254 (y) Ya 1 ^_.«JJi] ^_^1 plJUJIj ^jr._^l J Oj^J^l; IjJir Jj . bjlj ^jyilj oLiJ jj ^ ^_^JUI cSjJLJ cJir AJlk.jJI A^jS^l Jl ^. ^ Oi-^' ... -^"jj a* O-.j'*^' V-*-^^. o-^ 

- Waterloo jiy'lj ^^*-* J ^^1- -^J* f ^^ <S>- Ji ^".^j^J ^'^ 


. (^> <il! ,^!i J ;.J 
a] CO^J Oi>- ^^ JjJbU ^^j j> IJA jr a*j ^_.>^ J^i (T)- «I decided to improve the Jews : but I do not want any more of 
them in my Kingdom : indeed I have done all to prove my scorn of the 
vilest nation in the world.» : Ubi^j ^ 3ilJ J.,j\ ^ S j^ ■ ^^^ J'j>-' CAt^ J^ C^jf^ Oi) )) 

Xi jl jjA ^ hj^ oU*>- JJ ^ ^U Uoll jl : IjA Jlij The Nameless War p. 114 (t) 

\\i ^ Jb-J' oi-i'l ^^ (r) Y-V 


ii;UI J,^!l J bJi : -^Jj^^j j^ ^^=51 *^>Jl ^ijjj v-^i J ^j^i / oNL:pN1 JU^-j oIj_^I iLyij ol__^l^ll ^ojj ^;i]l jU J i^'^UJl Jp ^.ij . ^^1 djuu cJiiJi ^h-i. ji^i *i^,^< i_,jir . . \Mh i-^ -• «* m m ^ ^ iilUj cjl^l ^y^ ^^\j vLJliJI JjJbUj c-^Li ^J jJIll Jt. |^U„^ . y^ cJiiJi ^_^ii oij __^iA ^bji ^jiji oo c^"j ^^1 ( uii ) ^«^ui 4*^1 ^^ J diiir ij-^ij 
V u^j CjJj ^1 ( \AV' ) Oi*r-" Vj^ <-5-> ' L~*J'j ^r-J^i I jUb J iJkiJij L-jj J ( Nihilism ) <s^\]\ aT^ ' j-i^-jl Ol-^l *> j rr ^ >-i ^.^ (y) YV 

j^, . A^jy>.:!l A^*^! i>-j J •^.jyyi _;-.^' <Aj^ ' U^J ■ ^i^' -r^ -^'' V^*^' u" '-^i-^' 'J^' ^^-' 
■ 

1 <^>5j> J '^ J^ ^1-^i V* ^*^' V^' «^'>^ y.-^^' 
^f.yj ^Ik^il jU^Nl i^ !/'>. Jl poUr !_^li»i-? ^_^JI oi a-; 1 ^^^0^- J ^>r3 ^>fJ* ^^^ J:^' Jr- J ^^^^' "^ ^.-^ 

Rhods ^^jj Jr-:- J^^' ^^! jl^J .^y^lJl ^l-^ ^U^ I Ip JLpLJ a)T -o lji«r-j *^iy^l ^-Ji^ ^J.;^«-~i 'j^^ ^}^ J p- J^^l Ol^j Jlki^i v-^UJi J»VTLs;l>^ ^Ai Jl v^>l JUi] ^>U$J1 a«. bjjjl Ji ^j ;^ill ^j^- JM S^Ui y._^l v-^ j^ 

Jaia^ J, aiUJI bjjl OU_^ Jl jJ-1 0_^ ^U-1 'Njl^ Ajiy 
'jA^J ^J^' ^'^'-J C^J' CL^^^' **^'^:^ ^A^J • p-*^'j^J ^J^' The Memoirs of Paul Kruger, Fisher Unwin, London 1902, Vol. II, (r) 
p. 235. YA (\) 4 « » « UUaj J J 
i *j>- j_^lij ijjl^ - i^lp UJyj '^j^.^ -^'j^ ij^ ^ i^^5l ojyll ; Aj^ : -J> iJ^li! l^lpJlljl ^1 (Jj^\ hJ^\ ^rSki^ l5^^'' -^-«-iJI JL. Jl*ij ^l>- JxJLj jjJLJI viUi IOj ^_j . ^\J<a\ jjrf£ Jl *.fL»y Oi'^U OiJ^'-l vy^* J '-^rr-^' • V*^iy. J^ -^-J*^' *A- Ji^ O^J ^_.wJl jJ^b j_^ i_,A; jt oj ^ Lilli -U Jj"^! UUJl ^>l jl 

J j_^l .lyl l^ii>- j! iJL^l r-bj'yi <>*::::J1 'J^'j • ( \^\A ( \ ) Who Wants War ? The British Pub. Society, London 1936 p, 

(t) Gentile Folly, p. 34 

(r) Nonnan Angell, The Fruits ofVictory, New York 1921 p. 331 W ,y-M\j K^jj^\ jUJ^I <— *j>*j (Ip ^j^i'^ t-V^S^^- oLJU- j^U^ 


^ i..-ft.^l bJy l:*^ ^jA^ . ^^ Lu^j . hj^ hjj j^\^ Jl (^) * « « i_j^Jl dJb J ^bJl JU 


(T) ■> « * ^UJI Jp l:J>^ jJ>d vl^li : ^^Y^ jJji \0 j^^jG U:>ap J LaVieUe France aU dUj 

J Jill Sji liili: 1^1 . (^jjiJLJI ^t-^^r •^ \^yr^ ly^y JJJbh » 

: ^ jlSL-jl Jlij 
: ^j^ ^> Jlij {( »J*^t (jlj . I41* L* \1^ ^ a*ii«J ^ (^^^1 ol y^ jJlj ^' 1 


l^*j4>-j> ^^1 AjUaJb *^j^l Ojl-^i . O^bJl -ij^JI (•-«* Ij^l-i ^lil*^! <_5JJ1 Robert Edward Edmondson^ I Testify, Oregon 1953, p. 150 {\) 

YTA o^ <-ij j-Uiil (y) ^0^ ^ <-ij jj^l (r) nt o^ <-ii j^I (0 r ^jj^.j Sj^-i^lj ^%Jb djjPr^, v>^' (jt*J ' >-^' -^ -^ t>* 
W-^, J' o^J^'' i>* >^JJ^. **-^' V^' *^''-J ' *J^' '^' *'jJ t>* I J Jewish Chronicle jSoj^ u~iJ^' '-kj^ "-^ ^ ^ '^ 

1 ^^rn ^jjj v ^_jb jjUJi Uj^ 
:r^.....vi ^^ .\pi\ oi^ip ^> ji t^ji Lf c-.>b sd>oii oL'^_^i ^j 

l^.^>. ^^i . j!)U1 J^Ij J Olj'^jOJl j^ Oii^^l ^^^ SjL^j (V)- 


ir^l ^3 .ULLl ^W- ^ ol^ . James Malcolm (Ij^L* cT^-^' ^^"^^ 5j_^l J ^ ii^j . J-i-^Jb cliJi;i-l jli _v^ J' !..UJ;- jiJUsbj.oiia-ii ij>»^.«J' **-UjJiii!i'j UUJl ^>-y: J>c. ^yLl ijljj j^ oJ] Jp ^r^> iJjU jJi\ J^^ 

. j_^L."^i liA Jp Vj:;f-=^' (^j^b jLaJ'^l ijSOU 1! ^ aiJ UU-! ^1^. J> ^>l iTj^i ci^jj . UjjO; aU)l irjj^Jl c^lij n» 4 \^l ^ J;UI jO^l (y) r^ 


^j>l jUp jp ^Ji^^^l V^'' -^W'j ^^k ^-^ *^^ L^^' u-^J iijjS\ i^L^ *^.H^Jd Ol*^' -^J*:^' c/jLliJlb ll>lii olS' c bjjj^ J (T) ,^^Ai v^ ; ilUJi ij^j^t *.^LJ- , SoUaii^i OjytJJ ^_;-*^^l jLtg.-^ rjjl^ -^J*^^. 
. iJlil JjyH! j^^Jl jLi^^ j^^^'jj^ iJj^ 


LUll i^^oxil j^iAfi-j ^Uiill 4_/*:^^l jlli-w4 ^j^-vj1^. u^J^ J Gabriel Hanotaux yy^^ Jij^}^ l^J^'' T-^J^' J^^ "^ * ^^-A' 

ji d\prjj^ OlT^ jl a*j N^\i ii-^ ^JUaJJ SJuo*-^ cJlS^ UJy ol U iljj . ^>l *U1 <Jl^ Ubj! Cii>- V^^ ' J>- i> ^'^ ^^ 


\:>j^\ vL j^.U f-U] ^jUj ^.j^ ^U_^- ^Aii y.L-j .^jUJl /ii (^) 

Jp l^ dj$U^^ <. ^ciU^i :/'lil i^l IJ*.:. 1^1 . J l^^-^h iP^ ^-'^^^^ t>.^ y^* I Testify, p. 179 (Y) H.C. Engelbrecht, Merchants of Death, New York 1934 p. 176 (r) rY • -i^jd v>' c^^ ^■^' ^'^-^ • ^'^^-' ^^-^ ^-'-' ^- ^^^ jJbf'i/l JU>j . <pj^;-iw« i*i:J (Jp J«-*il 5ajl>Jkl o^p^_j-- Jl A-^- ; 4i*j AisU-ij Oijli. Ijjyj c ^■_^ ^ i jUaill ^j^l dilij ij^lj JrT J r''^:)^ ^>^ v^^jj ^.i^ -^^l Ji V^.-^' i._^l c^jUi i>*yjj L5*^'j • '^^J^'^ C^ J Ij-h^ '^s^.y^ Jl J^. '^^ J:* Jj^ j> J^ (^a11 yJl^-jj^ ^lil J j^yjj ^j . ''iJUir TjUoi jJLtNi 

i ( O^'-ill ) 4jl::^ J ^^vsluJIS^ J*«j c5j^ c5>* 7w?ji Jij , ^j^i j^'l^- C^ JjVl auJl w>-l 5JL;-ai oL^/^!l v^l^^j Chaim Weizman, Trial and Error {\) \\ o^ ^ \ fj V^r- ^ ' cr^ f^' V (t) rr r I, \\\A j^y \\ J l^^l^J ^^^V Jiyj V J ^>-l \Xj>-:> JCa <^Jij oiij lT c jVji j_^ Jj'iiT Y'Ajp oii> vr ^>1 cJJl^- (Y) gk LT Jj</! aUJI ^J^\ J OjOi oii ^t J y-ULi! ul . JjijiiUj <_.^1 j:^1 o,AAr,n 4 4 ^b ^y ^j iJU-'Vl Soiljll ^J-1 \A>^ jsOp \*j . ->' 
1 £*\,YV^,^YY . wUj UJ Ijv i a- lT OljjJl ^-^j c ij^l ^tjjNl ^ /aj>]l1 ai* ^UJl ^.^ Jij 


o'lpoJl iT^l IjUj . olill au ^J~\ jU JUJ,^ oj^Oi Ij-Utj Merchants of Death, p. 155 (0 r ^ i wow ,j^^ c aj^l j;l jl. t ^^tj v>l ' ^j»M Ji-JI j-i; (t) n 1 
Ol C ^JJ^^ \3jy 5il>w? jjp- i«lj «jia--«j jJa>. tlU jjij ^JJj' Jj^ (> ^^1 Oi^'ly 1^>J . l:J"lll -Ui 4.jUiiNl *^>! 

^ ji^f'^l *ljjjJI ^j . ^^b y ._.^ Ulii ^ iJUi^ UUll ... bx."^ lyU W 4;^!_^* Ul _ r 

... \^.Jd 

... JjOJI 

Ji:^ (^JJl J>V1 JO^l J>.I ^ UilJb-l c-;jl>. LT <_;jUi Ul _ V « • • 


Arnold Leese, The Jewish War of Survival, Surrey, 1945, p. 68 { \ ) 

TA ^ <-Ai j.U-11 (r) ro 
^ tUiJl iJlill aull ^yLl jU JU-il J jj^l ^^, "^ ^j ^1 ^j jj^^- jj^ . .^Ji .:>up y ^^11 -*uii a» j~\ ^ jii^ vi^' ^^rA a:- v>^ :^' J'^-ji ^' t'^^' a>- 
I v,;>._, . \\r\ l-^ ^J-\ jiplj i^Jl ^i-i^J ^L^^l 

. j_^U l^_^j Vjr. '^l^ lH-' f^' ^JJ JJ* 

ij\}j\ '-^j ,jl:::Jy^ ^t t^^j^i ol5'j . oL^'jj iji ^ ^jj^ 
JLmiJIj ;.j;JI yjj JlTj . J>L- ^ (^^^il SjijjJl jLl^j t v.>' 
. j_,ly. .1-^^.1 J* Jj-lli JU^^i ji}}j . jljN l;^ Jy.^^l c^^^^l 


j^Uj ^Ja^j oiJLJjj iJy_ ^j^W Cj- 0^.d^> -^l=>-^ r*i ^J-' C-5 J^ ^JJJ ^"j^ tj^rl- ^ S^-^1 oL.Nr^yl J ^CL *5U-1 ii:> Ojjwo /^^iJl :>^*fJi j^ oU.a!b -U'wi-j v5-^jt: 1 


(r) , Ajr^l.^*yi j^^^ C^ii^jj jLli^ rjjk ^J^y, 

, <JUJ l^jj /<r^' f V^' *^Jj--^ '^^J-JJ jlJLlw^ J^^rjj^ iSj^ . 4*-**L.*JI Ojj-iJU dJjjjj jl.tj.....* ou A * * Lf 

. (tjj^l O^UJl) V*-^' '^JJ-^ ^J^j-?^^ P'=-^ '^^ J^3 

. iJUaiJI Ojj-11! ^-iJLijJj jLll-^ u^'^^'y. (j^^ . UUH 


. ^Ult ^'Ul tjLiju^ OUU aljjUj a!_yjl jUj_y Uy J l^>A\ oLN^t ^ aJ^ Jj JL-ii International I Testify, p. 144 (r) 
(r) rv . j^^ (J oJL>*ill OL jj5i j^.k^ OjLjjjLi »r^j^ I oUiiUllj cjiyjlj ^^>!- J *U^^^I ol^ ^^jA ^j 


e L c ^u cj.-^\ ir^i ji^i ^^ ji . dJJi ^ j^i ji . uai j^ iA>ai 

f-ljo]! ^Jj jL-jji a~«r^ (•^J - t:^'^>f:" v'*->^' jbi.'^l j^ -il 


Ulkj J \AjS'\ Ji iiUll io i^llj iT^^i jl 1) Oj^>-\ ai iJUai^JI ij>j^ jjJU ^_^y_ Lj>! olopLilj Jl^"^! ji-Uj \U' jJji -i:-«j ^!>UI 

. ►UJUJJ olo^j iJL. oIopU. j^ifj^ o^JU Jj^T \^i 

J=ri J'J ^j4c" ^.l>-^ 'jr"^ ^*^j* o^^ ■J'?j^^h J^A^ J^ ^-^"^' (^) The Forrestal Diaries, The Viking Press, New York, 1951, p. 121 

(y) John Beaty, The Iron Curtain Over America, Dallas, Texas 1951, p.159 rh C'.J^^ jjP l^pW'lj ^\J^\ ^ JS'\ j\ i_^ \jJuii ]ijl. f • o^i' J- 


LLl ^My^. Jp Oj>r-. ^^:JI olT J>. ^.^Jl j^\ y. ^/^\ oJliiJIj j..ii\j ^jih ^.^ ilu ^Ul diii . ^-^11 ,_^l a:^ O ^ijl^^/i ol^U'VI ^ 'M LJU^NI j^jl Jli , \A^ . (T) 


tr^.JH 

. jU'^l Ol>^ iUl _ V '\^- "^ 0*0* V-hrf-JI jly-^- Te^ - TOO o^o^ S^^ A "^^ '-i^ (t) r^ 

Aj jUJtj jU^I OULtfl 


i.l,aiJ. J LjJ 


. re^ 1 il I 
Ikl Oj^Uail ipLs*3 
4. J^l OLcJ- A^U->aJl i_J! ^"^1 ApLvS wil^Jl i.^"^ • c^ u 
. CA****' t'\ JK^ ijUl JsU^I oljLJ 


A \ w 

YY 

Yr 

Yi 
Yo 

Yn 

YV 
YA 
Y^ 

rY ^^ n i IwJl ^ J-i ^fiL^ :>l/l _ re> J:.Uiil_, AjjliJl oir^Ul ^Uil _ ii 
. iJLiiJl OUU^il ^l^'l - 6 

. 3jJI iplw» :iUi! — OV 
. j^LJI iplw? :>l/l — oA l\ 

aJp >^^ ^jiJl ^</l jj^ll^ ^1^1 ^Ul ;JU^^1 ^'Jj ^_, 

A._^y)l c>-Jl^l -^^ oo^ ^ ' li^i br. . l^, auil ;.o_^!l 2iy^. Vr~" '^^ • ^jy.J:^ iJ VJ^ u* J^ ^x^ Ji-^ ( Jacob Siev ) C^^ 

. ^^^iJjOJl A^jJJi) A.X^I j\j:i% ^Ul J j»^^U J (\) The Nameless War, p. 36 iY M. Bnjghting ^^j u^^J Gerom pj^>-j O. Cohen u)J^^ 
• o^'j^' c5^^t ^AJU 2^\y_ j\jii\ Jp jia:o- j_^l Cj-^y^ ^iTj U 
i»JaP CJIT Aj^.fl-iJl L^jj ^y■ *4:L»ii i Jj-I Jp i Jil Vv-*" Oi^l Cf)^ ^^ ^J-^l Vj«J' >■ J Ir-JJ o"^ 

^^" ^ ^^JJ ■ iS^jJ^ V^' OljOi. Jp ^_J_^I aiJi JaJL-lj ^^- 

i*_,<J-i Oj^ ^ji>.j . 0^1 ^ 4^j olj;:!^*^ 'Mil, ly-i UIT _,! 
5lxp tkkiJj 'M_y'j "^Upj "Vy l^'ljj j^j JlT ; \S\\i 

IT '. Zverdlov C>^j>}j t Trotsky ^^-^jy Jlt«i ^y ^j^l 
Uritsky .^_f^jj\ <. Soko]inkoff l_>_^_^^ ; Kamenev 
Kaganovitch j^^jjUIT t Radak iJ:>lj ; Zinoviv uiJ^j Litvinoff 

• s?^^. ^-^^ a^-"^ >■ (^J u***^ c^^jr. >-J' >■ J > 0-.^ L.I 

V*^' 0- 'j^'^lj ^i=^l Jp ^^1 Jj:i-! 5j^ dj^\ ^\.^\ Jj 

J^' ui>-j . JUl^"9ij .LJIj ^_^1 J^ ^ly^\ ^n,> l_^'_, ^^j^l 

Wo ^ Sjj^i >>^ (r) 

Gothic Ripples j- \\\\/-\/\\ jo.jb" VY j-i* (r) (\) (S^JfZ *^^'/9) 40 i^jr. u^ ^jy^ 

: (>. ^ ^^^ vJ J^ jy ir 
j^j^. J-- I-AOjIj J CS^JJ 

cjir c-.>-i Sjbi ^u J i^^jr. ij^ jy J J^^jiJ- 


^^JXl tj^jfl fJiuoJ V.J iS^ Uii 
^r^J^ h^ ^1 0"* ^J j^ .\ * * w c» }J 


^•^y. S-^ 
^S^J^Z 
i j^Jl JaJL-J jlS l—'jj tj 4^4— ijl ejjiJI fL^ lV* eJ^-lj <^ Jlio_j (V)- iJUl AJU>.'i/l ej_,^- LT ti^U IkJLj A^--^JI y'ljJl (Jp i^l («-*^ -^J^'* -^-^^ J^jii^^l ^j^ 


I 


6 J «i)l JLlO i* A>.>- ^' jl .J~\ ij\.\ i.Ula!l o , till '^ 
(r) I Testify, p. 132 ii 

A A ^j Jl ^^:-'^l ^JLa!l Y\ YV JU'NiSjbl 

i\ lY iil>waJloj_p 
ri nY ^-.y^l J::ijJl y'>l) \f}-\ ^M' 

SY« ofY 
Sjjiil jUi^ U.JJ Jl 4»lij_, Oi^ ^a^l i*^l C-L-jl 

(^^ (>* C4**^ ^.•'^. ^V* (»-^ tiUt T^n' YYi «_^lj ^i^.^JJl :>4p jlT 

^^Wj w f^:>j>r33 (vfV J^*^"^ ■='^' -^ **^-=' '^-^ J-j"^' (^-^ r <^' ^ ^A jop icji)! ^rr ^ j;LJi jo^i (\) \Yv ^ . >=j . J ^r-^ ' v^' J* *i->>fc" '^'Ji-' ' ^. 'J^' iiJ>^' (t) lo CjJ^l 4.jJLIj iijjJi b>will ^--i^^ J ^y^ ^iV-^^^' -^W* ^^J Jiij ... -l-^l ^l>lj 0>J1 >;j 0^:^11 >-j iiill fliiP J>-j 
OUi^l^ oUjIj i^^lj iiiUNl SjUj , pLJIj ^jJJ^j J*^*^! } o l^,^.U ^UJI jj.j j^ JJ iwoil-l jl^Vb .j^lb j^ ^U-.ll jj .^1 oir L^j^ J. ji^. jr jj . i-iioji ^.>)i ^~>- ^^^ ^>^ i^i oi- ^ a>.j «-A^ ^ . S:ib*^lj »_jJbdl OUUp Jp jy^-^. 

Llx-rfill (VpI «JIaJ I,- j/« -i>»x-o IjjlS' j_^;^ — • Oa«<^ j^ ^^•i"''^ J^*^ ^-^^fr'' 

^ i Oii . j,.^^Jit SX\ ^liail ^j.j i^^lj 3^b^l Oir^ 

-.la^l Jj-W'j i ^^y ti ^^^j^*^' ^'>^' lH'^ Walter Duranty 


•^j . jv^-JI OLUp (j Ij^l oyUJlj i Budcnny jLijll^l 
^jiOp^ Council of Commisars Ji^.j-^^l-' ^*ill jj-Ifi «^Uipl Oi^^ ;y ^ Vn - \A^ u-'u-' Jil-J* j-^-*^' (0 r* c/^' v>ii ^d/^i ^^' -^^' Oi^. jr-j . >j>i:^> y 1^ y iy:i ^l^^b "Lj lyU ^'l ^il ;,«j_, i y,^'! jLijUj (>)•: J>^ J\ Aii>jlj . ^^^Vj^I jail ^^j ^^ J J^ iUir, ^jj S:j>>- (J j^^v' ^J «ii J^ • '^■j?»r. ^L*-JI \jJ>Jj rjr'J^. 5j_^ill SoJUl Jp *^Lu-V! cljU- V^J^ -^^J^' ^1^' o^ *^^ ^^^^ l^^ ^ ^aJ-lj jUi^Vij Olo-Jl Jp ^UJI JV"!j . -^^j ^^1 l»^\A\j IjLW aJu j'V iUi . L^jJ <i-jJ-\ aLu^I Jp U ijp^-j :m I 
1 -dJlp : 14*^1 ij^ k^j^^j ^jt^^ Oii v^l -^rj' rj'j 
^jJLJIj ; jlliJi! ,_,jci]l t^jPOj iUJI SJ- ^^ *iJj*J' - \ 


Solomon Schawarz, The Jews in the Soviet Union, New York 195 1, p. 306 ( \ ) \ • \ iV A-j^jlil a5^_/LIj ^J^^JJ^\ l\jy ^A/ Jlii ^^Ij ^y^j . c5-^jr- p-^y * \:^x^b 


AjJij^Jlj c ^j>' -^j^' Ol»-l^<il Jj^oajj i-^U^yi i_jjl/ A^jJLJl — •; . ^L^-i-\ Igjaks.:- JLiJ J lj;dia^lj i^^yJI aJA OJL>*jl ^J)l ^ ioj^lj c ay-"^' V*-^ J^ u^^^ ''iSj^^ Vr^ V^j^' - "^ 

. U^L^lj j»>^l j!>Ui^t J j^l jj.^ ^1 oy . i^ir ^jj-\j ob^Ntj oi^yji .i^j 0- ^j - Ji^ii ij> iA y ^ ^ ^j^% V^rJ' -T'lj^'^l J ^L-oi-yi ;jil; 4-P^I _ \c r>J . <!U2l-.l jp _l,)l y^j li^ Jb_j , lA ijj^ ^ UIp ii_^Jl ajIpoJIj i UU v^_^t iiUoJl _ n 


• ^J^*'j ^Jjj' Jj^ J Jlli i3> Ijop IS 


: Yrv ^ \\*i <^ ,^- jjl ^j c Oi^^Wlj i^.^lJ-l 4>-ja]l j_^U ^ U* >flj ^jU t A^ i^ J f ji \^ \VA'\ ^u ;_J^ii ijjiii J~) ou J\ oj^di » JU*!I ^ iil^Vb lji*^i jl j^J^'^l J^j v-Tjai Sj^ L^ 


l^ai^i_j Jl a_>i:Jl i>JUi ^^a^l * aJj_-111 jl IjljI jl J^-j 

Cl.1 V jJaj ^:>_yJ:;j i_^Ji oijy ^ i-^i i^i^'i/i ^jjoli • r 
J,| OJlu"- -Ui : L--JJ /i^ ^,«,(flLlaJ 1 <j-^j^1 ^Jr^' ^ - O 

C l^J ojy JT J jjJUdl j_^ U-l jl^J . ^^i V.iJ->' -J^ 

aiji v^_^i 4«ij c-*-ji 4ju)i uuji ^>.i a«jj . Lru>-_,Cuj 

^bijj aJLJlJI Lj/'j i>_^lj Uai ^JwiJj Li7^j LJ>^lj V'^ oc^' «cp «IjA>x-J-j ^i-^j^Jl V'jr-^' "^i vi^ ^'^ t/* tJvJLib J>. U U! 


• ^ ; IAa L._,. Jl oy.j> J^ j^ X^jJ\ i,^| C;r> -i^j U ar ob Sy_a>- ^^i) iZj^ Aiji L^jj oji^j . aJjjJI Cj'^UJI o^ jufj:^ f i>^l>^>^ ^1:3] i.^J->u^i 


i,r. 


«■ \ij ^_±s> x^ ^j^l ^jii J U5^-^ JJi L>c;^\l ;i^_j^Ji A.>^1 Jl ^.ij^kil JUdI Jp ^^1 iS^j^^\ Ji=J-l J*^^ iiJJij • IJ* l^ V Jl 
^ LjJ C~«J>«;^i 1. ftlj«-i ^^^ ^-*4:J^ C^j a^pw-iIj ?^— i-' 


lS Jl ;^,J.l J u>>.^i jj-b Jl <i^Ji iJ* J J>-l jl ^i) "^3 fji • J.r--'" ( -^-5^) o-'y. - *^^'''' 0^ ^ s?'- ^r^ - ^-^y- o> JJ^" Jp J^-J I^JI ^I-JJ^\ y li <:>x:J.l Jp ^UAiH jp j^ 
^JU^ ^_^l \.\y Jl SjU^/b ^::rij . ^'^Ij-ii V-:J^1 J=^b j^ «Y^« \M.i^l i-nJl i^ ('v^r-l-l <-o^.i^\ iJjli. i,^ -u^-l j^iiT.j (^j oY aJ O^ ^Ji\ ^.Ji\ ^%^^\ ^ X^ X,,^J^\ ^3l:;ipb .AlkJt J 


ji ^^O;! ..^L. jl OUil ;Jja)l ._^L. Jl Ui._, . biir ;L>..J! UWl ^.Jj^Jl -ya:^ iijj *J.>^' -Uj^^ .1-j jl ^_k-^_ , _J^)1 jl ^'1 ^_^, ^, J a^Op^ iUi J. j^aj 4^0:- iU^ J JlS bl . lyk., U ^ Ij^j jl^ , iJiJb yU Jjl ;:.^ ^^^ ^UU jj^U ^^ MA^ <:-- ^>_ ^r ^ . ...^^ :^^^ JB^iy-1 .bli . AlUjj ^Ij ^UbLl ^^ ^^1 A;l^ jj.^a^_ 

ifDearly beloved brethren in Moses : We have received your letter 
in which you tell us of the anxieties and misfortunes you arc enduring. 
The advice of the Grand Satraps and Rabbis is the following : 

«As for what you say that the king of France obliges you to become 
Christian : Do it, since you cannot do otherwise ; but let the law of 
Moses be kept in your hearts. 

«As for what you say about the command to despoil you of your 
goods ; make your sons merchants^ that little by little they may despoil 
the Christian of theirs, 

«As for what you say about making attempts on your lives : make 
your Sons doctor's and apathecaries, that they may take away Christian 
Jives . 

«As for what you say of their destroying your synagogues; Make 
your sons canons and clerics that they may destroy churches. I testify, p. 71 or ♦As for the many other vexations you complain of : arrange that 
your sons become advcxates and lawyers, and see that they mix themselves 
up with the affairs of state, in order that by putting Christians under 
your yokcj you may dominate the world, and be avenged on them. 

«Do not swerve from this order that we give you,because you will 
find by experience that, humiliated as you are, you will reach the 
actuality of power. Signed V.S.S.V.F.F., Prince of the Jews, 21st Caslau Nov. I489», : UL *^j U Jp U^^OL; <Jj ^^\:f LiL- . ^-jJ: s.\y^^\ ^j^^'^l l^ 1 « fS^^*^ 3 S^'^ fj^ (^1 jL:>-*yb \j^i^c:i Ua U^l V^y^ 'j-/^*** ol V.S.S.V.F.F. ^'jJl jL-ir UA^ j^ji r\ J :._^JI ^! oir^'r-^' l_,^lp. . l^.l_;;.^j l^^^i J^Ijp i-**,^! J ^j^ll jijj ji«)lj ^^L-xil Jp c^li JJl 'a,>^\ ^j^\ tiDJb jvi^U ^IL-J'yij oiL! l^xJ io_^_ i::j ^1 jai ^ i>y; a^j !^>._, jl_^iJl i]/^ iSsi ji i**Lil i.jUdl oir^l ^1 ^L- lT ol^iJI iJX-^ \)jjj\ *Ul 

;;>.U 4-i.Jl 4,ji;>Jt 5o_,^! ^j^l jOJj . ^-wsiUl Jljji ^L- LT lili^-^b jUj j^U ^.dl^ji ^1 ^^-i t.j:') 

^>- ^ l^jj . L^v^j^' J' ^r-^^J' o:>lflk)lj ^\^'^\j oL^UiJl Uj jii i.^ai ou%. jr, ^jui j\ji\ ^>. j^\j 
W-V ^ Vv-il ' ,^r4^ -^l J>:S':. (\) 00 


a,> ^..1- c^' ^ jlj . ^>!l ^j^> Ji L^^id o-iJI -r'M' ci^iJ *-. -c 


(( ... ^.uui ,;-jy'j 


€. 
^Ij' C5 i-vj5' .11 
ju:^ ^. a; ^1 -4iP ^ik. ^/ ^^i_,^ij sy.^vt ^:^ ^ip ^i^i j>i j_,>. <u--! ^_a» Jiplj oUxj »W-j . U_jj A---S Jp ^'Ul J ^o^_ ^j 
^fjli Jp opLj Jl U.:<!i ^'U; Ijlij ^Ui!l ^> . (^^.M-.) a c 

J - I? 
j^Nb ejaJ a]_j^j JUj . ^Jk-ijS^ Ji ^Ai^* ^^A Jj=r 3^-^ J 
. s^^UJl LS^l "v-QI c ^O giin^ c^ JJi^! ^ ^jJI > ^ (0 \ . s ^>^ 6^ fl 4- « <^)>11 ^ 


%^ s>^J>r. ^ 
c IjlpVI ^.y^j ^Nl «JUi f • \-. hr \Aa^ \A>- V rviS 1 ui**' r-^ ii-ii- JU^^il 
L.i2-' , il (.JflJ L>-l ^-Ul . J J ,v ,U ,A ,J3 i 1-Jl J*r 


dJl ai Ul L51^.<1 ^ Ip sIjj:JI l^ti...^ jlikll 
I ^1 
o Ip J II iiUl Ul r-l -J^*^ '■L>>-*^ '^' ♦^■S -i ^: J^ 1 J f >l- oljjJI \» "^ly lZjIaJs jlj.^1 ^ 


o_^ ^ LJl Jyj J Li^U 
I ^J'ry. Jj>^ Cfj^ <S^^ i CTl^J -y- <u ^ Oii V Ji j »« u 
11 -u J^ ■A\ 

r^^ jf^\ «^U J.UJI 3_^_JI jir . jlyiij! lJ_^ ijjUj i-j53l ^!>U > 
(_r-*jj ^ J yj^ ^J^J • ^i^.y *^ J 1 JO Li,'jdl 3y^^ //• "^"^^ t*^^ 1 \X^ J ,aJl Jl rjj '•'jj^^'j *l^"Vlj (T) U^JJ ^ f»^ U {£ ^ i.,Jallj J«f_ _^ . a^l ^jj .^• J J»I>V1 fl^j ^ijjJ! ^J y^ » 1 , -,1! <,'! . SiljVl ;;> ojl^l J Jj aJI . l^jUr J. jbrj Jl a:i-J jl^ 

Ijy J icjill tlks^Vl JT «^>- ai jLjfcJl ?-j--* ^*^l JlkJJI 1j;e. LiiVl . ;^_LI ^l^lj JJ1>! JUJ^Ij ii^lj Jiillj ^j>lj ^ iJlOl jU*U Vi v3jUi ^ A:i3_, Ji«)i Jl oy jl Uj'^ ^'j . i^l 


^ \r o^ oV IJLj U aJ >- ly-^J oljA jIp U i iS W U^'l ■• c 


^; ^LJlj . A*^ JvU:. jl ^V j_^. ^y ii^ll ^^^■ Ua;j^j . Ui^ '^>^ -Hj' j^' . II . . . ^b!l oUil J. ^t>^- oi ^>. ^j j^> ^»^. o! 0:>^,_,1I _yj! jJjU 5jP^ 
Jij ^ * 
Jj^^k '^ ill y'^ ^Lij iiJylS3l ^:^j A...UI vj>-'j 


^j-k-' «'jy (^ 


••' i^" '^j'-^j Vy.-=''j j^ij ^j^\^\ :;.> ^j^\ ^y-^^j 


)l ^W> (-J^'J '"hr^^ ^ .J . l^_a-^ bjjj 1 
J t| ^. ^j)\ \^ Uj_^^j 

CjJxjI •a. 
kit j>x-Jj_;.!ij iiCj_,Jl53l jbu^l '-h (\) ^\ »:> aJL-- J Jly_ jl J>«-^ *V U^ Lfclj 0>Hr ibJ 0^ ^1 >t>b^^/i iJU J'^l rj' 1-^.^. ; i. Jl Ci liil ^jU o«-ly «-UjI l5_/2J C-xJ Uij 
l^U^lj Slj_^)l J o^jj Jl jJl;JI oLUi> J AJLiI ->-jl c.:;-Jj,Jlj 

jX^- "^ ^\ S^lj jJL;J!j io^^l ;j:^j]i ^ Wt^ • ^i (> Jl^ 
dJUU /c- o^ e ff-j >y ;j>^b -us>- ^yj i 1 ^1 
l^i d>- J oT: jjb Jl CjyjPrj^'^ t-y^ '^■V 1 <-^lij5l aJLJ Jj . jj. \ ' ^ a' c^i" > (0 oA 


il 4 oj^Ip i^JL« frXj USj> ^l^l^yr jL- ^'-*;^ l/'j^^ <i^ ^ ( j-^ijj'^J J.LiJIj oy^^l o^^ Jp ^111 ^>1^ dUyLOl Jjl_^^i ,^ I Jj^l J^il >'l) . ^'^i\jji\\ J Vi Jj^ U ^^J oJa ja^il ;.JL^j 


jTJ^I i-L^JI i*;>- J (J ^J^^^J * J^»VJjl>t:^ ^TV**Jf ^^1 i.J>t-*Jtl \ a^ flj j> !? _ * c jr l*>-^j oLiiLU! L^Ul \jJl^a fl-r^ ^^ ic>- - Sa/Op oW Jl (^. ^ "-^ C5 


Ul9"^!j »UJI Jiij joll Ji^lj aUoJI dJLi- ^- JJl V^L.j i.o^ 

l_^,*^l liijijj .Aj^ill ij^wJkl ijpoJi «^ ^bo br j,?<i'lj jJ^'j : iu^^l (3U;;^b ybliiJi 

L>**Jl1 (JIiipIj yblkJl Ji ^_Jd\ ja iis-az* oji J ^j^l -u^ A^ o^ t MtV ^jH^I>^lj'^ t tii-^* ^l4U^Vl i-j t Ji>Jl jJ>r j>:^aJ! (^) 0^ ■ 

^.J! <p 1?L- -"V^ J C^lj ^^kS ■;:> *^Ji * . .iiii ,-iC»; Alii; Ux^ "IOj* <j^ .-„ . ' " . - ^ 

I ' ■ - : r 1 . i • ■ ^ 
4 ^W ^ •* ^* ; ^^' ^^ l^h . A^'>\^-l ^j^"5 Aisl-lj a.-a^i ^^ 4*.J^ v_-^J:i 4 • 


H » J^ -;j aJXxp jLL A-i>- ^JiJuj ,i; -.- jl Lu jlS^ li* L* ii »«x A,- 4,.* * aJlp 'J 1 o ^j juii ^-uiTN H^ J ;...> i^.J.1 -v^-i j\r 'oij . jjVi 


t *. ^JJ_j . i_^^Jl J^ Irb ._,;«: vlJir J;r^!i ij;^ :^j^ jl U v^bi ^ 


, -^ I ■ \M ^-^ y^ y) j^ (0 *\ - ■ ■ _ w. » . ^-vy -.'K. • k 
^ 


rJ ^ -K, ■ - «. ■' ■*. . V 


-■I -^ i> *-*- -i- •x 
ji I- l>v J-iUI -■ L* J ^J -II "J '■X.1 .1 
M I ^ 


^■': • 1 • I 1 J -'ir 


. (^) J. U ( ^AoY ii- di'^3 ^jj>^ :>jj\ 5U) «The people of God cooperate with atheists ; the most skilful 
accumulators of property ally themselves with communists j the peculiar 
and chosen race touch the hand of all the scum and low casts of Europe; 
and all this because they wish to destroy that ungrateful Christendom 
which owes to them even its name, and whose tyrany they can no longer endure, i) : UL;c-j iy '>'> o-^' ^, ^^' ji^i^i ..-^1 * 0^-^.^^! 


.'I * * I 

\ . .-t ■ 1 J^^ S/'UI. V^' ^.i^' J>-' ^ iiJJi J^j • Ijjjji'J A'> ^"^"^ «The Jew who abandon his faith retnains a Jew.» ... k-^jn J^ '^•^ j^ ^^^1 ^-^>fc'' '^^ UL^j 

J V^ *-''^ cJ LJUjj ^ Marcus Eli Ravage lJ-^*^*^:" ^j^'j ^""^ >.^) jLi^'l ti^lii Jl3^ c 1 » « j^^LiJj ^A^J fS^^j^j ^^\yj pCjIo^j ^i^'ir J iUJlll ( \ ) Arnold Leese, Jewish Ritual 
(r) I Testify, p. 126 
(r) I Testify, p. 43 •\Y jUSCil x^ l^r SU-i ^lyrj A^r-^i J ^>f:!l J^^ii^ ^U.! J U^lj j;U \^ J ^j-Ailb <ij)^^^ A.^^li-I J dlijt i^\lx:^ J ^ij ; ( ;ijl:>- ) ■'^4j jii ^Arr . lull J jUjJNIj Olxlli J^U V. '^ »^- :]1 ^ ,i-( U- ^Ixi-- jl UJj . Jj^ll u-aI-*^ J^^j Ji^a^l ^-y:- p^jOI-A; U>- ^Ip ^^4f^il o^l JiJ r^ 


i 

£ ^Ui;j ^Jbj . (Ghettoes) A.jL^Ni ao_j^_JI ^L>-^'1 ^^v ^N ob ^^ 

J ^S'l ^1 ^^ J! , i, „.il J Jail. Ij-l ,y ^^1 iL^j ^l .l,-Ll> jj.J>Joj i->i.j-il jcx^L) "Jjio^i l_jJlS' (%_aJl . (Crypto Jews) l_/>llj 

5^1^.^/lj A,^_^J1 ;;^^u!l 5_jJ Ljd.l JJI A.^1 Jai^lj JJ^I liJLL- 5k^l_,jj 

I . L^i 4^'^!i ^,^1^ _^1 ^_,— >x7 ji 4j?x^l U;»- J^l A^_^l <i^y^ l:^j~^\j a/I^VIj 4j^l_^_a5lj ii>l oir_,^j i-^l Jl oji . pyz^} j_j<A\ jLT ojl^l t^ipj jUSCJI i.Ujl J j;JjJj ^^>w-il 

i.ir^5i ^.ii^ ^ijj ^ ^-.r^u lyir ^^.aii i_^ii i_,ij Jl djiir ^ijj 

jj\ oir^ j_^ J ^_J1 l^-lTj ^Jl ^tA^Sll olS> J IjyM ^i^l V O^i /j J^' OlTy- ;»^;j. J IJjiU. '^\e. ba/b ^ir \c\ ^ j,UI j-u-i! (^) •\r . Iwil/I 


ljJ.>.U A^k^ ^ ^ ^JUJU; J* ^i^j^JI 01 jl^li:^! iij^! I jo^l.,. ..) <j^ t^JI JU^ s 
^•^1 s-jyJJ ^^Jl a»tx^ ^r^^'^ *4l^li ^-jysL j^aR.- ^;i. UOvi Vy^' '^-'^ -^^ ^^ "^J ^y J" i/ij^^^l 01 ij^- Vj , auji ;.^^Jl sy ^ V J \,:\ . {( ... "^-ri ^1 (-^-^ 


c • \ AO >^ Jl Jj w : LJj^i oiJ-i brpi J) o !l ^^ 


1) r 
* ji^Jl J^Uj J ^Aj iJ^m Oilij ^j ^L- slap dJJi jilj Jj 
s>^j^' J^m J*>l^ . ay^^i' ^>"^ ^-^ 


cr^'j^ ,/*li!l ^'■j ^fiJI Axj -iJl jLj 4_jd> 4) 
Jl ^^Ul js Ul ^jjl^^l JUWI Jl^Jl -.^L*> jj^lll cjuluvl 4Aj^i!l oJLi UJ 

1^1 tj • . cUp ^L- 01. -_^ l5^ jA.j . A^_jSsJ-l f-ljjj 0?-I J. Frry j^y Jj>- vjj^j^ 

Jp ^yi (_^ajl jyUJI J ^ a:.!! I . i«_,^l ^jl-l« Jl_j^I«j jl ;j^\ rj Ul A^U LJLaJI ^\j -cls^ Jp jUi _y-'^j iJo)_j Jj-Dil dJlxJ »^l;^_* yi I4J jjbo jir iiJLi_,;l<:^)l ^jlo. ^ liJi \Y ^ Jiilj . 


Ldb <'^l^il ^NjVl j^ Jil^ jjJU .^^u Jp i^-^j^-j d^io^^i ^iJbri Jl iiiir ^^1 j^ai ox^,, t j_^ai *^jI^ Jp ^'jijij Oj^lil Ai> Jp jvr J-J^ iJI ^L j^il ■■ ^ * UN/ 1 LS. Jlii.'Vl o-J^ L^j*^' Jl ■•^Id^iil ^i J Or*'^^'^'' j_j^) , L«J^I jLpI *L1 J IJj^X* IjLpI Ifl^l^ b-^J^ *^ ' ljH^\ viJiiJi ^1^1 ro ^ >^ ^,ji (\) M '^hi^J j-tK J.^*-^' ^jj' <^J^ ^j-^ (^i:-=' J>^' u^ <-'LiJa'^' Ij^i 


/^*Ljji ^ CeJi^_ i3j-!^^ Oj^l' Ji tjL ^yUJI LJ^ (j^ Jiat 4>.j (Or. 
1 c O^UJj ^^U c *1;pNI 5_^^1 V-j I) « UUJI ;Lu-1^, Ni 0^ ^^ V (^j^'>jl syji ol ^jjl c U^ j^ J.J4-!! ^jj:o i ^^t JjyL^l Ji:Ll y,lk4 j^l j^j (T) \Y» 4>^v3 (A Jew in Love) ajIiS" J CJ^Jb // AJiT' U ■ « aT^ CJir JiJ . pI^^aJI 4j C-^li U j^l y. ^1 UU oi I) 
C-aU f^r^' ^l*Apb (j,[ J^ r 
*^J^ OlS^ Ui^ Lunacharsky lS-^j^' l$^-?^' cT^^' ^^ ^J Hilary Ckstter And Dc Roiste, World Dictatorship, Suffolk 1951, p. 9 (r) ^ ^ ^ ^^\ (r) no f t i. jl c--^ pjJ J^\j j.^1 ^^ , Oi^^-Jkij i^^^l d^* ^ 

Ji^j a^' Ca^ Jl*:J jt bJp . tai>.j i;Al^ 4.y . jtjj-i -^4. 
^^^"^ lTJ^ ^ (^^*il *'^.J=^ (i Leon Spitz y^ J_,J aIs^U-I 

\p^_ jl pjJlp ... jt.rjr^ "^ Ol-^l uif>^lj Jj:>Jl tj^_ jl -^ (\) * • * Os!_^U tHy^^ oyk-it 
L « Uj^ir J UUJI ^^1 jl^Nl i^;^ ^^ J^,^ ^:,^\ Jli^ *■ .£ A» ii^>i.JI SaJ^Jl ^Uw?i ^'j . ^(J^^\ Jdj^' J IjjL-i Jj ^J oi <j c^ A'^ U^j^ uOij *jj oi ^ oj N is^i J ;juK)t iiaU IJ^j ; J^-^J *-\j f^r^' ^"^ *-^'j ^V*-* *^' *^--^ (-5"^' J^ ^^M" "^^^^ (( ... ^^' A-^-^1 
Benamozegh ^1>-U-1 Jlij <j! . L^Li a.^ a.^. Jj c ;^_^1 irj^ ^^ N cj^j^Jt ... )) 


(. <^^ John Bcaty, p. 105 
Hidden Government^ p. 38 (0 

rA ^ jiUi ^>i (r) ^^ 4 4 

ajUS jJ Maurice Samuel \^ y^^ ,^.JJ* o^-f-^' v.^Jaiil Jli_j 

: \ <\ Yi C- .JUs LciJl You Gentiles ^^_^, _ 5lJ-i_, j_^\ _ LJ iJldl ^- ol «^kLJ ^^ ^j^l jii II 


<^^( ... ^^•^ ^^_iiyt UU;^ i^.Ui AJ^U i^i^^ : ( \A'\r) UJ::.!:^; ii^j*r" ^''■>-' -^'j .J^ X}^ jp SjU- . o-ijt-r" a-^l W J' >^'"-^"^'' P^.j'^' -^i i 

.1^ 


1 

I 


^\ 
!.J-! ^ 


■ 


^ir ^_;-Ui)j 4^_.,.^i] v^:>_v^l «-!a*!l i--L^ ^»^^,*.^ 

^ . j».^uL.ij ^j^ji j;^i j^ A_^.ai ^^^li a^ o='' ,^^ J l,J^ blk^ ^J \<\oY ^.L \Y ^.jb ^>^lj J^V'-^ 
l..^ OUI>. ^Ul l.ilJji4l -:», . c — )b ,j J aj*dl /ji^l>-U-l 

„ .V " I ,-■ --1 Uil ^<^ J aJL^H biljul Jl bL> l^:'^ <iJtJI ^^1 jt>Ub ^1^^! Jl ,U!I UU>^ Jl Ailpoll oirp oj^Jb- ^1 o^ N . ( rj^ ) T^i I Testify, p. 63 (^) 

^^ ^ o . ^ :^UJi JLc jU t ^o^l >U)I J t ^> j^aji (y) •\v JJLL- 
•3 ^-^9 3 aS^ iT^ij uai c>> SjIaJi dL^ \^r 
3 U*il ^! i^^' 4ki:! j^ ^j\ j^ jij . ^jiiii auii ^>( 5j^! c wilt s-^j^l ^ "^y. Oi ^1 O 4^^ n 


•I • ■ 
I all jlolJl ^>. Jl AjliJI OIL* J-.yj . ^f^\j ^1) .iLu- ^j ,5L- u^J i,^l ^. J ^lii3^ Jliij jU^/l ^ . j.j\>.j)\ J. L,^ jLS3 Ui. I >. V-'Ui: ^)l Axj^iJI y>j J.JUI1 L* J jUJLj ^^^ jj:> J_^) ^Ijjil OiJIy cj ^J^" ^y-3 '■' cr^ ^J J^' *^ Jl 

A. " U«i If i_^l bjl_p:-l ^ iJL^ i.j>wiJ >uii Uij ... 'A.'^J o*^ ^Wl ^j^->^J c^' ^^J ->:! r^- 


cy^J 0^ cr-^ *^J • -^ C ■ * 
^,.^1 x^ U.t>L- ^,jN1 J>-JI C.\s.^ J^*x-J oi ui |»i:j ^^!_, A;jj^a:il 0*y*if! «.^^ j»^Ui^j bx^j j_,-.$^ •b IpoJI >?•' f 
J V ^- e^iJl ^^.j) Tjlkji jji_^i ^1 ^^M ijx^ipj , ^lii 


'' Oi-^* > Li-rr*J r^- t j.:)U% i^l }^\ t oUJLi c^j ^i^ Ji>l (^) ^^od.'\Y-^o-i-^ <JLjj YYV - YVr ^^ c n%o t j!-Uj nA *. *■ aJ^HI hj^\ L|-.bij aAUH io^l jki^ \j^: ^Ui! ^jUaJI *>Lii v -«- * . - .t r 


4o^JI 4.^1 CjI^J~\ jUi^^y 1_^J %_i)l t^jUJl jji}j\ as! -.^ . 


Ji^^l YV J ja^l c^ail ^ Jlill ^.-r--^*l l^Ui j;^ ^1p j^bJl j^ 


H 

iiJJlJ.1 f^ jir cl_^ jJUII L_^^*i U ^> L-Jj A.^l OL^;l-l oJA ^ *- . * JL LJxjj iJjI^I L-j^-l t^ij Ji>.l jjo ^ -.A, ^r-Jd^ u^^ r^ 

: -ui pIpt- Oj— 111 ii^ij- Lii:> li«?j aJLp .iljj . \Vo\ jjU \A t-^j^ Oill l:^-U-lj ULp <ij.^; U -ii i Ul 0^.1 ^O. ^ ^ » 


^ ^; Jl ^i^n C >^ ^._^ (^) Y >. ^ ^ <-^" (-^>1 (t) n^ : ^lJ sop JJi Jp IJUjC-j AJ_^lil r^\ Jp -i^l IJA aj'_^ l:i Ul ^^ J^l jr. j'ui^l JT ^^ U'lil J.JL; OUO-I eJA jl 


t * 


iU ,^!l Jl^ll C 4i_,j \a ^ ^j i^iu J l5^ t. jr jf- ^Li^/l jl 1) J\i Ojy\ ^i.«; tl^ ^ u^ !Uli •• *^ \:\i^ \j>}\ Ul S .^SU .LLii^^l lU 


-^ -y U ! A^Uiil \ \ :iyi AU-.ft I 
1 Vb 
iil j i.J.Jj JLjUa^I oJ;h diL- 


t. 
(t t .^Jl <] ;.:^ jUNf! jir 

-7 -'w' '- C 


1 '^i I b .1 a:.* lU bl -.all .1 ii.a!l t^JL li.b _^ ji 
I • r. J .A'< iij. Ip JL^^^l ir J c>ii;l a; L;..a]l ikUl, iia^i iJ .oji jl ;; .JlOU^I pUJi 
! ■ 1 jjjl -^ .iT J i^JiLi:^*! Ji 4J 4->'lil OL^^aJ^i i»-VA I 

I ^^ - -/ V k- ' ^ L* f-i iJiA ji ^^ 4 ji.,^ -■^- *■. -, -^ v^' .'^ J 


• !•_ (( .L^lj jUJi i^^J 4iiJ- ^'1 ^l^l l^l^A;V il UJ 7 -' 4*x^:^ 


^ 1 J ft::S^ao bUl JiA) 'y* frlp- • ^•»j « (Lfj^jij^) j-i^i^^i" v^=6 ^^' ^yj V a I 
1 tl^^^l fj^^J A^iJL/ Olfrl^ «,;LJI ^r-'j:^ -^^'J • VJ^ ai •,P djC-l^ -^O 4^- . \jJ\ \^yj O'Uc^! dJUb- Jl S*^l P \AY*\ ^ 

If 


Jj t .^^i 5x-Jl1 OjA^y ^^ ^j^^^j V^^J ^U-NI .^aJl* Ijl^ H 


. ^^^ikiJl ^l>jlj ^joll oL^ ^>-j J^UI 

. fla>.j <^Jj^ll Oi-^l ^ VT oU:>'^l SLi!^ ii^.>Jlj . a«-^ ^Jj; iiy.>Jlj c C->di ^>-_^ iiy.>Jl 
c-lJpN:.! J-^ ^yJl c5jUiJ j^ oaj JJl (_iii_^l ^jjl jl Jp A ^ J.UI ^>! (^) n - ^r ^^ j^Ui ^^1 (t) v^ 


(> *^^j^j *^j v-*^ '"^-^^ cHy *j'J 6i>- ^^'Y' <:-- ^uii 

ijj\jt jj^\ <L^j bUI Oi^ ^yr -^j . (jiia~i» (J (jj-fr^i jU^c*-Vl 

tiiL' <^V 1 ^j . a:;pU^j -cui^j bUl ^ Jm Jf> cJj 5jJa>- ^^ Vj j-kJ "y ^yij c ^^p-il 5L^ Lpt>UJ a-Oa* ^_^ui!l C->w^l 
v.. iJly'^l (^0.1 i-^i jTU"^! Jk? ol ^Vl ^yl_ J^> 

OtKiil ,_j^* ot u.y ^'^j c ijj^ Ar>i eJU -c.^b- _ J^> 

... Vi^' 
b^l>. t^iJl p-4^.^ *^5t dj^^j c l;>._^ i^j Oj>u. *^jJ^. ^'-^J ^. <->l>Vb ^Ul J_,l ^ i^\j . '^Ui . , , U^ '-^Ji iS • • « ij^JI c^^^ A>*.^>w? iL^j Obl^WVl OjSJ V LCj_ I^- ,;h O^ c y-lz. Cij J 5-..J5JI C-^li Oij . Ij^ipj dUir u'-^J 


Nj ... ^plkij l^l"j :,^1 JIp jij cu^'^l io-luJ L j^ — J-j"j^ VY 


jv<i<:A ^i Oij ?... ^JLSJI Je. jl^Nl lilij_ bUI 


JXi-o ^o^-.. ^ (^oJl ^l>JiJl ^U31 ^_,^. bUI ^jj Jp ^^j 


( ^ ) Star Over Jordan, pp. 335 - 336 vr ^UiJ^I ;^'^^\lii^J\fx:> 
Ao_^l ^"^1 *_Ji b\ c *U^b 0_^1 :.j4Jl u^U uJ>l 

j^:) u-yi ^_^i djj |iuji oiojb ^ i5_;>o v-ijj ^oij! (j cou ^_^tjl JsLLij .t5>-l tiL?-l ;jyt A>^J>J ' oL>-"^! ,yuo J i^jf ^'li ^JUl Ji>31 jlkJ^lj ^1 J^ ^ >. Nj ^^1 ^b 'J^. ^J 
oL^j ^poD! ^'bJ ^- jl JJ o'i^U-l ^j J 50.^ Oil-- J 

^liJl ^^1 dJi ^a* Jl Oil yjU cJir olPdUl olj -JJU Jjkj 
(^J^J (^'yj fr-^-) >J -yj^^iJ -^y- ^y^i Oj*U.l olT v^i]l 

iLj*-jj Ojji tj\:»- ^;iiJl iJjo CJIS" iJkUJl Aj^j^I Ol J-^JJ . /»-^j>-j vt 1 ^1, t\r ^Ul v.=^_ Uj . V: 'j>i^ Jl ^.>^' ii.Ui!j i.U:l-i_, 1* JN J «_Jjj^-iJ' liii^ aIJJ Uj 1. *4:^jJ- e^p^L-^ (»-**^j (J (j^J j' VJ ^J^iJ^ ilopVlj 1^->^L- Jp ^bJlj \^ aiLl j^ ij^l >j: N j^^J:^ 


Lib <_jyi*i (/ij^l *t:^ -^l^* L^-^i' ' ( f ^iA^ ) ^'Ull a^si ^_li*]l 

• ^^'^i^^.*" y^.jy J^' j^> -^ -^V.^ -^" J^^'' eiLi;^ij JyliJI 
^M-^/l Ji*l( dUi ^^j iJUi*)! ii^UJl Jljji ^^1 J^ . ^Ip i'U;.;jl 

: 'M ^y.\\ Ai^yJl ^ai 
A Louis Golding, The Jewish Problem, Penguin Books Ltd. England, ( \ ) 
1938, p. 63 

V'UJI '*}jS}\ C;^^ .lJ\j cJ ^^ \ ^j jUli >-lj . W ^ C^j :>'^ (t) • ^ J^ r^ * Vo 
^t-^i 4jl ^j)! (jJi\ ^Ju^ (J^^ ij^pr^\ T^r^l aT^ Jjo ^^1 -yj . ^^^AJ^y^l Jp ftUaiil J^^^lj u^^/uJl i*^ (*4:''^ tjj^ ^,^^1 ^^ill lib C^>-^ t JLT j^^-Usu^^ JJ ir'^all :>j^^ y-i ^ i ^iJ^ W*^ i^XijXe- aJU^p '-^L'^J /♦^^^ (J ^-^3 (Ji^* 

J^y *.UjJ1j MjJ^Ij j^b ^^1 4 iSj^ aU-I^ o-J j^-5 • ^^ 
:)ia:u! Olj jl Jj*^ c Oi^JUilj ^^t-^! Jp SOibUl AoyJl ^^.i^Jl (Y) S^ibLl 4^.UJ! C-^x^j Oii , U ^\y\ ^ ^!>UN1 cJi^jj ^-Uit CJi\\^ \dfi^ J>-t j^j . u^_>u]lj ^OAI JaJa^ J.i^" Jp aJOpL^ 

l^-"U^j oUiJI AijoJl AJjWl ; y'^lJ 0^j:"j ^r'JjJ ^y J 
! (^JLflJl Jaiwiil (^Jl -Xij . *lJi! f-^Jlj j'^r^^ iJaUl JU»jl jukaJ Ji t^:)l iT . bj^l J ^^^Nl i«ij J;;s<3J '^^lyJ Cx-J W ^J^^-^ ii '^^ ^> ^ '^' ^^ tP i! 
iJb^l ^ ^ NAr* ii- >'1>:I C-pUii . b> M' 
. t_j>i!j LJj (^y U-Uj J/.J P NAAY iJaJU! ^t Sji 

f ■ ■■ _^__^,^ n il, I — ^.^ *j— P— ■ ■ 1^ A-\ ^ . O . ^ t V 
! ^!^1 c ,H-i (^1 V (r) V^ 
• tlr*^^' cT*^-) '■(Jj'^'^ j'^'j tP^l V^ si "j**^ •*^' i^lpij I J V^' ^.l^-^l ^;^->«f J • o^jjh J^^lj uir-^'yiJlj J^^'jJ 
</ u^ ^ *'>' ^^^'^ <i>Jl c5jL.>»i-Vl ^kll ;Jly. 
^! oi...ai:.* x^ \S J jUaJL- jj^-w l_^"ir If ^_Jll J;>.JI »lji J/«U- lib C^Ju> -U>«J l^-'Ublj bjjl ci>w3 

C^-^^ht *>J^' ^V^ ci y»J-.- v'-^'' iJaJUl J A^^ij ^-M^Vt 

UUllAjji^l (^a;lj ;>S[^ ;jyi <JTj t t;>u.JLJ.lj ^!>L-^t Jp ^b. A^JUJl V^' <^-^-'^' »^^-J^^ Oi^j --.^^^ ^li ^^^^ c/- y^Jb uyJLil ill^-^l Jp <JJ^\ j^j J Ao^JI :u>aJI c^ c oUj Oif**:^^' j>-*-^ j^} (J Vj4:" AjIpoJI kL-s^j . ^^^c^jUaJI i.U>- c-.jy: O^! ^.jUI ^li_, Ojjj Oi^ l^ bj_,t J ^^ Ji jji; ;i^l jl ^ ... ^>rUl jUJUl t^jUi ij,^ 

Oi*i-Al iily"^! ;^j ^ A*iJj 4j:»^1 ajUoJI JI^I cJlT U c * ^rre ' '*iX^ '*^ t AJb- JlT cJ^^. ^.> t LiL .i*Xi cjSJ'X. (\) "\"\ a- Y. ^ \MY Jijit i^L c .^1 ^.jJI ^ .^ t ,AYA WV i^ c O.j J^tiJI c oUUI v_.^ ^.jU * ^l;uJI ^J.^_H (r) vv 
iJjJI rt-A^U>-! djj^^j jljUJb Ul^ ^j^-^?i 

.^1 Ao^^Jt i.>a]l til^.l c>" ^^^ ('jJI c5y f^l 0^ i^j 05^^^ liT . jUlj JoaJ"b Vjr^' If.*^' j^l bjUL ol/ C ,n ..r^ll 

j_^_JI l>jJ^ Uly oa:>- j^l iJ_^lH A^U^.j A,^l CjL«^1 (i) 


5l::ill LTy a^^«.»5^ j.j^ ^j j_^ll! JiU 5JLpLj:_ Ic jJS\ j_^_ ^j (r) SUii! \S'j ^ ^j^J • l^;— -_j^ Jj' 1-^' Lib c.>-a.» jlS' Ji\ <j_J~\ jUi c..L>- 1 ( J^ij jU^^NI ) U^.wl L«-»>- jl 
(t) 

( iS^Jr. ) j^ ft*'y.' U^-^J J^ -^ ■ j^ ^^' *Jj^' J'' J^ 

^^ ^' <. iJ\ia,^i j^m jiu ,j ^i^Ni ^.kdi ^^j^ ^u</i <j ^W V-^^' tP' *'-^ j" '^*^. ^* Oj^ V*-*^' u-r^^ sJ YVY o* A^JI ij^JLi (^) -4^ c JJI jU^ jj^^\ t^J c :Li)l LT^- < jj>!j c-ij j^TjJ! (r) :U.! VA Ji ^iaU! Ji J ( ^ '^ • A ) Jul! a.^! a^ jUaUl Jp ^"iUiN! 
j_^lil JiUt vi-^ JiJ!)U J J^!_, iU'Nl v^;^ J.LJ jTyj 1 J^ 
\y\i J!l vU-*^' j'-)-*"^^ ^Jj^^i p-'' <>. • Jli" 

I 

a^l xp.oUaUl 0^ ^T J JUi«i! ^^1 cJj JJI A.j^a!l 
. (I ... A-.JLJ1 a-JlJI l^Lrfj jLi j^ («-^*ij iJ^lil j>%£' i ' • j_^lllj Sk^V ^"^J • f^V f-^ V^^'j V^i' ^i^W 

J^/j>S\i_ ^«;j ; ioU-Nl vV^^ J^"^' W:* <>J^'j LJ> J ijiir ,>_^ a] .^.-pbll Ji^ Jj - tjliJl O-J-l -LP olkU! j^ 

Jj^l <-jjU jJ*i J t^-*.*^! <J)I » ^r!y*^' i-»^ A^^l aytaJi (0) j*^ J^'j Vr'-'*^' t^./^ ,./a*J -ij^Jl J^"^! -^^ . iitjU^i Jp «-Uaiil J 

*<_5_,LI! \j}j>}i l^ikj ;i!>y^l iLJ Nj ij^^_ ^ O'.-iJ' (^^L-^ll J- ,i\ o- vVlJLl ^jUii ;y*l:> (r) V^ J iLill CJJc »_Ju-t) ljyS\ A^jiW Jl IjPij <■ ^\j jUaJ Jp O-.oii. :ii!>U:i ^ j^^JUij ^y«ll y.^^ Ij^li uL-iJI SIpoJI diiljl 
Vjiil Ar> JJlj^l iljjl Ob j^jUJI ^j^ ^j^]\ j^jy ^j^\y^i^J~\ CJ^JJ^ij . AJLiJj ^\ ^>lj^ JW J]l iijS^l ^y 
^^_j V Cr-*: rfr^. V^' ^>> ^-J-^.'^ ' V^' c^ a^l (r) ^>_Joj ^/Pl j^b o:^a:> -^yi\ j\^^\ ^ J pAjl^j 

^P^ ^^^y> i^y^^ *J^' ^ ^A ^^^. 1 V. ^^^ <-^J ^y>^ U-* 'JJ-^'J ^^ '>r'j ' I : 
. L^yi jl5' {^iJl (j_r-^' iS^j^^ CT^"^' p^ *"^^ i^-* ' c^^^J I l^lj ^b^Jlj •Up;11 jy.l ^j . v.^l vyil (il (M->-^ f^ UJJ JJI c <,_, j.ir ^,^- c >^i Jill jir >^ c ^^ o^ o^^b (0 rr« ^ ^^rr ^jj^i jyS-Jilj a-^I j^Jl ^li jyf^i\ l^J c v^' ili^ ' o-^^^ TL^^r (y) cJl^ J^si- U! •Ui LTj irj,. ;^_^*)1 <^_^!l .1^^ 0^1 ;;uji f^ ^ -j^ ^_^_. 

j^ ^ . ^r-i! (^j^l J^\ \ J l^oJl ; y jpo <a)l ^jj j^ Llll I I L_,.'_,iUi Ul^ J U_^_^l liJLJ^-j JLJJI j. l_J| •J^IJP oj. ^,^ ^,^ ^ ci-- JJ 
liSU tJl$jb I j\p^\ ^^\ .(t 
.ui 1 y "yu c'y^'j 'a^>-!>U t^o^l J J_ji, ii oUjJI 
fj 
.Ai 1 -li ! (j_:> l.LJ^U-1 i^ 
p1 l; 
I J o* ur ^ 1 ->■ JI 


o Ip 
! oUUjI ^'t JaU" e^u^l ^^^.1! ^U^i ^_, ^x^jj, ; oUUjVl ^- ^^la> J ^1 1^- ^,111 ^^1 .^j^ 5blU.D 1 r^-^ 


l.UUji Jj ^li L- ^-J J^ . i>.JUl_, ^^U'VI Jp oiJ-b 5*jLil \^ » » UUpI 


.-♦; N, ajlii i-iUt ,i ^b- *y j>m_, ,_jLji /^, iis3i ^u ^1 „ 
\ C 
/''^ 
: iS aJJI ol U 5 LJT /§ aT ll J^ Loylj LJT J U;l^..xx-^ l«> 1 &« 
aJ UaJ Jl Ob_^l ^^ oli ;i^u:i 4^1p 5Ji::^^| ^ ^^ \ vr vr • 4 


\\ > - ,• 


«<^^ ^^UN/I ^Ull ^ ^j iJ'^S o^ i 'Vj! 5ij-^l ^ iibu-^! ^^U^l a*,^Ip V"1 '^ J*^J ^.Jj/^ ^3j^ J;5> V'>-J U^:r. ^^ J' c*J ^ -^:^ (jjji Oa>-y j_pl ; OUuiil JP ^J-ijj i A;Ulj Jj-^ f^'i'' *'. ' l,- tiOlil A-JyJt A-;._jiJl iC- ^/jl ( AJljjiaJ! ) i^j^l Vj^' " ^ ^ y^^ 

... ijl^'j j\i-r;jij ^^wUiijij ji^'^iij jw^ij c^j^i'j ls-^Ij ' ^j-"^'j 

j^jPlj (jU-llj L?a>Jlj c^i^ilj i^^r^'.^ (jlijJlj L^^^lj L>>.jJ'i 

Jo JuJij y>ll jjij C-Pjj 4^i ... jLi^ilj J_^^lj jU'^ij (i^Lj K^^ »L-U (Jlkj ,-:>- ,1^ i>-ij . L««*:>- ,,-t;>-"VI 


Ujji^j Ar>-1 J_^l Oii^UJ! Jp li> 6^. f ' ^*^ 'r^^J^' J^ * - - , * ■- * 

AY . jj^\ Jl oUiiiJi Ujs J^liJ>. Jjp a,^; iii>. ^twpi ^^oJI JliJl a-^l j^ ^u ^^!j J.*.^ (_gaJ! 4*^* jjbj . Jj-lil L^-ij^Jl Lib sJi^J^A y^ (j^U^5 ^i^j ^_j^y^! :.l^ A^l /^ ^Vwb (jliJl a-^l jlp i^....^-.; U Aj: jail ^j^- ^^ -Jlijj Lib tJio-JU 01 a>.j ikLJI a-^1 jlp JLj J;^J»-J 

^^uvi i>^ b jjjt ou^s:>- Jl aJl^i aJjJIj ^!>u:i ^^^^i^ ij^^^ ji t- ^ Li 1^ j.^\ o^ jiuji jir dj . j>.jLii ^ -^ i.ip Jl ;.u^ J «>Ua]l ^«xJ.i c^^ AJliic-l J Lib C->-a^ SljU jp *::x* Jli *.A Ub NW f^f^ 0^ U>t;^*«^ LJb lA 7-b>tlJ oL=.ij -uJL-Oj ijii ^y. ol JIUJI >i ; LT . ^'^(Oa^l) ob^^Ul ^^ ^L^ I U-P olkLJI J >j el J jl Ojo 
(D O^ o! c jiaj J.*jj tLfbij «-iri .V "CP J* ^ U a*<k:i-l A^ oOaLJl cJUa. 4Jlj ; aUUL. ^PiU- A;/-l Jl aJjPJ jlj c ilOJU-^^l Jl JU Lib Jt)U^b ,,>wi ^.^.^^ jP jj, ). Ji>Jl LO ^,jL- Jj . <^>6..>^! 


nr ^- c <^ jA^i (t) Ar 


(> \AYY ^5j>» J L^k C->-J^ x^l a-^ oUiUl Jj^ li-* J^-^ ^j 


-, e, ^ c- t c 1 


^ipl ^" iT ti J ^ U1...7 o^j . ^"^^^W J'j^*' u^ «^ ^^ J^^ H-^ ^^ t> v>>-^ W ^^^' iT^^-' J*^ *-^ Ji^K' ^^ '^'^^^ '^^.•=*Ji-: J-^'y^ r;* plaA^lj «.L^b 4,«j«i« oUJi^ jjijj . i$j^ {^y *b>^U-lj liLj^A-" 
jr Jp bJUa>- Jll b:.:)b ol . j^lj^b ^L- ^ lui^^ ^jl J] » « (t) ; j^Ufll A?-j J 0^1 JLp olixUl OU ij^ll i]j:>l lw-_, :>lii'^l ) i^loL*J^lj ^ijoJtj o_^U,l VaIj ^"!5^"^I jbi ui>-J Y^ ^^ \^o\ Jwli-t t ._^^.U-j Jlill 4^1 V 'JU'JLJI ( oUjI ^\j JU^ (^) 


At •( V'j>5' ) ^j^i Vj^ ^' V-^'j ^^.y^" V:>^' ^j^j ' ( Jj^l> J-^y> J»'j c^-iil j-^ ayj ^^^JL:JL O^iiU- tln-^J^j -'^J^*- (♦^j^J /r* j^ij ^ui-yi ^j.^ ^oi^^ v^lll Ji ^^j...^ , o.^JU -^ CT-^--' • 'Jl^l <--A^ <y'U:r» ^J^' ^^ -^iJi J^l *llJ%- * 
II ^ i^oll ol^ oi^- j^ >■! jlTj . ( j^;) 'J*i^' or* (^-^^j • Sj/'iii ^.j^! Ar>i o^_^; ^;^^ij! Oj-di OiJi^'^ij o_^ai ly-ir ^li ; ^_^N/I oljLi.^/1 l^> Jl ;JU^b j_,,oujo OiJ.i^l 


aJ_^ j^La. ^ ^[ ^y cJir jji ^..Swiii ji^'^b OiV^---* Sjyj jj lW^' *J->^-> V_r-^k tJlT Jdx^^ -A.i%- jjySj vl-Jjl j^^rj! j>.j . A»:>u:t ^a^ J! ^^ cJir j)t A.^! ;.j_^! c.u^i ^l- c J^Jli-l 4jj>i^i c._^ jl JlT ^ilx^ t Benoiot Mechin JU-- l>j (t) . n \ ^-^ t \ ^ i Ao J*J! (j UUii j^\ A*jj! ajl>-l -ul^pt -0 y_J liiJ^L- Jj . ^^ 

. ;^UI Oi»J^l -l^lr-**' c>*i^ ^J-^' -^Jr-J <^J--^' u^ <-J^J' jC^J J'l*^ ^ ^ ^ . V <^ tiJli (j 7=^j dLitA-. Jl bl^" Jill ot Jjl^ AJjbrl »lpl a«j J d ;il o^lf 'It J^lj ^U'Nl i;«^ LJj J:.la;^Vl lilL- J ^j5^ J^" ^^" 1^ 


i> <j Sj_^i ^U:^! iJjUt Jp .Uiii ^jUalk^l J ^.giasi C-:>^j c l^:'ljl l» Oj--li!j :ij^ >r Oii Jb- <,\ Jpj 4..c*>- \^ fljlipN 0_^IL1 A;«.*>ci) TjOp O^I J-p oUaUl OU' » ^^lilb >^i y>j ^jVI ol._^ ^ ijooJI 4MJI ^tjN ^yw- \_^ jiJb C-jdia Jap"^! ailu-l LJUiP U^ l_j-^li <ij^>w ^.U?' AJ *A OlS' 

i_j^i y UjUilj Jj^lj iU'^/1 ;-^>- *UpJ AJlTjIj u^ioJi >U (r).. <d5t ^ ^1 ol^ J Uij -L-ij o^l Jj^ij . ro ^^ jiUi jX-J.1 (r) An 


iw. ^ jUaJUl Jo^"j O'.'^lj l^LJ\ (3o J^iiJ 'a^' U> o_^, oij 
oi^a-Ji j^ jLjc-I (j vj^' V^' Jj* Jl cs-i^. liJJij <J>^'1 <jj IjJ^ ^^1 Uii^^l v'^*-^' t?^' Jb Jc^'l^l ^i^ S^l^l O ily_ j^iJl <i ... ^tAJI jUUIj ^_^l ^ uir^Uj'yij o^j>S\ h^\ j_^ai oU,>. C^j 


Is^l J J--J^ A* oUaU! a4-^ ^^JU! _^ o J J_^lil (J^j^ 

^liJl e5y. 01 ^ 'i/o^j . ^'^J^lj iU"Vl 5;.w>. »L^1 ^ j^lii *JJ^U b-^! ' ( ^J'-^IIj SljUlj .^U-^yij \JA ) oljU.J IjjU tUa; . U^^j J^lj i\J>i\ A.^;^ ^^ c./ LJUa;! i^ili^lj LJ v^U 
V-'tTj c 'uru <rU-l i,«^l iJyT ^_, ( ^<\^Y) ^1^ vl^U (c' 
. '!>U>^ '!5U*> ^%-)/l Jiljc Jp tUiJlj iij>!jv.'bfl Ji>J o*U. oi iilpJl J.i^J Oj_,^ uiJ J>. . <^'i_,-^ilj jJQiJlj j^o^l ^^^'^\ ^j * 
t . K ^ i. WW .U-JI jljjl t >U jl4>. ( oij J^ j^ {\) 


AT ^ t ^^tv Oj>) AV cLcMj , jy^J -5^ Sjjj 0-^*^1 J-P oUaJ-Jl j-*ai iJj^lil 4jJj^i 


LpI c-ji^ ^ii Oij . jji\j ^U'yi A.*^^' '^'y^. 

«ijj Jjj^Hj SljLli (J ^jsjjPjJ Ij^^^ui iixLJI j^.j.^JLJ j^ ij^^ij- i 
I J e-Jyt!! A*jj (1)1 Ji*J cJfl-Sj , iJj^lll ^-3j^^ ^,^La^^>- ^ V*-*^' 

^v^t (jJU! -^^jW- J^ O^m ^y iCjOll i-jUail l^sJai ^jPj l3-U^ C-jJlI^ • /VUs 5JU ^ 1 ^ 4 JU *lp- ilii-^ jul>- ,'ju*^ ! <JLJ! t J (^*J3 ''^^ J^J "H-?'<" JU— ^ -W*^ Ui***^J -WUOJ ^jiJJ 

rt^Laip! ai« *-Nj;i J*p Jii ?... iJ^Hl *Uapl ^ (^J^j jj^'j JL-^j ur^J> i> V'^J ^-^' t>,>-J • ^^^^i^' (J (^>JI ^yJi SjjLJ Jp JiiLJl 
'^^j iJUa.^! Sjljji! LJj OlTj^fJ^l JljJ^jJ j^I J^jt e^>)l 

iJ^lll JJLvj" UJI>»1*^ UUajl 4>JUai t^w t^ V^r**^ y^' \^JK I»il^ *Uuij c^,.^j (_5JJI (( UjjJ ^^^JLiJUip » SJj^ j^ f-j^jJLft j^Uv 6U <i! dlli^ t>^ ^SO_j L ^^U^Uj ;jj^ ij^U- cJir 4i.LL-l JC^ ^ Jff^ •■ i>_JLIIj ^^«!! c-jI^' ^ Iji^r bjj^ ^y_ ol *>! oj*^ U J^Lij . a^l Ji^ jlkUl ^.jb c^y- Jl AJ_^ai Ai^^l <iWaJl t^jUi ^_^l oUaUl Ojj^ Jt j_^l ^_iir! SJb> O^' ^^1 ^ i^j tt a- >>=^ (0 AA ■ ^^'v.>" (J J~^> Jl» oii . oUaU! -u-jLj 


« . . .aJ_,^I ;JLll Jp AijJLf V) i.j<^l ijiiap t_.,^ j^ o^ V 4il ai;plj ^UJlj J!!S Jl oUJ! (j i;JUl vV^J^l Vj:^' ^i"^-^' ^^^^ ^T^ ^A" Jj--' (j^ '^Livii J c^ ; JliJl o^l a^ oaUJLI jlkUb jUlJl ^L^l io_^l ij_^ai t5_yyi C-V ' JJ> J-a* J ^ i^ ^wi \\\M^ ^_jA 0*; LT; J;:^ cJlT Jl *LiLLl Jt^,^ cr_; ^ Oi JLT ,yk^ (1)1 y. ^"^1 J tJ4>Jlj . Ai!>^l ^Ot-j U^ljl ii:. ^j-. t noe Ojj^. c >_VJ1 ^1 jlj t olj_^l ^l::r t ^_^ LiU (\) . "VV - ^T nruA-Yt i^-ii" I u4i_li :4i_yr (r) 1 . ^ I jUU jl4:^ (r) A*\ Ji^^^ oir d*^ t f%-'yi ^!5U ^/^l 4^1 (ijiJI ai>- J ^ 

y^lko JlTj . olijJl i---UJ! o>.Lu-l csJUl ^>j)l ^ ^liOll j»^,»^ 

jLii olTj . *lk-Jl i_y^\ i-oi. J j^.j (ji-^l ^IoaI jUJIj o-.-i^b 


iiaJ^I *•! >-t JuJj i U TTJ-^' ^"ij ' a-l>-'j <*i-i <l3_j*«lil_j 3_^l ia]a>- 
JLT ^_^ik^ Ld;'_^t v-^1 C-J^lj '^Ji\ <ijj^l cd^l \«\Yr 

CJir aii> Jl! ii!>U:i C-JJ1 N^YI ^jU Y Jj . *ijj<.^ Wj . ( Ai^\ Jii o<i v^-V s'il .Js V^ ' tf'-J" cr-'J C~<waP : *Aj C »^J-I ^i »jl->*^ ^^J^' «J,>^J '■V U^ *>-l^ I* 
1 ^ > ^Uil jJ>Ui ^^ws:^ j;ci j^JJl (^j^! o>^ Ltj 
1 ^ ^^ ^ji\ <^ju:\ yjj ^\J c^oij ^ir ^^j . <^y y-i . Y. - \A ^^ < iJj>l;lj iJ> (y) 

YU ^ ^roT J'iUI jb ; A^\ ^*i)l JlT ,^iL-.- c ^jj^j . - (r) ^ 
._r J iSjj3\3\ (O- U y\jX\ ' J-* f: s:ii .*Ui. 


oj^ v^ 5^> J\ij . A*>>L/^M <i^)y-l frUJt l^ l9jJ:^\j olj^ oJ;siljc4 


' 1 
(( ' ^'^^k^Jn ^U^^-i ^.>" ^^r-d Cf^jn ^^ c>* ^'> 


«» » ^^1 . ^ip Jp L-ij ji_p-vi ^ tjuj jLiji j_,3 J ury jU^lj ill 


J JlT . ^li-j'yij j>dt c5^ v-^ ^t^U^^l IJu^ oUixi. ^!>l- d^. «■ ft. jt4 jjbl^- Ai! ^-^jjW iiaJLJI ijj l*^j aJLLLI (^Ju3\ ^j>-U JUpI «S!>*vi? 

CJl^ . LTy J Syrl^U UjJbuJ l^au^a^ n^j ^^JUl ^p-*^! ji^J-l Jp 
^JLpj A*lt3ji! Ajii?UJ! Jj-/? ^y»j ^_.>>g,idi ^y- -«i>JS (^ *j^' ^ i>x-iJ . ^^V ^ C (^. J-*:^ (\) Pierre Hepesse, Le Dernier Bol du Grand Soir — ^La Repubiique (y) 
Universille, Beyrouth, 1958, p. 82. Yc^ - yc\ ^^^ <. y^ y\ JJ Jil (r) ^Y 
! (lUJt J^=^^ ir-A ^'^'J^ 0«.-i;j!_, olC C^ o! c ^\ (5_.A Ji iU;^i i.j^! AJOijI ^ ... oi^jlj JJ-I (_^_,j> j^ ^j^J '■'jj^i'j JlT lib • ^i^f^' \^l^A je- f-liJjl JyJ 4-S'j3l AwiiJl 4:l-U« Aj C-tU Jij . IjJ •^.y v^ J oir L. i^ ^_^i i^ ^ ^M ^ ;ri i^ui J -.iXj 


<^[ cJSj <!->- ^r-'j'j f^^j CjJH oijb j:>l£^ ^ .^ ^^LJ! i-ij>:; l^Jp ^ lijUjJ . u^;.^_4^'i J*^^J>*J <^j'j^-" Jli/"! A^ aJj^HI SJjL"!j iWI > Vi^' vl-^J Ji ^^ (jl! aJjOU JJxJ.1 Ji> ^j Jp ^_j>.U ^_.> iki^! 3_4^;i ^j -ilJ . bjjjl ^y^ '-r'*^.* JUaj'^i ta-i,^ Pj^*^ /^' 

i! j^]j c i^^^J! i;)Jb s^UJlj olS"Vl ^^j a:>-Lil J- T^ jJU>l ^V (^ '^ ^ M '\ ^J>J ^ J»Li^! i*JL. c iijOi-I LTy c *jjj^ '^^ J-^ (\) UAaj L . w o-' * ^ ^^^ « J^^ j^^ * ^jj^^^ J^ 4 -u^ j=»>^ -i^ C^) M . ^Jjj/^^ (i.-jJI u-Jj t>j5l ^J j^ i> v--^' Jl ^j>-J ^t^j-^ ^} ^^ ti S!>UJl ^j JsUj'Vl 5jljj ^ 1 , l)j.^j^\ aJoII (jvJijiJ! ^^j '^t^j^^ nS'^^^ ^i (_5itAll (Jj*il /<lji^lj AJJ^lj c^^^i-' /v^-' JUji1--1 i^ 1 ^^1 ^ 5a*iJ.l 4;«ai^l Jl^Nlj ^lj>J ^1 jii-1 ^>JL-* Li*" J JiNlj ^Ji;i Oii ^'J^J J^^Wilj ob^jjJ! ia*; fy>.j . v^L-)'l 


. ( ^b^\ ) JUis"^! ^j*J i^bCl ^jloil ^^J; ^j . Aj\jci,y\, I ^ a^l J Ul^l 4-rpl ;il!l ^y Ao^*il oUi^t uJi^ Jl 
• c^'-V>-» ^^J7 J I r j^^oJ A^!^^ Jp l-T; ^l; ^ Jp a/j3I Ait^U-1 ^_ii:LJ j»^ jUi-lj ... JUNl ,Jik*Slj c/^]i 

ff, * *■- ^ « <^^A^U-j ^ ^Lil ;»^_jd — - _- r .J- J- ^i^ .5fJ ^^^" rvr ^. <i> (^) ^0 ^_,ikJ!j ^_;UjVl 11^ ^.J^ a^ lyj^i '- *— «-^' ^J*" <)— ' 


j^Uil Ji^tj ^^u:i JJlj ^kUl jLut oii t'lU^^! iUI i iJj_^'l;l JlT 


ik^ XS \Sy OOP c iijJij a>Jil 5jji Ji l^^jt ^ Oii^* ^li^ J^*' i ^x)l>- iJb j<>-Lj J JaJ^- LSV ois^-l , JJ!_^1 c^U i.>.. . VUi Ji>jl Sjlil -p ^^1 oljVj^ 


ij^i a^ 4o_^l ^ilpoil l^'j^l ^i^-j l^_l_jj| ^- LTy oJ^I_, t>- ^^'' SjUf Jp ^;,*.^_ ol t5^^!l JU-!^ c^.*-.j . ^M-)/lj JjOJl Ji V-.^-J U~^ V J>^a; OL)Ui«!l AJjai t»j.o- Vfy ,1jJ^ jj\>S\ i^^ll Oiij _,.*:l-1 {_5jLJ! _^"yjl C-,wap jx"^l oOpL- -XLI ^jj U-J _ ^j^l \-\r ^j^ 1J_^UI ^jU! :_^*U (\) ^n 


^•Jl ii^j ^ai! 4>^ Sy^LiJl 4o_^J! .^UVI Jii> ^p aL>^!j jLiil . a*.;:k.U J j-JL-li tl^pl IjJj^J j»^;tA>-l j^*-^^j *_^Ll51 ^^jiJ olai^ ^^/« : kLg^l ^>^j>>^ 
i _^"_j:^j c,...../7P 4iiJi5^j iSjyli ^:^ tL'l LTy J ;iy-i jj^a; 
^m/ '\/-\j^.j' :-ii>r (\) . nM/e/n ' J^i^l I ^ii^:-iiyr (r) ^V f mammmttmmammmmm iUiMlWit»MllliNiniNiiiiiiii)iniTriMiuiiinuiuiniiifiiiiiiMitiiiituuHUUiiuHiiniinituaiiHHimtti^ ■x 


3 1 * 
^Itmli IzmlrMrki liir gccc 

kulfibunde ^t-ki soyW- 
y»n Maria. dckoHe kira^ 
frti ilr pro^ramlarin* 
ISRAll. Onlusunyn kahranifln usUrmtni* bbliigune mcnsup ■»!•- 
kerUriTlc suriilinrkledir. Eski e^nUrc ait ba hatarada, Maria* 
ayakU duran 5 kizm otii«suidakidir. (Foto: Haber Ajanst) Israilli tegmen Izmirde j 
"Dansozluk,, yapiyorl 

Musevi dilber, harbe dekatilmi^ i IzmIr. (HA) -*- 4 sene miid- 
dcUc. Rene kizlfl^an kurulu* 
t^rsel Ordusunda gorev-alan \'o 
bu arat^ ustte^etilik HItbesi' 
ne tudar 3't^cselen hir Mtuevi 
dilbcri, qimdi de eski gunlerini 
Hklindan dnhi nc^ciTznedcn, Iz- mir'dclti ficec • kaluplcrmden 

binndo S'arki- soylcmekte, er* 

lieklen'n ^vet hislenni fcamci- 

byjci kivrak danslar yapTmCk-* 

tadfr. 

26 yfi!jind»ki Mpri* Angela a- 

(Dc*»mi SB. 7; fld t da) (Foto: ll.A. tirnlr . FXhliH»niiiilMiniiinMiiittHiiiiiiMnMim]iiniiMniiMiiiHniirttiUHin»t»uiniiiiiiiiJiiiitriiiiiiimniiiiuiiiiiiliuuiiimiUi WM I oj \\ J_^b-i c (oL^) SJi^ ^ ;ii j^JH *-a"J ij J^" JJi^^i ^i J tLuU cJir Sl^i ^^1^ oXf_ MfA fli^ *::^-iJj t 
i 1*1 Yl t* 
Maria Angela "iL*^* bjl* Lf»^i i^u' u^^j VyJ ^ jU*-ii jj o^u . t^j^ 41^1 J^t 0* . Ij.j j' J ^:^* u- j^ ^-^ Sc ^'^^ -■ 


-T U a::. ^A Ji ^ff:J*^'*5l 5^j*51 ^(--l J^ V.^^*^' -^^.^^ ts^.J • l/-J^' S^^' cJi>.l jl a^ i^l>-j . ^j-adl ^jiji v_,^i 5_^ j^Ul jJu^jT ^:>L-'Vl :^^^ ''^AfU J^j ;^U . {( _. A^-a!l oIpOj , ,^ jX^ oUop ^^I jlcJ u --- R 


j^oJl ii^^j ai:)t i.^j t^ljl A.^ ,^1 Jl ^Ipl . LT J Aj>'\ AJi^j J_^ui/1 J a>u^ eiVT 5^ Lu Jp jjJlj ^!)t-Nlj liJ-^^l Jl jpj; ^-j:rj C.^ jlo^l^ ^ . 4_jJU . \\'\\I\*IX% t S>*liJl C f-^VI O^ (^) ^^ 


;;. Lt^UI Ubfl ^4\j , ;JaiJ ^ ^t^^'b LT; 4JU Jl ^ ,ipi d^J J iij Jt^ (^l^ Ai* 4^4- ^_$i 4^Jl j^A^ll ^Iplj P'j-^' J-* \^y j^^ 

i 45Uil Jp t^^U j<j I ^iJl . De Facto ^1^*^ Jsl^^'i'l ^j 

^ r\X^j ail *!)U^'l .11 S^,-!l* ^.Aj o-^-' r^'^i ^' -^ <:> *iJl jliVj tV^i a^»j>.l ,1 J • . A,^io- • ,^j yX^ aJ» A,'lpjJi J 1 4;' Ja-Lj 

li J 5^ V ^ri <:J:^^ J!>^1. ^TuJl' at^-j j'dL jLi:^! ;.l^ ^ \ l.J^\ ^^^1 Oli , .^ y^\ .Ul^l V^il V>^J . >Li 4^ A^LJll ^M^ ^';^ ^ i^s^j . J;Ui ^>l (\) \ -». ^ r / \ I o \ * • Dinsiz bir 
Cemiyet 
Payidar 
Olamaz" Mend crc8« Konya*daki 

dannin laiklik tnevru- 
undaki gorii^unU aqik. ir ?t Ouk lau tA. A I 

Ua^vflLll Adtua McndcrcA 

bufUii Ak^chird* Bclediyt 

Mcyduiini doIdur&B bUytik vm 

luidM toplulufiiina hitabui 

yaptt^ konugmada yunlrn 

abylemLftir: 

**mM UiVJik UUJckimUdrti 

d6 bahACLm^k iBtlyc^rum.' L-k- 

Iklik bir tAimrtmn din ti* 
aiyftttctin btrtblrinden aynl. 

mtmt mmn&sma, di£cr Lu-Af 

Lan IM vlcdan kUrriyeU tna 
A&nuu ffellr. DUi Ll<. siyaActin 

kaU mrcttft MiiUriiideii uynl 
mafft taainndA en kUfQk te* 
reddUt« dA)it UliammliiamtU 
yoktur- Vicdui hUriy«ti b&h- 
flitu ffelJMc. 'rtirk mitleU 

MiialUm&ffilir ve MUAlUmiin K& 
lAcakUr- ENlidina v« g;e>ccek 

nenllCK dinlni Iftlkin cljncju 
onun cnasini rm fcaidrlchni i^ 
reLmi£Bi «b«diy4-n knibJUmati 
kalm&AiniJi mllnak&^a ff6ti:r- 
m€z biir t&rttdir« Hmlbuki tncr 

tfeplcnte din d«rri olmayinca 
evUduiA kemll dlnlnl Ulkii} d 
mek vc o/tretmck latey«n va-^ 

l.tiHaiyU-r bu IfTikAiidaJi Hiati* 
mm cdilmlj olurUr- Mila}u'< 
xnui Q^icntt\x dlnlnl Aftnnjnric 

nu p«k tabil Mr haktu mUL 
rum «diln>ciii«k IcAp ^rr- 
Diiyla m&hniniiyct vc ImkAA- 
3izUc Ticdan hUn^ycUnc uy-^ 
etindur, denilemeft- Bu lUbof 
la orta mcktcpterlmiao * dia 
derslerl koymak ycrind« bir 
tedblr olacakur- Dinsrla bir 
cemlyctin^ btr mllfeUn payidar 
oUbllec«^n« InanmiyoruZ' Kn 
Uorl miUeUcrlB dahl din ita 
^yaacU ve dllnya Lflfrrini bir 
MrindaA ayirdiktmn soora na 

dcraccler« kadar dlnkrine \»i 

U kaldiklanm cJbetU bUlyoruz. 

BurQnka MvlycBiyte aatt mW- 
lMlmlz« tmaaaup taaadi rv^a 

CttrUlemcE- MiUetimIx dinlna 
sinuikt ba^ cOdn^ kadar 
utnum[y«tl« dtnlnl en Umia 
duyeularla beniniMinektedir- 
tallmlik miUcUmUin Wcrla^ 
mnda fcn tnuaaffa aerlyesifnl 
biilmustur.t 

Ea^ckil »ilcrlii« dcvamla 
mllalUmanttftt ve onun raasta 
niu tariz£Urinl t« k&idelcrtni 
kilatalle tclkin tdip oftrcU- 
cek CgretJiienlcrimWii y*li«ti 
rilmcsinc aynca BayiTl nax(- 
edilccceinl, meselA «ele«ek *e- 
ne lUc derettadnde Ilk mezun 
Unm verecrk olan Konya I- 
Biaia ve HaUp Meklebtiiin ( ^-Ai" J ;-'! 
>) .^^^' -1') tA\ 

U ,^b ;i-iiji uiv J ,-j^Ji • « f L vuui ^ ^<:j j^ ^.Jl Ui LI • •* «« !" ii>^ -»'>VI cs>> ju:; U Llj c OVI .sit U ^1^1 V li^i ;j ja!| > 
'». tr-J ;_ ^^;.'i i. > = ! r • .r 

jUI Vi^l L>1 *::^ ^.*j . >:>uii ,*. 1 >i-^' o-i-*-^" J*yk ^ '-^ e^J^- V ^1 !l ULjuc 
J ^^^'>^\ ^^\ oh bjjji u^^ ;.3uyi ^jUi u 
nr^J O^^ j1 


1 r •■ ^ _-* ,( . ^\j^^\j *L3' i :>^j 4;Lci *.LjUi Ja^ *> : ; JI -^^^ i:^J ^y r r^l- ^\j p:>u-yi 41.1^- ji_. ^-.t-vi cji^ II 
li jTj (.ot; J! j^^j . V^> oLlSaij Li^jUI ^^ui c> r'J Jjjjl ^> Vu-Vi r>^ cf* jj \rjj\j Vi^l iiUiJL i3j> ^L^ ^>d 
W^ V.> t5>-l (n-'j ' •iJjjJl''^ *«-^J t^-^' j^-aJI i3>- A i---Jjl 


' ui^^' V=»JJ u-iJ-^ iJ ^-V^' J^ ^-r^'j J^.^. ^^' J*" f'*^*^' 


«*^ cJ- ,j-*Jl ojwi* (j!Aj ojTjj'j Oj-lil ii"5^' ti^l r^' l_^iil>J syib jUl ^i-A:l tiy tusjlj <t^^>-^\ aiIaSI ^^JU! ^^^^I ^-^l 


I IopVI . cJa-:J-l Lg.:ji Ji LTy- Silp*^ iL^l iJjl>JLI v*^ ^*-^. ^'-^ J^ 
LSV J^ J;rl ^ ;r^l J^l^ J;^JI J. ^>w oai 6^t ^^^^1 mr ^^ ^^^f ^^^^ ^^^v ^— ^g^r ^^^ ^^^ ^^ — ^ 

. mo/w/T^ JjJli-l t JtAi:-' ^. (y) ^•Y Vine bu sUtunlarda bundan evvel de mtikerrereE dile getir- 
d]|imi2 gibi bu ynnli; slyasl rotsnui giinahmi sadece Otiumuze 
gcleti yoTii iktidarda aramak dogni degildlr. Bu rot*i; bClyiik ^e 
muclxcxi bir galibiyetten sonra bizi maglfiplara maglup ettirca 
hails insanlarm escridir. O kadar ki anahailan kesinlikle ciziir 
raiy ve donii^ noktasi birakilmami^ blan siyasi gidi^attmis 
7v!ENDERES'm ba$ini ycmekle bir zeliirll mcyva daha vcrmlstL 
Hjcr Mendcres'in ba$indj Bnyar gibl noksan imanh bir insan 
bidunmayip da hakikatcn taraf.^^iz, babacaii bir $ahsiyet bulun- 
saydi belkidc ncticeler daha ba^ka olurdu. Bu kanaad biz. aiin. 
yanm en buyiilfc Yahudi gazetesi oJan The Jewish ChronideMcn 
^}v/onTT.. Bu yahudi gazelcsine, Istambul'da cikan gunlii^ bir 
gazetem'n ya/an olan yahudi Sami Kohcn'in, gonderdigi bir ha- 
ber gozumiizii faltasi gibi acmis vc burn halk efkSnna duyur- 
maga cali$nnstik. Gariptfr hi?bir aksiilimel (tepM) mcydana 
£ctirmedi, ne yalanlandi nc dc kabul cdildi, O habcri hulasa o!a- 
rak bir dcfa daha .yazahm: 

Menderes; Islam diinyasma yakU^ip, Israile sirt csvirdigi 
ifln bu kotii akibcfe uErami^tm 

Oylc mi. degii mi? Mes'ul olanlar du^unsiinler.,. Bayar'in 
S54 tarihindc Amcrikayi liyaretinde dunya yahudiligi ve fannsi- 
sonlugu ile yakm temasi ve lakip cttigi sJayli politlka mal&rau* 
muzdur. Buna dair elimizde bulunan bir vesikayi da okuyticu- 
lar «IsJSm Demokrat* Partisinm hazin tobeti ve ujradigi sui*. 
kasdi izah eden ya^ilanmizda okuyacaklar ve hayretler Icinde 
kalacakTardir... ^jj- ^^jJ.} U,^ SA ^^tl^ t^ u^j . ^^ ^^-l ^ Jl ^i^^ ^ J^^^J^ -'^^ 


j^j OjJl\j i^ 


«. v^i ;^^i oLJJ-i \^>^ \*r UjV! ji^ V I o-ij'^ Wl ^5 Ji ^.WJi> '^^-LiJi vj-iii ^.^>fc» r^'^'j 

^j rJlJ A-rT l> l^^iili , J>-j "^j --^.^ "^ <J^J i>-U^^ J^^-^ ILjLa o_^ ^^H^ «Yapilacak jey hensen, rTasircilik casu&u mukaddesatgi- 
Unn agizlanni iikamak, voUanm licsmek, vaailgri ve 
hutbcleri hocalarm flinc yauh vermek, anayasaya aykiri 
fesad yuvalanni kapamak, IslSm Enstitulcri ilc Imam — 
Hatib OkuUarmi MillJ Egilimin pydm ve AtaturkfQ kad- 
rolanna leslim cdert^k, onlardan AtalUrkeu ve devriinei 
din adamlan yetijtirmck.. 

«:Bu giinkii gorcek, Orla Doguda kader birligi yaprcak 
\y\ dovlet kaldjgidir: BiH Tiirkiy^ otekisi Israil... Tsrail 
lie munaseb^tlerimizi lyice kuwetlendirmck dogil, daha 
da ilcri gotiinnek ijin. ne. bekkdigini hukl'melten sorab^ 
bilir miyiz? 

<Orta Doju'da biae kargi dostluk duygulanni, gccen 
devrin sa^midiklanna ragmen, hie det:§lirraeyen yalniz 
odur. Ve ikinci bit gor^-^f: de, ger^ktigi zaman iki ycnici 
tuwetin bu iki devieltc oidugudun (Ftlih Hifki ATAY). Jll iL^I jlTji J^Ujj c jv^ ic'^'tiU ^_^ Ji^l^lj i^Ji^'t .Iktjj *^^ Jaisj c ^L* 44 

... ^JiJI j^l .Lkp^l A. ^ JL b^l^ j^ V Jl i^UI :L=14^L yjLT LI --1 ni 0^^ V {( 


\'\M I hj U :^.y^ J:>Ux-l Ji sju^ Ljip dLuj c J^L-f c U^ so^^ (^) ^^£ : SJjJ\i\ AjJj^\ (J^\ i£Jo^ ^.v^ *-.->• f^^ 

^j^.yr o^ll\ iJi^iOdl Ji JjUI -u!>ir J j^u! ^j ^l* j;^. 
fJ^J oLij Ijiij j>_iJl OU>^l ^>_aAUil ^«j ^^_ jAj ... ^U 

ft. - *• * \ 

Jp 5I>:1 j^^i! J l_5a>._, ^>,JUI c-^k^J! Ol^lP ^j . (^>(UU)I (T) J ^'j=; l^i Ji ^.j . UUil Vj*r'l r^ u-^ii^ ^l^ s^jljT a 


T ^ Uip o..! ^ t ;j » > '^_; J ^u ^jyi ^j^ 3jj\^ ^ui -ii^ ^ l;ju1 (^) J ^1 ^-u cj^ > o^•iil ji^'Vi iJi^'^i ^ ^j^j y^j 4 >j^ a;u ..^ 


. %r/ m/ ir t J_jjix-1 c J:>U:u-i ^^^ (y) \*o 


* U . LT/ ;«JU^ «^ o^jl*^' J-* Vjc-«^' t^^-^ f-^^' "-^J ^jy^'' f ^. 

^ . . * 


<^>Ai^ Ca--'^j ^^ J'> '^j'j^ij Jl U> ^ L^ "^j ^>ll JjJ ^ ^j\»^ ^j$^ <^jA^_ Jl^'bll 

(0 oyjl JjOJI ^ l^'l^^j I.^U- (j ^J . nr/ \t/ TO I J^U::-! ^, (^) 

. ^^■^t ^^^j o-l-^^ t ^J^ ' J^^ '^ (ir) \''\ 


9^j^ t *si^' y^^ i . lUU J,l^</lj u^^ (i ^i^^fcl 
/L^I i.1 jLi^ VI ) Jlill v^:0 fy> Ji. L^ L^UJI uiJLT (pi lij^l ^.^->dl olO 

(Jj<;iLlUJIv>' 
j»<-:-'^ ifUj i^ 
y^l ui^l ojl u=^ ^ *li.j L> LO- Ji UL ^j .1^ iU 
\A^ Jl .^Ij >LfVl 5L;J i^^• ^^b J"^! >:^-i!l u^. :^UI ji^</l J.l_-il cJ^ i_Jia t ( ijli J_UJ J J ) i«rr J-xIl \^T J^ 


.1 fr Jii>i ,yJl : W^ f-^- 0* *^^- "-^ L 
^-di*-rfi> |vSj»- ^ij . -*.iu:ij ijuai J 


i^ix_l r ^. J * r^>' a* W c^W ( u^ > -"i;^' ) ^' UtuiVl J! yyfij^ ^3 . W*^ J^ 


iVju*! aU i iJl \*v i^ji\ J^jl^l kJiiy* ^y Lg-xJUi OJjl Mk "^.jj^>- O'^j^ l^' 


lill 


Z^\s Uj ^^ ijjfr l^i olil Sa^op oNli* i^ \^y -cLj Jl -ilp 


. ^tA-'V! aJUj aJUU- A^Jytll A^'Vl *^y J^t^ (J A^ Sjk>- aJ t^lj (_^Jlll 

*^' J^J* Vj***'^'-? ^J^^ O^^^ C/* ^Ciij"^^ A^i/lj ^jJl <,«..*^t j-i^j (Y) - ijyJl 2,^}/^ J 


^y^y\ jA j^\j . jJU! J^ll ^JJ! jiAU:;- ^ lJo^\ U^ji\ UpVI 

<^t>Lu*:^l A^jll Cj\S'J-\ ^-ic:Jj criJ^-* '^^"'^ ^^'^ ^^ ^ ti*" 


. ^\M / ^ I \x i \^'\ij yj x<\. <■ n"\r/u/i ' J::Wi-l Ji (t) . n\t cA-^' ' J-^e*^' ' '^J J=r- "^ (r) \'A 
Ankara 13, (CumhurJyet - Tcleks) — 
MakBdos'uii. Israel Cumhurba^Kani 
9acor'dan .<TUrklye He Kibns erasm- 
da arabuculuk yapmasmi Istedigl* 
bugtin agrenllmletlr. 

BlUnditl tlzere TUrk ucaUlftrmm 
Adada glrl^tlklerl liareket sirasindft 
Makarlos Yunanlstan, RuEya, Surlye 
ve Misirdan maddi ve manevi yardim 
Istefilnde bulunmugtu. Makarlos bu 
Isteglnln yanisira 9 agustos tarlhlnde 
Israel Cumhurba^kani ^azor'a Ikl me- 
EBJ gSndcrerek TUrklye nezdlnde ara- 
bulucugunu IstemUtlr. 

BU istege kar^iUk, laroel tarafsiz blr 
lilke olduguna vo herhangl btr yar- 
dimda bulunmafii haUnd* her Ikl 
tarafi talrden desteklemesl eerektieinl 
Makarlos'a bndlrml§Ur. Israel HUkU- 
metmin bu davrani?! Ankarada hay- 
ret uyandurni5tir. DoaUuk lU5kUerlnl 
geUKtlrmck IsUyen vc bu alanda TOr- 
klye lie genl? I^birllgl bulunan tsra- 
srin bu 5Gkllde Makarloa'u TOrkiye 
lie cytil ayarda EortncM, hayretLn ne- 
dentnl te^kll elmistlr. ( v^.> lyir-^ -%• ) 

a \^^ ^^IJJ^ f JiJ:}\,^^^JJ::ii^\ :>-UX^'^±^J^^ ^1 ^jj\ ^J>JJ^\ d'^^h c^ Jii A^t>u)!i jikiVi ^- UUl J. -*■ • ( ^:^.>' ^^ u-* ^') Ci^^ Jr* "JJ^ ^* t> *. * 
_, c aJlJ>- CjUJL>. ^t)U^ jlki'yi oJls. <_jj*i CjjI JliJj 

, :^U1! t ^1 ^jj\ ^! Jb J o^JL-Ll :Li- i-Uil i-^l c oU x^ j_h (0 . rr i^ « ne« \\ ^^.J^ Ji j-r^jl ^'J=f J p^--^^ ^'>'J wVUl j.:-!^- ^^^ 

I. -ft . j^\ C^\i l^i^ ^^ J l^fl\ ^y)S ^L'i ,^>-U . Ij^^ f^V' (J^ ^.*'^' -^^^ (j^b«^ iij>^^ . ^*\n - \t>0\ jjy AJM; j^ 


O' " — . - ■ " ^'''^' t ^ t 

. ^,j-^"^ «-l^J ^d-^Jt^J ''^ iii • U^lf^ij Vj^J l^^U-^j l^^I CJJI;_- jljUllj c5-^j3!j ;5jl^J! Cs-rft ; a^l /^"^U^fl ;^^jlJ J 5j^ 

JL. yU J^^ l^^^^lf J l^i^^iJ ' ^>t.^ V'Uos^j olx-ryjl :L,;^t 

jl ^Jai_^- Oji oy! ^y j^TI Ajtc^jJI *^U>^ C^l^j . ^ Wfi»* ilu- rv L?-^ J jW c ^^)i jui^j c^JUJi j^ JLii J\z^ji\ c_^i ^ *,r^ *^^ ^ c^^jr^' rt>^ '■-^ cii ^j-^^l (*^^^ *'^ c^ ^^ <^yii\ *>Jlf>- 'j'*^ . *t-A::f^l J^ ^y i'^^-A* V^'j ^^^ j»5'u;>.U<j IjOiu^l j^^l ^.iCi^ ^ IJUbj J:>Ui-Vlj Ai>l ^^1 Jl xz^^ l^ Jli^l VJ UitAJ! l._^ b^^J ' 5j^l IjJu^j .-.!>UJVi ^_^ IjLpI \\\ . {(A.o'Vlj hM rt^^ojU* Ssa Jc:j jd OjJUll l^J (\) , ^]\:i^ — ^2;oJ 4 \^\V jy^^^:i \o y^-^\ ^\ aJUU ^j^\ Ja ^^^V^' ^jr^l V-^ ^^^^h ' h^.j^ S^lc^lj U.!Aiu-l ij^UI Jl C^PjUj c aj -^1 Jsji^ T^ 


U'' Oiij v^V' ^'1>11 i>j a:^!' ^l^V Vizis' VI J olpLiNi Jl IjU-j _^i ^ (J iju jr ^_ ^ aj . jUjij ^i>i VI u.ijj ^ U>-la)l olu-Ty jj^i J Js^a:; jC-^^ olkL- oia, ; ui-^JL-i 
«j_^l J>-Jb- t (^^'yi v^^^l jUai'^l {^Aj jli^y .:..Aij ov*-J 


jlijili Jbr (ii ti^ \j^ ^ XX JJI v%-y! cAa^\ cJir U., ^ ?- > , • J^ Cfi>-;^, \y\ CjC^ jO^I \\\t\ Ji^J Jj , liJi l^ dik' *y \y^ (Jljjlj 
ObbJdl oJb:.li . jliil J;U Oji V^V' '^''^' (> ^r-jj' (jijf^l • ri cr- jiUI jj^>l (\) J L^ jj^ Lr<:)UI IJA :i^UJ.l\i>U(J! ^ \jf :rJ_li .^ j_rfJI jxJ (r) ui i:u ^^Y 


\^\A a:- ^^ 5yb olU*JI ^^ cJLkj . jb-JUli ^_,aj i^Ldl Ozbekistan jL-^J_,l ^Aj . S_^U ^ ^^ Jsi I j^ OL ^.Jj**': Turkmenistan Jlr-JlTyj Kirgizistan Jlx-J-A^r, Tajikistan oll-^r^-U^j IjO^k^lj . Ao^^II ^ 'VAj a,^jJ1 Js_,>! i_^^j , ^aJi 

AJ*i:U V> ^'^l*- -l^l^ ^1 lj«:-j . ^^.JJI ^>-l J. (j^jx^ 
t- • • Ai.j xj ;,l^- ^ JJl ^_^]i i^iu ^ J^jL^ ^:._Jl!I Oi^^^l ^U! A>^ , io>Jl jb-^^- ,_^ ^^ Lp_,^i tU^ iOA ilj Ai]j 


\Vn. A^ A*ij ^Ij ^Vee A.L. j>l^'VI Ji A^j ^_>- J ^1 


\ A ^ J.UI ^^il (r) \\r f 


J J . ^L^^i'ij ^L^jJIj u:^;^li *:UJUJl j^ j^JU A^j j^ j^t 

jp i Oi-JI OpUt cJir Jll ^1^1 A^j^l C^l^l C^y i \M\ 
UyJI olx^_^- J:>Ui.-l S^IpI il ^%* U^J\ Oi^t A^^ o. e- i^j^^ Ou**oy jijj »^ ij^j^^ y^, C-— >• Oll-^y *^i^^! AJ^\ (^jr^l '^> - Oi-^H J V^' jUarJl -U;j 

^1 C.LUP J S^" ai till \YY Ob ( \^Qy(l\j\ ) ^:>J^b <l ^Ik^ j:>*r <^i "^Jir^^ ui-^' A^j$^ Ol:L oij . ^^dY a:^ ^I^- <^\^J)}\j Owwd' uh^^l J::A>.lj ^:;w:JI J>-i^ Ji iJ^I otuT/ J. u^AJ.\ 

<-ii i/'jT^ iS^ ^J^ do 1^1 4-^wJl AP!S^/I Ci^;iP! Jjj , fH§J^ (O ^ L«S^_^j jli-^bj ol3>*jjil Jlx*-j . jUJtJl (J L«r^j oli-^i-bj iUtil ij^^d^l :>j4^ ti L^jj flSo- lji.*iab» SJjUp Oj^ Jijt CJ\5j Ir-'JJ J> f>^l ^V^l o'-i> ^J ^J . u^j^^j oULllt U-Ui; ^ r.^jiUi^^i(^) SM •J^' (>''j' -^J • jy a* ^1"^. ^.j^l W^ ^J^i ej^lj' <pUJLj 
. ^I5::i-1 ^ Ua^j L^-ir, ^"^1 ^>; ^^1 J,_^^ oL>^ Jl 

^ J pTxTj ^j^l Oljlp C A*UI jlk»"^l S^ ^j jUJi (> V^l ^ly ^^^-^J -^ • ^.> f-^. (i J!>Ui^VI dJli 
US^ oJ^LJ. 4i>-lj Ij^T 4-PJL4 £ jSJjI j3jU^ Oj^ f \^Y* <^ L*^l5ii 

cJb>-U . A-p^JiJl ol_jii) y-1 y^ i]\j<}\ SopU: ^_p^ U-liii J 
^ c djJJii\j tUJUli : v-:S^l i_..^l OliJs Jp *Ui)l Jl V-jJ' 

. *^'4iX:i:l JIU. 

jjjOJl -Ldl vi-._^_, c t^jl^'j a>-Ui! <--jJI olkUl c-^plj 


\\o ojh\j j4J.l t_^l ^S 4.^ ^ ^j . 50^1 j^ts3| ■^u,JJ^\ ;Up u-j_5>. t..^ -ujj ^ tjl' u.ui* ^ju. -^ *.Ui;t)U i|jL>i "i/i i^ 


JET fi iJjiir ^^ ^ lij! Ya. J ^u «jir ._^ V. ^!f r « » ("-p^j 


j^'l oj ijPjJLil oUaUl o! : l^w9!)U ^Jj^ L;«>^ 4^ l^ 4:^^' J :.1>.UI J o!AiJ-l -ulil Jl oollj t^^l (j uLiUJl ^U^ c^ij 1 ^^1 jl a*jj ; j.^\ Ig-i-srj l--j^ Tjl>J 4--ldl i_Jai;i c_^l j! 
^J ijjy oi ^^Ij ._.>lj l^j^\ Ob c l^ JU aJiT ^fj ^y Ci*ij Uwb J Jai--1 Jl jsftUJ^l jJblj . L_;^^ Jl jLiU j_jj~b iijii* l4*^>. jkldl o'^ i^jUil Jjbi N ot c i.J^)( Jy^ 

^' Jl oU-Ulj j>_jLil 1^^ J^ ^sJ^\ (i>)l J^j . Obboilj <. \\^t c^jjy, <• v^l cjUj^Ij i_f.JI j^ 4 x^l Jrskil c JjU Oj^j (^) »r u-- \\n * t 


(^> ^\.. ^\ IJa J. 0^1 tikj c V^^l! cJa ^ ^ «. ., ft fc 

^1 JJlj! ii. U-Uis -^ o_^U J,* (>pUjJ1 ^>..;^ ^«jo^tjJ_^^ v^j^b '*^ji ^i^^i ^_>^ ^ Aj jU . ^:,,_^i«! 


^L"^l jjo; ^' . U._p. Uj jl^ J ^j'^1 ^ ijS AyX \^U jl 
UJ A^^Ul oij'V! 4^JLilj o:»j>l J^ SjUl iw^lp b\^s^ r^3 ^Ui 5^ l^ OlT J}( 4.kiil ^.w:d ^jVI Olrl ;ui7^"j . JU; ^ CT*^' /^ SljUll f-lJ JP ^;;%lLJi- Cj^j^jCj^ tj^^JLJ. 
^ L- ^il ui^. i/-lji (^-^5! >.>L,VI y. IJaj . Lj^j ojj"yi J ti ,^1 ^-^ t 


. A t^ < J*U_, o^_^ jiy^ {y) \w ^^ i Jljjjl Jbrj l^ji]l ^ Oh (MJ v^' ^.Jj4^=^ i/i 
A^!>U^!I jlaUl -^ pUjUi! t.^ L^i>-j l^L- 'tAi^ cJ\r if t ^ j~j l> ^jjl OU>J. AvijP j!>U1 eJA CJdi Oilj S^^IJ f-lk-wl Oi>-J . i>.*i-II cIjUU^ Ip^. v^UI 4«isl£. CJIS' A^^JI uoljiib i:>U! Ai^ Jl OJUP ^' . _^y. 5^U l^i2J-l 5^^ (\) j^r ^i J^' V-'b-^'j f-*^^ '^^ 
i • - r\ u- i^ 'j^ -^^ j-*^ (0 nA t^ 
•y : Iju^I J •*j-'"V5 ^r>*J' Jl-*--' A«llj 5yij>- aJ^ ^ '^J^ <• ji^ Ly'J^y ULu^l 


. Ojy S^ Ju^ Oi^iJi! oUU- l^-^ l^-^A A«i.li^ *^! cJlT 
^^)\ oljW tr'b liOA cJir c ;.i>il l^Ij^'j ^il! l^-^i T^j ii^l %^l A*J=>Uil dlL- J ^_j^!5L.VI _^^l jUai Jij ^>Jt .^ ^V-l c ^ \ ^ \ V y.>:ri IjZ ^Li ^^j ^ 


f^Sl Ji *l^^l ^^^1 o^ . lil^l o>.l ■ » 
(-Os^ 


^^1 OJii a* ^^1 J ooltj <_$^t ^«j ji A^^J\ A^j^\ \M\j) 

Ol^b 5-:i. a:;- ^^I j! ^ . iJI^I OUlrjJ! ._^; l^'lSl- ;j^j ^ 

C^-^.>J Oi-Ul.i J\j.\ ^: (j <^J1 j»4:.>j v'j'^*^' Oi:^jr^' ^^^ \\\ • ^'^^^^ <y (^ Jl Jj>-^«j i/j^i v^-J^s ^^^ j^ ^^' c^^^i c^^ib ^i}\ c\^\ ^ \u\ Ai- Jj . V. ly^ JJi aIiojIj 

Sjjj If «_jUpI (Jj . ^j^\ ^ J^J t>^^ (U-Jk! »_-.A-iJl (_f*U;l -l»i%j 

• (> JjM' ui^j^'j A--LJI JVjj Cc^r^i'lj *Ls.pj3t Oj^-Uj (_;-jJI olS' 
C^jlA <^\>^JH ( o^Jl^ij/' ) v^jJJ! ojUJl oUJ^l — \ ■ u-^i J JLlt 3j^ C^iJii i U) yl Ap- j^}_ ij 1<:_;CPI ^^^Ijt ^ CJ^- i^ljj 4.Ji^ ^J 
^tj ; ^^1 ly_y>r 4_i Jp oaVl J^l od! U.UJI ^>1 Jj 

CJIT Jl A.jbJl Ulll 0. Jp J.:iU;u-lj »-«;oj>- Oj3l;«~-' *t-1 o^Li) 

^j!U JLII ...^1 jl j:.y^ ^^1 Jl *.! ^i Ol^l OiU L-jj J 
._^H Jl j^H\ J^\ Sjja ^'bJ cJir liLi ... ^!aA"9l ^ ojUi4 . Se ^j, I -uJi ^J.\ (t) \Y« ^- fy^' ^T^ J^ t^. ' Oi^l^ ^Vl f^l jly oir V... \^Si i- O^iLv! . Uj! V<s. Vjr^' *^*l=r up- fy^l <Jl^ -^-^^ olT j^j , i«-J o_jJU «jj A-JlyL! oUU^lj JJUd! CjSj^I <j |»^ ^.--Jr- J*^ Ji f^' <T-«-^ V^ (»J* (J-* ^j'^ <-J^'> J>-j ui'l^ u'' f^ 
Ifc* j^jl (ij^ V a.pU>- jjUt J *^ diiij c ji-fcjL.-^ C->i^l 5^ 


5iJ «JUj , aJjoJI A^j^b Sjo:-^! <^UjN! jlj^"^l J ^ l^j±\ 


. .^i jUi .li 4j uji^^^ v^Uri* ' ="-*^i --^ > ^^ ^ji (i V^^ i> (0 . Y'A a' c M\n ^jU- ^rA« V^l ji 4 c:it-Vl >^(y) ^Y\ Xh ■ JM^b ^^J% cSti^l J; U!>U>^; J djAJ.\ ,^. 


L> IJJI JtAix^Nb /^ n*^ Ji^t ^© (i ^^h ^'>- ^ ^^'^ Wh ^_,;^-* JL»JJ (»>jWb <>.*J^^ J^*' "ii ^'^' J*^' ^^^-^ ^^-^. ( ■ CT^V-''^' ji^i oa'^i ovi i«jUii ^15 4 owi uuii c^>i 

L js- <*>«^l (ib;uil( »UjJ Ojje^ ' -3^1 oUJl ^y <^A^\ jjjX^ 
. u cH- ' ^^M' ' '^jjy ( iV(j;j:^*)iJ^>^.<jf ^"^'^(O \YY c J. .^"^1 .-.Lru-I JJ j^*^Ur IjJi^lj . h^\ U^U\ .li^"^ >i AiV juj jioJi J:>ui-Vb ij:>^.j v^V' ^^^^ 'jjf^^ 

jtJ ^.g^j *liU.l j^^j ^^\ *-^>l ui^J • JJ^^ Jj-* f*>^J 

^^; J C;UA\ .bix-b W_,ij (j^>jJJ jU£^^I ^kJM^, -^^' 
: 4-s-jsiJ! d^ J J>\s-j 4-pUI 4i^lt ij^ J uy>^' *^^ <JH ^J^ Ul' 


O^Jl-^ olTj . ^Ijb ^. J=^l-J ^j-"^l Jr^lj UjO^ ^^U .-.^Ij (Jslij"VI IgJp JXj A^lsi- i*>t)L-l (j-jl-i-* i ob»-! Oj^ <»-fV^j 

;^jj^ i^ 1^} ^b^j . { \\r<i AL-) 'uk. ^n j jii* oJi ir 


o^U Ji AiU"Vb . JsVT i-^ V CjA^^ ^-^ '^. fj^ ^ 4 

.Ij! A;j^ c jjidl ^.a!l ^.Ull *UJl a*; ( ^b$^\ ) c^lj . iJUi]! . Yf o-*-^ j-t--il(0 vYr 9r fr • - V:>t-'^S OU^i Ciiplj . <L;jljll {"UiJ iiiiiS'j C Wi^l Jlj>-^i 

. A*/»!>U-'i/l <_i><uAitj Cj!!>^«li iijjijj^j c 1^15' 

j>j^\ i^:>j^\ c_JlSOt 4]U t^JllI x>^lj ... ^!>L-)!! Jl ibjjj^- 
IJU 6"^ dJii c /aJUJlI, •!>U^li iTU-l ;^,jj| olkUl A:i3 .cJiJl ^!>U'5Uj j»i L-U c y_^^- ^\ ;^3^l ^-lS:3l j^j^ ^_JU1 JIL,"^! ^Yi oUaJUl ^jU 0! ^ '^Ojj . uiU^i ^>.-^i-ll ^^jL-j i.M.V! o^ ^^1 

^\ j^j c AJUa) Ja ^UI *^>iJtJj aSI^V l^Vlilj LpUw? C; 
J»jJ>! Ol^^ l4V>^^ <-^i> (^1 ^lilb -LJtoj ^Ujtl 1x2)1 JU^ 
^y^ i^JUl y^l;L! ^IkJI ^IkJl lift Ja U:>*^jPji J OjJLII jL* oilj 

^O; Ar^.v' ^»^ ^j-^ l^^ ^ 0^^>i=^! J ^>-jj ^UJUJb ^jikJl j^ bo^ je^b aip ^ ^M Jp ^ \^iV 5:- (jj . iSj^^j Jiij * • (H^^ c ^U«]! ^Ijii Ij^li J_^ Oj:>-)l <j j,^ ^ ^jj C ^OpI J^ j^ ut jp ^L; uj ij^L- ^^^1 j^i jr, ; oj^h ^.^j^^ ,_^y U 


ft ... .... . *. AvstaJSj ^JJ ci !>lu?l OaJU^Aj /VJll /aaJLJiI Jb»« Ul c AaP *^ A*l,w^ « 


- f t — t • tj^ u^ *^*a^ CT-^^ ^^^ \Y^ 
^:>WV L^ Jb^l jUI ^._/j ^IJI Jp oju^ lX^\ ^_, _ 
'.. 
51 ^^' JIjj (. iiolSL* aJT lJs^ (j ^U' -^J — *^ ^iJ-l l>^ A,*.^ ^ ^i_, J.Aa:u jl Ulj c -uj^.^. lc_ i_Jail i-> ji\ jt j\y^^\ <>.ja! i;i>^«^ JUJi-l ^ -k« ^l »lj>-! ^_^ V ^XA\ ^ Jp JUl cojl ._^ _ A 1 f • - • ft * 

. ;JL.h:Jl ASLsipt Jp i_jJuil t_j^ _ \. ^^1 J. i--LJ-l ^UVl (j ^U £_^a,a>. v_-wii Jb-ol _ U . -. ^ ^ c oU. xji jy {\) \x\ . pbi ^1 ^y A«ki tiy tjlp ^_jjJ! Jp 6j>^! jUI - \e ■ u-'^l -^ 

fj -^J ^UlS' aJL) ^Jj ijAA^\ Ji Uj- 4iJl«iJj djS>y^\ ^J,^ JiUj —. \ 


SiU- rt<«L*« Lj^ Uo/tj o-"»-l «•! >•! j^ 
I ^ 

cJuJb ^1 ^ f i v^d t^ ^.j^k f^-^1 'r'^ - ^\ , ^j^S>--Jl jl .Tji^^j '^AJ till J j^_ ^ jia^i J dj>^\ tii! j;,«-j - rr . (ji^ LsJ W'^»*<**> t^~*"-? C^l^y'j 01"^' ^Ui?l Aislf- — YJ 

^y^ ^jjill Ajij^Jl iJifi-jW CJCM JLai , ^IVl oJLfe J J,»..«x.^ jt J* -> h^l 
l^t c^ C;^dJ,\ d\j>-^ ^yzJ^ <jj \ Aj j>jai ^\ ) 

^^\ A^^U*^! <-ij«JiJl y.y*:) ^U53l apL^ o_^i^ J •a» ^jJiJl 
\YV 
llX^^r^lj ll^J^ 1 ii-c^^ I 3 ) Ol^lJl :iJLp 


\ j^ U^l .S^^j^r <^VT 4J!>l^jA a.j. jj:L!^ Jct^jt^^ SjU ^j J^ Jjpl C j_5*i*>Jt 4AS-JJ f'lijj c <^J^' t>* <^^^1 ^J^l »^l . -^o u- ' ^^^i (^'l^« V t)t-Vl ^IaLII j^_^- t iiU-^l cU;l (\) UA * »!)U'^I oS c *L>UJi ^Ui JJoJb c t^ -0)1 ^\y>r i^^j i o!j>»«LI Xm* t. . t . t. (^^^ ^jUI 0^1 >ljl -ii* *j^' V^. '^' <^-^' ;^^y>i jL*:--^^l \<\lt Ai- ObUlj Lilll ^ l^_jA o^ *^1 j!>U! j^ iJuJy^ ^>J ^j i-- -O <I->-j>- jrr c o^b _jj_!>^! J^jl V^y Ol^l CJb^-l c ft. AJLdJi sJufc cJt>pj U-ij^ Jp AjjiJ! l^;d^ IS^v.! cJil ul a*j \^£o 


c _/j^^ jjl^'Jl!! : j^-jbj-j X^\ c jjjl5^^ ' f JJ -^^A^ ' y^b JUii • j^?y^ "^ 
J!>\>-Vi Oly ** -j^UJi Slpi ^y jj'jl^j- OlTj . jbUl aJ> hj.J\ Iaj\A\ . rr ^ . ^ . ^>?VI . :^U1 Wj-*^' ' <^>'^l ^>-*^ (\) c ,^M 1^1 ' ^>^ Jr- '^J ' Lh^j'j Wr-i Wj-I^*' ' ^i— u-=i^ (t) . \rs ^ \\\ A-f aUUJIj v_^I ^Op^j (>.-^b <.U;Ab ^aUL- ^Jll! c iijjifl JlT iJU-^^ 

^^- / v>^V' v'J-^i t> v>' ^^b f^^^ ci^ jAif ^U- Jp ^»^-j c oPj>r^' VJ^ >■-- 
^-^^^^ L-^*^-*^ yj^J"^ l^JUi*^! i>jA*w« l.^;u-fl;»- J I V| t i*>-jj <>- 

^ A-^Uoj ^^"N/l ^'l_,k]! ^ jlCJl ^ 7.^. o^lir ^>_JlJI o^UI 


J^lii^^^l a*. U *ljjj ^j ^\i o^j J_,</! <jy J:^ jjiToJI JiL. ft c^ iSjb'^' (0 ^r .>. « J^ U, j^_ ji Sjj^ (_£>^r-^S ji-M' jl^l j^j^j^ ^ 


.^l^- <J joll ^o; jl Jp ^^1 ^_,i^ J j^ij cj^x-jj^l^^ij (^) u-* u" Wj^'' J f*>^^l ^.jl^- J S^- Jj'^j yj^j^ ^ J ^^Ij .U^^j A^Lil A>_^1 ^-- c^' ^.-J^i Ji ir^llS ^Js'yT jLol ^^^1 vU' ( f j^>-iJi ) Sji^-M v*^' t'^j (/^' v-.>.i ^ - ^ i \^ -^^\ SopU: ^j^j^\ ^J~\ ^Vj ool^y jl as^\ c-ilS^i 

^J^ J^b J ^^ 2%\\ Ji\y ^:^ J ^^^j^\ _^\^<l\ ^JUli;^ 
ui^p^i jOp jl U«; o! j^_j . JUJij (^^1 i\^\ .l\ J_,"s/| ,^Ui^ • ^*.'^T Ji^t t ^vJLlI uLiJi iLf ( ^ ) 
Arnold Brackman, Indonesian Communism, New York, 1963, p. 282 (t) <«Jij Jfi a^ jj 'i/ c^^xiji.\ m\A -jsojlp jt jc* ijii^i^ ^*>^ Ja iij ai (^) ^T\ ojU-Jl j^ ^^lij 1^ - S-b-J^ Oi^ Vr*^' aJI=L1 ^iOp oJ^ J iJapLaJj ibt <^j^l JiJ^ j£=- Ujj S^L* ul^ :>j^ JJ-f aJUO^j Israel* ^ t^ Jij^ ^y Jipi ^j^ l^Ji; A^a>- Ajtj . aJlUJI ^^^j^t .^ (j JLAiJI 

w Iff 1 

t r^ • J*^"^' -H-*^ ^i'*^' "^A yj^y^ (j->-'^ 

^j^^ (1)1 ^IjU i, "(jUj a»j l^!>Wt Ajj>*^j r^^' jj^ o-*^ ilj^ 

_^-jir> ^, ^j . 6i-ll ^.y vl^y. f ^/jr^l -'jJ-l Jl ^!>U! ^,j ^"^1 oNl^^l (1)1 Ij^^l v*"**-? ^y^j"" Ij^ci^lj . (fr.^J-1 Ujlio Oj^L^sj oj^ jMjii; ijj^j ijOp ^iJl aJUj=- wXj . fix^Ju^\j jljp'Vl ^ (*-ij>- (»-* 

-^p^ bliJ! dUS IjIa* ^I iy^lSlj c ^/r^' (>* ^Jt^ f^' (J^J \ . ^Ub ^1 J c ^1 ^^ 0- ^^1 v>i *J> ^>>- ci^- fj JIT ^Ji\ ij^*p^jJJ (^jlTJi; (.-^ i^Ul) <-JUi» s^j . (t jjjji-l ^ 
J! 


e. ^ ^^^-^ Jp 4iUj tJJSj *) ^ya-Msu^ (/ill jyJt .i-^ J>-1 J-* '^'L^ '>l^J . \^^^/ y/ YY « =>iiJi t ^j 
. \^v*/\/y^ ij^ (y) \rr ^ Oj^LAU . <^^( \Von )^ j^lill j^l Jl. ;>o.Lil JyA! S>Ij! * ■ • ^y e-ftA>t* C Aj 
A d c 
iff UUil lijyj b'-f^' "^ ^iv* ^""^ «^ A^jJLJ.! AiloJl j>:)}\ o^J l"-*^ jJii! j_y j<'-ju fu^ J Sjl^lj asUslJ til j^u,, pp a; axAl l^ 4^ % 

I* ^'^l j_j*Jl iJjU! Oir . ^iP j^lill JyJI JC^ i/^>l (^* f'l^J JU^ jb Jil SjjUJI a:^0 •^y>^ Ijjij JV4:- IjJL^i o-.ilt jift>y J l^jc^*^! X^ XAI l^l>- J)l ^.^^-Jl 
cr =:' (Jj ui JLLl 


jiji i ^_^Jb- J-3- J 
o>l^ r^ ' J \ri r U^ . -^1 J..J-.U ^^. <^),- 

c m^ 4P^U J»j^ J £ ij^Ull ;Jl^ ^- ob-Tl c->li 1JU.J 
J.>J 4Jlk^ 5^1^ oir oU-Tl ;Jj^ jJU^ ot c lA^U:- Ojj^iSOl ^ 
jU-Tlj Oj^>-V-, pJ^jjOj IjJbiU . i>_*JLll ^y,!l ^bS;]! j^ ji^ 
4-A.^l *ijxp ^ C^lpj . ^^^i a:Al oja>^_j ... iJU^aiJNl \r« if>-l^j 4J^i jlui'b t ;j^*-i Ji ok-5'b aU^I Ca^ — t (jM iijOSl (^^ ^jo JU;VI hy^ «^cijli!i jj-^ . J-- cjJ ... J-> jjdlt ^Jti AJji? OjJj :>U» c5-Ua f^lki U^ Lffli 
. V^)*! -^^I J-^ SjU! Obi iJjt^iJJ S/'Ul ikJ^! r.l|.. _ ^ ^!>U1 OjiUj , ^Ul Jl jbt yx^ ^UiJ Juil L^\^ cJUj i\X cjm.^ . puLpi ^p.t jir ^^ ; u^_ai- c^^, j]i ^\jAj tj^l ^%-VI -ui «cai ^_aj 4^iJ( ^^jJi:iil JQiJJ l;-j jbl >L:- *lJi; ^1>NI dJUi c a ^U^ bj'^lj ^ ^j U-lp ja> » ^„4^1 i}jjdL\ j-fV^j olj Uj^J,l ^^ oKJI i.j^l ot ^ yi ibl ja->- ij\A ^ o :i>t:j jl J; *y ^j^J < jj-^ Uji<. j^ Jil Ij;^^^ t_jki Sji^ (^'-^ ^y^ J-i «^ ^JT^Ij jUi ^o^l jj; 5^^ . j.^ <1sOl. jJLfV! ji>- _ J Ui* >--l J ^j\j 4 Ua:u^ ''SJi .Jii! Jli ^^jlT SJSIl. Sj^ . Ij-'Lj^j l4is^!>^>- L.*.VI 


^n l^l^*- :>J^j i »ijA L» i^\ At j^^j j^*-^ ••^1—^ >iJ 

. OjJL^ ^ 7 VV OiitsU A«jjl 

Ol Jl dUJiS' Cikj t f \eAV i- s^ OjJuJ.1 V*^ jb*JUilj ti:>j-5l jUNSj C-:JIj (:;wiJb jri*J:i'^ ijO:^ J-ai 
/'^Jb_H-.j Jj>>^J j^h^J ^•^\iyrj ^^} jX^ V^ c aJ,l J=ib J c^ & ! 


... U-ll.^! Ai^t Silj'if jl^l '^j -t-iJ 4/'>uAl j^y-l e^l;l 

^*Jl •-liiu-! »lj>*b OUpj 01 J<o jCftJLi (J •■Ijjjil b-Jj AljAjj . ^rvA iU-j I ^ijT t v^i iLf (\) \rv c jl>u!l aJ.S ^y. A}\j . JJ,1 ,_^jl!1 wi^ j,. 

. jv.JiS' j^ ^! ^1 Jx^J oli-rU! Ol^l 

<3i.»JLlb 5j^ ^!JL. <wi k.!^l 5:,Lij AjJllil Ol_^l C-^'j! *r U 

iikxd! iA^_,dl c:.l_ji)l iiL- ol Jp *U>.^1 U*P cJ^j jv^JiT J \£ 
t_^,i ^3.. JU. JaJi trV 0:>bl ai *L.aJl diiJ 

v_-^l SUi*^ ^^jlT Jp ^^..jJI Jl i^JLII apUJL)! oL-Ul JJUj la>. 

I jU- jj-^ Oj-i* <Javii jv»^ ^ ^y uii jjI>Jl! Ji 4*1^*^1 j 

. Lj.Jlij <U-J>i Ol_^l iJi^j ^ \j», Oll-Tb Ji 


S * 
Ixil-l 


(T) ^UUl jlo^i ^ c j^* i^^ij Jpj aJ,l ^iC- c_.b JLij 

(j i}\j>-^\ jc^ iiu j_gxji ^bui^i ^i^b oi-^ij c ;pibCi ^iuii j>\j^ C^ -1^1 Ji -^l-^'l J'j-y-^^ Ul^l ^>Ip1 6i=-j . 
!>l?U- j^- J*^ . v_^l ik-ljj L\' jjii, jt ^_^ j^ jjx^ ol UpI aiJ » (_-«>- J j;*JL5' i_.jwl! Topj ^^ ll«iJt Jp aUjJaJ ^^oJl Opjll IJlftj Uo" n\' (^i^" t LJT^^^tjJl j_^ t ^:^-^(0 , or c^ ' \^^o i :_^UJIj ol^-Tl SjIl. t j^^^jlT ;L-L. (t) \rA Up_,5I IJ* ^ ^4^ 61 luSO: ^^j c ^t j^ j^ ^j t -OT iUU J 


, OU^b Ol^ Jp Ol^^ Cw. fiiy a;JJ «> 

j-«-- Jp 4JLJL.J -djk-lj AJljbij AjtyUaj t^xAl Jj^\ v_i>-j jU) ^- Ijjbj . :iUl ^_Jj_j Oj$3L- iflla:«>j <*Ji*]l jy^V AX.J-« 4jb-t^l Ol jill 

^y A>jii oix^rui t5_,i]i u:>\^ cj^" hjX^ ijjUm ^uji dUr.j 

. <^bbai! ;?>. |Jipl J j^^Ul ^^!j . iJ^UI s^l 4ii!l x^ V jl ^ ^>i-l~ll jUaiJl 4^1 cJlTj c t^^'^l SaJULl i>JL.'^l 

— eyu^ Jp _ Jbui'Ut _^! ^^L. (jOjtj . SjlyLl i^jJjjLl J*Uc>- 

ciAit A_.>.^-j <jUj api>^ t^-ijj Jii c uai (jh-rui ^_v^i U 

J^ljJI jj^Li! ^Iki-lj . 61SC. jr J Oii/^l Oh^'>lj fwi ^k>-^ 
c ^1 J_. J _;jU. ^ 61 tj>- Li-Jj . i^^SL^l aJ.1 iil^ I^^U^i 61 
iija^i Oi'> (^-^. V 4 '^jj ^.i j^ tpUi il^.i^^/1 Jl ^^__, 

^^ aJaAI C_^yj c ^^\e ^^.cJU^ ^ O-.r^J'j J^" J S^^^l j^Vl . ._ii^>l(,) ^r^ , j^^,J:S^ aISJL* [>> Jj^ ci V"^ Sjk>- <jl jJaiJ 01 dj^ i JUJbr I 

: ^lop^/b *i^l o^jX>- *Ij!>L^ c-iixj 

■ \ 

^^jU <^ _, ^'\1A ^r^a-J^l Y^ J OAip Jil tSOJ.! OajJI oLJ>- J 
^l^'yU \<ll^ Ji-*— i^ ^A J i^j^j^ jj'^jy. Hr'J -r"^' S^^J J;.! JI V: ->l>Vi J^U ^. Vj AJ^or J^- JJl^l Ji ,, iy Jl5 . ( c^a:jLI ja^.)! oU>- ^Ui ^y ^^o* yj^ YV t \ -jljj Jj L_-:i-l «ilaj ^ t-J^*^^. h-^^ Iaj^I'\ •UxaI ob ^^o» 

^^'>... A;^LJI j_^^i oijUpl J_,l>. Oii c J^\j^\j aJ.1 t>J V^J^-^' ol*!>U)l A^\i ^yj AJ^Ull ot l^Uiij ijyJI JjOJi f-ioJ^ (»-***- J (J ^ (-'-i^. '^^ *^J 

J^Jl^l ^ ^jU" «»l_,]l (j j^j . <j-^l J:^! c?-Ao- "b/ Ol-"^' <>.J 


\i 


5^ Obj^ ijj ,_ila-J *:!/ i^^Ll si* J . l,j>j^\ hxl\-'^\x^ -^Jj^\ \^4P^\/ ^U Jp ^'liJIj . ^,iJ| /,^j ^_^| ^jUxii 4ja> ^ J v-iJ! ^j^ ^-^ V. ri*' J ^j^ Jjr ^J^ ^^^« Ji^' (J -^ <^'i5l ^'j^Ij y'j' J J asij.^ c-^jIpj i J^^j^^ V** i/^ ^^-^' ''-J^ -^1 uiJir c ^^n^ ; ' India And Israel \^m^\ ^J>j^ <1^ ijX.aj) (J jJu^ 
uyjLiij c-._^i'6t J] ia^_ j^. j*j ... Arpai Zjio-jij *uiJi ^bi-y • • jj^Ji t_-^j aJ.1 ^^ (jl.xA\ Ow^l Jl *lapl 


U'^ Ijii^j j^ai ^ dDir^ . idl A.^*JI 4iJJIj i^l AiUill *L>-i j^j . ijjoj.! ^i. ^ juil L>j Jp A,r.a;Lil ;iUi]l ^y J T_;^ ui. diiJirj c ^1 J i^ui uiNi .•,-. u jjjjJI Jl^ J U! . <!bai Xikdl ^jl>. Jl ,>^aUl J,:, A.Jj>^ <o^*)l ^j'^1 J!>b>-I J 5_^,.,,.i^^ cJlj ,U J;oM^li . ^_^ jl ^ ^a'^\ oIj>. ^y cJlj U dllir a:J>!j . Sa>ai ^"^1 c^\j\J iUJb 


yUt *Lu!! ijj^,^wi; -Sj-fiib . ji-*-^ ^;wai :>-Uy l^^' ij^\ OIjLp 

J^i iDiTj c Ai>-U^ Sjilp ol«-la::pb Oj^ji^j «jjW^l ^yJI Jj-Ui! ojU" (^l :ij:>-j oii! l.jS>. c-ij Cj^j . t_^a:ji.l ,ji^l e-'U- Aj^ij^Ji «jljj u'^ *J^^ ^iy- ^'L-<j ^ J^"^! ji. UliJ lo^l Jp oU^rj . ^oiAl ^.>JJ l^U-J Jp ji;l Jl ^L^C^I Cj\j^\ MY C/ti^ jKLf)"}^ JiiA! ^^^ c 


o 
f'*l^l Oi^U^ Jl^i! yjl J (\) ^Uojl iSXX\ J^k-'^l 5^U J ij_^ ^l^ ^ ^^j, • u- \ cj.Ul^^l(0 Mr ^jUlpJ/l b \j^h 3 \^ \fcrji^J *^JJ X:.^=wM 1 *y isi-U. iJLfj . (^jjJl Ji^\ ^ aJUiII oyJl Ajjtj)l J «ij 
^j</l ^ tiJi Y9 J iil>"^l 0^ til! ne : ^ U)l YA' c \^r'A 
fc.j c Jsy\j tS^jx: ti^'l *'j'^' '-^ jl^L'- ui^ ^y u^ / *"' -^^J .*--. J- jl JLu ^- c *.\Ji\ c-»UipV UjiJIj i^T;:)! ^Ui'VI oU 

... '^Ut A-ry- ^} ^\j i3ly1/l ^y -ul^L- UpI J! A:«^ UT/ Jl Mi wbU i^'yjjl CjljiJ! {fh'-\ jl 4jjj-^ ;«]ll3 tj^ ^^^ OlS' llj . j».^"^l W^ if'^'^J J)l .-^laxJVl A^Jii'y (JftiGl ^yiJo jUjC-I 

^ ^b- cIjo^I aij i Oi^JUlIj L_.yJ) Jp oiLlj i.^ Uy cJlT 
; ^sM a.xiJI. o/3l J tsU! ( ^,jai)b j^lU >_.>.x>Jj t iil^'^l ,a5L-VI ^IjJj ^ij^^ Ip Ij-Luil UJ cJUi^ 4UJI 4J jJU:; ^sJS\ pJl i^_;il AiJVl o^- oJl^lj 4 4ij_,- ^y i-j:r 
U.U. i}\j')l\ J^U; ^-^ll .^laii-yi c^lkL cJir a^ . ^^l ^ 

^ (M-^' /^.^~ (^ J^J ' V*-^*^' CjIOpUAI; *.^^:k;j ; i^U 
* > Idl ji^ Jp 4r;jt ^.iiVl ^-j c ^oid! .^U ^ ^'U^ Ji 
( \^Y1 - \^Yo ) ^^^$^11 Aij_jJ! -i^y.)! Sj^l iv^y iil^j-N/l j^l 

^jjjJt i^^ill SoaUU Ji iJsUij ol iily*^! ^1 i \'\r'\ ^ '^'j.r' 

ti\j')l\ ^aOj^jaII ji;U apjIp^ OjJli SjjvaJ S^ljll I's^^j L_^Li! ^|J-l ^ oU-^:i^j _y__^- ^_ai-j p1_^D1 JI^>.1 <^\jjS .jJ/ iJ- 

5jj> ^' Ailj JU;l Jl M^y 01 J]^\^ ^^^11 ^.^Aj^Ji jl jut \io ^ • r A. ^ ^ V.^«ilj irS'^lt 0l::iiJl ^^J otj ^ ^^Jkll •U! ^jj_.. U;-^-J 
Ol c jJ^'Vlj iily-'^lj Oj;-J>ll fijjli . 5a.Uj ;<,;; il^JJI CLJlTj 

O^t-j C l^ j^"^l i^,^ CJJl* . c^y^i! L_Jl:r Ji ^-^ A;JU.VI ^ ^_^U:i J dbi>-l^ J^^lll Jp 4^^Ji ol^iJI CJ^J oij . ^^! 


^IJl <i>jlj J'^]\ jJ-\ ^>j .1^ c Oic^Ul J;;>^- j^ YY A^j^l LJl>jy j_,5:i c-^ ^j.5]l_, o!>UJI yjj: ^" tf . olSLjii 


jbJI Jj--1 diij . ^^^ U^^j j^Vl 4^p ^^^1^" i ^^r^ jJji \tn .ft. . ijjyt! JLT AJ^lk!! ^^_^il l^1^_ oir Jl aSJ.) iJ'.J ' ^IJ^*- cii (-«> ^U ^^ ^U Jiii t_w2::ill tl_,DI ^^ U oviiy u^w A.;^ oj> J pji djji^_ cj.-^\ ^yji ^ ^1^1 

. 0_^l i_i>^|j ,_^t JU-i! ^^^ ^^;^_, _ j»>iljb^lj ^XJ-^ J^ 

J ^..^ ^_^ :>\^_j c iJjjdl ,JiJU;_,; JUdVI *4-k •l^ 

Ai>- 5/li , <'^oLr;jl J. ^_,j:5l ^ ^^^_, . a*Jl a,^j A..Ji>.'^l 
ir^.i oi-or OOP jii 4ijj^ J ^_,ji 4«^:5U. ,i>_, . ^i ^^jt 

<^_^ A.^^ Jp ^1 ^ijl PjJI ^ s^U Jj</I ^^^^^l _ ^ . \snj/u/i co^^, ^iv-»t-»r-^l(0 \W - ^^j^h j.-M*^' v^-^ ^j^^ ^^ fj'J^ -H e^' ^^^ v^*^^ - ^ ji ^></i ^^j c ^jU-i ^^^ jp js:^^! ^,.1 ^^\ - r .(_5jl^ll j.^ (♦-frrr^j' ^••^'' «ji3_j c5jljvil jTeijUa il^ jLJ . AJj^il j*!^;.. ^^^ Jl Aj.^,^L^il Cj\ jUII a-; CL^j '!A$Ci /;vJjuJ) aIsJUI IjjUI d^l cj ; U*>o1) UUiJl c53j<5 -w-^Li JL-j ^^.^ ^ >t- . oJtAil lS"^^l ^' ^J^Ji (>v^Ulj c-.^JI JL.I jj;*^ c5iJI JUiiVl ^!>u;vi - n ' .t^r^'i-^' *-'jJJ^' <j-^^'jJ (^-"^l {J^-IJ -^r-^' ^.JJt^l cr:^'j ^y jl^ Uj : >wJb- (J 0_jiJ-b-j ijLJ> <0 *li iJJp- «_jt3Uii — A u«;t 


UA SO^jll Jl Sj^aJb C;'.j^\^ i Oi^ijjJ-lj uir*t5lj OiiJ-^jil ■ '^i^ u-* csill JiiU-l Oi-I *lj«l p^^j (> Oir'^l J'U^l v^' ^Ijl*^ - ^ \ 

u-»^ 4i>iJl SjUJI J>.j \<\-^o j..^_j \y (j aJjU^U Ja^l J^^J Jljjtj ^1^5 £jij Vj^I *^^5* C> ^i>^l 5^1:^51 V^^l - ^Y .idL 

Ua*j U ilai oj;* C~-JI . 4JUx- 4-kil4 Oljl* Jp a jll ^:>^ J t 


o; 4.j^ji oikUi o! ^^^ V... ji^ ,..b ^.i j^j hjj^ J : (cT-J^') t^jJ* 6jiJ^ - Y 


\iA 
Yr;^^r c tju y,V'A c 'L.jI y^iya 4 Ifj ^•i,^AY' c tjUj. • ^^^^J^JI 0- rS^l c5^< ^Ir- JUixSI l,jJLp Jji^l x- . ^!>L-'^1 jb^i Ojp ^Jl i-JUJi rt-^j:>- u:,r^ 

^ ft ^^ 
cUU .!>L.'V1 Ji^l IJ> ^jrd Aii_^l ^^1 ^Ij c^yi: o! J] iTL* JLi ii^piJI i>-^>LJ! i^^jjl abi «:3 ^ jl .AxJ L— - "y_j C XAI Ji^ Ui-*^ Ls 

^ H fr 4 JjJ Jp olklJl I4J 0^1 ^UoJ! ^Udl BOaU. ^b cJy^j ^AVA 
oI<1iJl1 j> ^UjJI Ulky^ oUvi Jjli- ^^i S^-A J^^^" J^b-Nl 

ioLJ! ^-^^jt-l C^ljl-Jl ^J ij^ J^ i* 4>>- i^jlj*^ (T^^ Ja^jl^ /r**^' (J^ 
Batum fji^^j Kars (^jl* vUIaJI <]jjji Jl L^jj C^:>IpI l^i . 

'Vj l/'-^* ^^J^ u^ *^^^^ ^^'^ V^.-ri *^i* Ardahan oU^jlj 
jl L-^'jj A* Uliajy^ d-aiJl ^^j5l ^_j«iJ l5j ^ AVA j^>i i oJ-ftbc* Cyprus Today, Sup, No. 31, Jan. 20, 1965 ^->v (i Ky j^*^.^^ ^^ (0 >o ^ i (j iUij u)}y. /y j\j '^Ui ja^j JU"^! «J^. 5^.^"^! J 

(jlk.jJt jj^\ Layard JjL'y Jl oUJ«:dl ^'Ik. Jl i,~ ,U:i 11 \ • • ^'^AVA jJji j^ i J yp ^yl\ ^j ^AVA j.U ^ Yn J 

J^'ljl J J . 6i-J^l 0-* V'l^ V^'J ' «^.>:< LJlki_^ ^-^-^'j 

' (ju*:^ji ^wi oisOiJ ^ji 5^_j>- uik,_^ c^ jj'^i ayi ^>i (T) Ui^! <^f-^' j^ J:^*^' "Ji^-. I ' s^i^JJ (jUaij.Ji J^b-'yl ju^j J 4.V1 c---5^i (jik^J! JSi-'^l ^> uu tjv,-.*ii i^a^ Jj . ij^ji 
(^i;_jji ^d:Ljl ^^tj ; u»l <JUll ir;)! 5j^"^i oap^j c Sy_ji-I 

auJl c-.>l 4.1^; a>o 4>iJl dLyi J j_^! ^ui olaJ . tJU ^^>^l 
oliil UUil ^^1 i,l^' a«j U^ Vj a^_jllj ava^Jb aJj^ (Hr'^ Sy_j>. *liLLl ^ai^l ^>1 dit ^ . JU_^J1 ^^jLiU ^l^J! cJ>. JJ ^ S^_>;l c^j . Jlilj jjilj J:,UJb Uj^ A;j^ Sapli ^ji t ^J-.. 1 OU^JI i^^Nl ^ 1^ i ^l^jl CfiJ^XJsHj ^\^J\ ^ 4 u->^l Cj%^j J ;a*ui ^ ^-1 (r) 

Hurewitz J.C., Diplomacy in tiae Near and Middle East. A documentary Record . n * / V/ r ^ S^^UJi c V*Jii iU C 4;^ 4->J.I JL*^ ( \ ) \«^ <_^^l] ' jO*-? * o)}^'-^ J cS-^jW -^^-^ -^iJ^ oUf-U ^^^ l^l'> ^ 

. Oi-J-J^i J^"j ^j^^ VJ*^" ^^ -J^'^" J' ^W ^^t^ ^>-j i 

<. • V«^' ^.^j^'l Ji a^^l ^j^JI J^b^ 'y^ ^IJ ^J «^.>:> ^'l^J u^^^^ JJJd ^> ylj ^j^j - J-^^l Jci-Jl W-'- ^^^j 

V-Utj Ai^U-JI ^b-5l J ^y.>:' J^ ^^-^ tPl i^,j^\ ii^\ (\)-: J jU^t J,[ \^00 iu- JL* IjlA- ; oU_jJl 5^jLa)l JLpU JLlil ^^>.J 
• V.J=^' ii jv^l ji-^a^ _^,yJ L5'_yj JlJ_jJ!j jif *yi L>;J. f^JJJ 5aj!>U- t—JU Jj! UA\ UiV! ii_ji- j^^_j . iyj^\ j ^aIJ! 43ULI Jp JiiU ji^l ^^j AJUJb o-.t^lk. jy^a]l iUJU : ii^\ J *lji IJU J . c'iijL. iioio) ^jrjii odi-ij jxii^vi oa>- J ^-^ ^j . Y ' a^ Cyprus Today >^ (y) \0Y 


(^a! A^^JUaJi ^j_^ll ftiA jOJj , OUjJl i^LJ- ^iS^I ©Jlai J cJ\ ^ ^^ (J^ ^Jt^^ Ol"^' L/i^jJ^' '-'^j:'' i-^jLi i^l>- J,i oLfi? 1 

■ 


ioi^l (J LiJUll jvJ^jl^lj : oUjJl aJjI c aj!>y ^va^ lull )) — \ _. AJKiil oJA J:L « liU^JI ^*Uj fyJ^\ jJ^ iSj^^ "^y.J^ y^yu (J t-jjxJjl Aj_y>- Jp ^li Su>txil Ob^^jK (J Ujji^:> jl )) _ Y 


#■ B* , . . A.**^ jJaA^ Jj^i ^^ iJ^^^****i u^ J^ t— Jc*v Oi Loaiit Jliiplj . (( ^J-*-/ "^ C^:^' -^*^ c/-^-^ '<^S-^^ 


f{ o^l Ujjir j^U J^j aJb> ^j . aJsI^^^jj! i^Aiol (^^ oUa>- (J^'jJI i.«-^l *ai » Cyprus Bulletin^ Cyprus Govt. No, 49, 10 Oct. 1964 S^ (t) ^or •• c !>UI » « VV ^-^ (»>jwi^ jij^ i^ u^j^ d u^J^j^^ ({ TTTJ* Cf- O'Aj^'^ y^ 'fUj 4^jU)l Ja~ N liLJi ; LI tcb V^jt ^i^Cill «JIa ^_^" )3 % li J! 1 jA IJU 


V .« 
U J;:^ c/" C->= JtJI j-^ jo! l]U j__^U/ » ^ \Sj ^jc^ jl t_.^ . iKii! J i^rjil ^l_^l J>.a; Jjft A y.>' J* -^ j" lH"' "^i • o^j^ d iSA K j^ ^b- ^ Jh) <\ ... <J7J1 Ui'ilt J;v. Jii^_ j! Jp ^ j!> «! ;-.jLii • « J:* J' l)^ c-^h' j-=^ ^jji cy^ Jr^^ (Jjl:>j O^jxJOa ^jj=!-j oU-Ia jj>j (jJjOilj J$o>.j ^'jb ; l5^^ ^^.jjj a-^l=^ ^A^J c>^ l;-^^-' j'}-fr J.3J3 Xm^ Xju *-1j «•« oL^ J^ :^-»^ ^ a-j=f_>^'-> C->^' ^^ *^^^' ^ (»4:^b jU J! J:^ <oj^l s^u; (_$JJ1 
^JJ O^ J .u. U oUUJI 


J 


^_pj!l IJLft Jli aii <dJ cy (:5-l;^ Jj=r J 2> 15" <Jif^ -^T jOjT o^jj Jii, JJ oUi^ ^1 .0* c-iTj . j,U! ^>1 (\) • li-Sr \ei *The London-Z-urich Agreement of i960 which resulted in the 

present constitution of Cyprus must be amended. The people of Cyprus 

may decide that their future can best be assured through imion with 
Greece... » f . ^ - . . ^ .«■ Lip ^2^'%' ji^is ^:;^kJj c_^ j_ySoii i^ij jjLf^yi Ji; p,^ ^'bf pi iUiTj c c-;yJl ^ ii^Ul i^V! OU.-^ Jl c^UxlVl ojo 
0^ c5jpjj djfj>x:j_y ^\ ... jli~5"b Ji >.U.^'yi djJ^jj^ Cjy^Ll\ JY-^J l/'J'} '^'•J^'l J!>Ux-V c l^ XS'y (j :.^i i,lij jf. u! 

Jit J ?JU Ji> ^'jOJI i_,^ ^^_ jlT J)l 50^0*11 oVLai.1 a-JLp Ji,. : ^^^Ax^>^^ iW- jJU] JU. l^j 4^^l 
J jl^ij oUjJl Ji^- JP jt^^^J , L^-'''' J Ot^bj c Ja^j^ 
Jjjli ib-^1 oijUl j^^- c n"\t ^> ^ . iai^ ^jjjl ;ii_^ (\) \ 00 Av'jLiJI oJjiLv4 i>«,<>^ J,[ JUi>-^/l IJUi |,Av/a>J,l Jill *Jj_j ij-'t_r"' 

iUi ^ c3>! O^^i > v^j:» V-^l Jl^^l >» <>i .. iJ'y'^l f, 1^ f, ^ ua ^.JJj' cJj ^ J::^'^^'^ ia^j'yt o^l J UjliJ^t . ^ )) ojJiill ^^! ^U lyy^ iily! OjJU- ^1:5" ; jVjOJl JU^ j^ jv?-- li^U-P Vl>Ji» lIj^Jj :ilj>- olS^ (^J^* aI^JL- J.J . (v^ o-i:>iI •* * 
)) L*UI Ja^_ Jli i^l tilL" J^ (^JJ! v'^^il ^^jWI 0^ dDi ^ ^Op . oU^I Cj>cit>l ,JS S rv;>-^/l ikiJl CJIS" ,^ri wl^Jil.^- o! , -fe iLi^ \cl r 

-^ ' ^J^" tk^ ^'' •■ i-l^lj ^A^l j:;yty ^_j^tj JJab Jj>' .o! 

■ 

jJUJIj lijJ^ jjJL^l (^y \^ bj^'mw'l ^j-'J l^iit^ V^^ UjPLiw4 cJii 

l:;<si . aUx&I <5l diii ^ ^j . {{ U ^j^ aJI>- J <i^j ^^'^^1 *..-^l *f . .* «- ft iijj Ul ... a:u^ t/^^Vl (^1^1 ^^' dii^ IJ-^ X^ OjJU C^oi Jil ^■1<C!! Jl 4^j^ w ^>^.Uill ^ AX^ ^,P SjLp ^^ Jil JJl^b Uj; (_5j^ Ja^jill J^l (J J^ i <;Ij Jjill Ja l^r>^ CS-^I L5^J f^*^ j^-^ 


K- (^oJ! ^^*A ^\p ^>u;t \y\k\^ i jj^i uuii c-.>i j!>\>- Li^ ^^ 

l^^U>-j i U:>L23l \jy^j ^j^t^N 4-^b Jljjl Jj^ a^Ioj jlS' 

.. {Ji^\ Cr-^^' ^^^^^ 5_;>tj^ JT J *w3l -i. C^j i TiJliJi 
: 6iyi 
aJp jlk; Liyi\ i*^l cJir (^Jlfl jijJl tj^l >i!l dJiSi <3lyJ! \oV jy. cil ' VW Ls^^' cr-b t>* -^^1 •^" ( ^A V-jy ) v^ Jly.'^l ;/^r^t ->-b Jl> ^j^\ V>-^ J ^ V^rJI ^ cii^l 
^-^eA jy ^ ^ *iljl ij^' C^U- Oi-j . J-VVl ^^1 ^>-lj ^^Ijd iWI wL^ Js>' i ijji\ dilT Jp ^aJ iwij (^Ar aSj 1 -ut a.j a*pU3 x^( c5jjJ J-fP ^ (*^-;^ c5'^' <^-*^l Tw^'j c 'y^J 'y^ 

. tip a^^ Jl^ o'yJ' iw-t^'Vl rt-AlljJ ^ (jj^j^) «_jLiS" t ^l* f ^S J-.P JLgp ^ii U.V ^^--^J ^:>U!j Ojy^ j^ ci'^l ^p\ J^l t>- Aij^^i j».^i^ia^j 4 fr *■ j< ^_;JU; Ai_^ ^J^J'T^'^ ^-^=^lj ■ '^^.y,^! AljL^b JJUJij C jjM' l^j^lr ^^f 4^ cJJ\ Jj c \^or <^^ J^j^\ ^^! v>^ <L^ > -^^(0 


, (nv Ji^l c ^JLIl oUJl iJLf ^U J^U) \oA 

. <-pU>- J>***'j r^^-^ j^*^J <^Ujl oULp IjJiJ lc|j t ij^^l 

c ^j^JLlI <^^t ^pLlI \^j bl-i <:.;yJl ^^-^1 J <^1^ 
i^UiJl ^y Ailijj oljJl L_^U^1 J-P wLiJI y^l JL^jJi jU! IjT uh^j:-^! V^J d^ ^^jj ^Ij^l jl^^ 01 ^ i^^^l c/jt^l 

ijail 1^^'j c ^jjJLil i^yJI ^ ^\ Jl^^ IA:>U. IjSci 

^j:Li oVjUi tili^N l'>^:^^ . oall oJiA ^ cJj^ J\ t ^ " rn cr-'cr-' t ^^n. ^_b n t v^' j'-^' ^ ^^j^^ -jj^ t ^^jjUI o-ij (]) \o^ • C^ J^ 0- '^y *^i ^^ W Ml t-^ty- (i ^.j 

-bCr ^ \jiJ\j i j^ij~\ ^^ oj^'^.j ^jiyJi v^"ij>- 


4i.Ji i^^^^^^lj <^-^l f-O?^ c !>ULvi^ bills" ^f-jS jlS" O*^ L? A:.i^j ui^ l^bj c d^O:- II ^^t)!j oy-l Uy^lt OUL 


JslyLlS Sj^ i^y ^l* ^^_^\ -Lp ^^M : jl^'Vl J^Uiil Ijj^ ( ^ ) (J::^^' c5>=rj . 5Ai>cll SjjiJlj 5J>iJLI i^jyJt ^Jj4^^' ^' /TJJ 

Ji^lO:-! ^Ip ^^aJi <.^C^l ol^UJ.1 ^j ^^ ^\ Co^ij M-\\ ^ ^ i n-\" oU t ^_^i >i^ija-^!jlyl c JUrfS- iLJi-i jlp(^) \n ^Ul c5v- ^\^' ^^-^j JW '^^ ^-J ■ ji-pW^ J*^ i.^l^ 

JUi t^jji ^>_, ^p ^bi ^j ^ ^ ^bi V lit I) 

jJ>tiJ3)! 5:>La> IkjUi ji^ iu- Ajwj (_^^ r^U-l C^j ^i Osj 
tii W:^ 'j*?^* J' ^M' ^"-^Wl ^^1/ Ay>: lfj\ ^^^^ ^^^\ AjP yPj^i 4j>iyi ^ Jp ^Uill J Ly 'M.Ip Sy^iyi At tj-. ( JL^iJl 6\jj& (y) \T^ n-f 


j^ J\ J AXJIJI ^LiJl ^^..- ^.^ ^ 4l <6U . - ?^,; ^ >- .- JtyVl .j^,-iJi u^>J) 4_Jb JU-i jjiji tJI JP dU^ JJi^^i jt ,,U.3 Jji^Vl ^^^1 ^>b J,^.^ ^ 

4 L^ 1 i^^^il ^Ij^^U U!!j,, UU' \^ ^^.JJS ^>l ^^ cJU>- « >]t ^ . ^j>H\ l^^S ^i^SU J.,</! JJI^VI ^^l ^>i 

jji^^ij eJlall J»J!j ; t;,AkJii J (t-^ji <lpi '■^r'J -=^^4^" ^-^ J^ J-j" V^" J ^yV' J^ ^^^^ o^' c>* ' u^^'j -.-Jt J^ ^ j>J( L^Jj Vy ( ^^op ) L$-5^l j^^^\ ol^j . (^iU-'l ;:c.>^i 4pUiij t ^t 

rv o^ t jiUi ^^1 (r) >nY 

V' ci^ ^ ciL-*" l/'J:-^' ^J>JJ OUjx^j JU j^ J:^^^' ^-V "^ W 
if At:)\t jr jbj ^i! r* ja jiyJi J u^j^^ ^j:^^ ->l c: <ri J ONU^-I cjl^l ^y^jJiJl v>' ^Aj 


-JiJ a* J Jli i_i_,i! j!UJi j^/jLu Lf 


(Y) W^' t-AAj J;5l^Vl ^y^j:^! U ^LJI JlyJt ^_^J;Jiil VJ='-* «^^ ^. ••• ^'■^. CJ t/'J^'^l ^^J B 
k^lJ>A\ L>J-\ \:^J~ hi\A\ t5_,ii! Jp yliiS! j»5>i; j^ iJjU 
^JJ! j^Udl Aiop"^ o_,llj ^UNI Jl . olSC jr cj A-PjJLil aLipI 

... U.U ^_,^i ju; ^u ... ^z*^! 

(^L*J! v_j:^I j_^aill (( Jip e^jr^ f^-*^' cJ '■— ^^-^ "-^ ^'^'J J-^j^' ^^'j'* *^^. ^ '^-^J 
J^ CJ» . V) ^ c *-^- ^Jii {\) I \\^\ ^-v rv t r (^v^iJ* j^-^' ' ^y^y^ t/^ ^^/"-^ ^ ^m j jj^i (y) . A <^ ^^r 


o_^_j f^V'j ^jyJ^ *jjy^l^j V^' ui:^j^^. f-f-^' 1JU1-.I _,aU! ti-blj . Ja-.j'^/l J^l J i^jJlJl ^Ij^"^! Ji> J p^yc. 0"^/ cJtyJI J oli^ >^1 OjJI JJLJ (^2_^l ^_,^l v^j:Ll 

jUiu'l (jlyJI J <-jy-l jL^lj 4 iJlyJI J ^J^JJ jUail J-^J^' J 

. Jl^l JUjJ C-^j ^11 (\) (J i^jr^' *— ^J^ ^^j' ^j*^ j^-^ ^»-^ u-Av=^ f^ ^"^ jr ^ j^^-*^ 
c/^-Jm (. <.p J jjL. J^j"S/l s-f-)^i I. JUll J_/J1 JljJ' J JjJU* ^J,tu>-^ -Xij . 4_1p ipjliJl u-iUlV! CjIjIs^ (itAlsij iU-ii ^p hi\^\ 


. *L-Ji ij>u^ . OiOi;) jlUl! t3^Lp . ^^1 ;^w^il . J5l>ca)i aJUJl . ji^</i yj jl>il JkJl . jyr- J^ J.1^ . ^i_^l ^ji! TV i^ t J;U1 ^>! (^) >ni AiV. (/Oil ^j\ . Air jiuji ^^pj . ^wi L^j . > jr Ji ii . JLJi ^.P> . Sj>oJl1 J=rJ! . ^L V ^JUI ^,pj!l . ^</l ajl^ . jy 

Ji i bLi ^ilyJI J cJIp JI i:)_^l ^^1 ^Ij CJir lijj ^ylSOl c^ ^jy UlyJ! «1>W2JI cJir jJbfVl JU^ j> «>j a-«JI ^1^ (S^j^^ j^ t *^^1 oUb aIIjUI JU^^l ^j>,^ V^J^' i*-LJI i}j^\>- (^:>j^i jA 4;ilyJl ^_;-i:ld! SJj^ Jp <J*^1 olTj . (^jLJl tji^^^l Jp (ijjJI fjj-*j . d'i'i'jij Jj^-^* iS^ji^ \J^^ (1)1^ ^'>^^ ^O^ ^j t^jlyJl J a^pLL 4**^j> jS^\ cJlTj , iSjjj^ cJ-^>frJ' ^ 


(jyJl JlyJl L_jtiJl JJl£ aii t ^piJI j_;-l:>-l ^ (^ji^ ^ OjJUij . v\ ^ I \^'\) I :^UJI j_^l jb I vj>f1 v> ' .fJ>"^UO ^'\o ut^ji^' ly ^^^^ —I* <i^3 6\y^ -ilp'l* t ^laLJ! (JJjIp ^t>Ul O^ *i_,)i!i JLJj , 

4 : Oljil i C^ J^^ ' f^: 11 jl wL y.". <-"■ 
J i_J^I Jijy j)l ii!>Wl jl 


-/jjJl a-«Ij tS_r^ u^j^ J^j^''' '^'^ (_s^ • ^*^^*" '-^^ 't^ 5jil^ ^yi>\ JP JUj . ^jxll Ji *jjl ^ \ 
'^J ' y^ "^J o'.^ ^1 J ^-i^l -^-^ o-- V ^j^ ,1 .Jl) 


u I L-r- ^^ L r (*^ lj.*-jt>l*j UjJI p-T-lk* z. 
4:>-l>-l ^ Ui^ ^f^^^Juo^ |5 Lj lP' J^"^' fj^ (»-^-*^^ ^. ^r^ .^l^ J^^li * l^Ulj Ujij l^ iSj Jlj V LgAJU;? "^J-^J ^J-^ t: LJ ^ ia ,_yiJ , 'k.'^,^ bbJp aK'I ^.^aH .jI* V i* iO U-Ip Liu^ ^J>- (f 0) \ pil^j tUIOj J>cj^ Uil 
J ^ ; Uit'* i-?j' • ^j/ • -m/ ^ \ t ^^ _y^ l^^ Jl oUaJI :»U ^j^;:^^ , ^ij jii:,.j apUc^ , w^^yjy iS_r^ W^J ^1 JJlj ^JaJUl iJ- t Jjji^i »tAJt C 4JJ -Ut J^ Jrf (0 . n- 4 o^ t t v^. C ^ <l< \^^ u p- p-^ jb^-tj . iSj-^ i^^j ^c: ^'^ ^ p-*^j .'^-^^^jj A*^ ^y c5./^ urV Jj • c^.y--^ 2juj] p^^^jj U-U>; j^^j *^^jjl c^t^i ^ij , '*^j.;^j (^j — ^ ''— f=**^ 0."^^^^-" ^L*L^^ v^x'yOt f-V^jj -sij-l^ c-j yJl aS^ _^p«S" Jp jili <ul t.? r--^ L^ f'ji '^■•-^* i5Jj>d -I v^ r^J 


j_j.Jbi-S ol -Lj^ , Uoll *.U1 J fl^U-ji --l-:^'^ *!yu-^^s _;l-i.:Jl ^^5 ^-.^j l.J-^ 

*-> ^\ ^L -1*^ s*^'-' - w^.-/ ^ ** ^-^ ^ ' ^>^j} ci -^J^l ^^^ 

t.," - 

. \^^^/ \/i:a « s::^jj^: c iol^i(T) \nv 


L- 
Jt^'l^l Ji ij«J' *.r^ Ji«-^. f>" Lp^ V->^' ^^-^" \ 


UijJL-^ «4j ^.^Jic^t ^J^' J*' ^J-^J ' ^J^l OU-j , fJ>\j>-\ Oi— ^J -*j4c" fJU^" ^i^^ 'ji* oL»J^ i;*^:*- — i 

L_-JuiJI Jj^'j ijiU:>-Mt oU-l iLil aJL^ j(^l J ij^J^ lAj^J 
. Ai,}J\j ^1 J^Ui^l JxljP jwJj ^_;o-Ull b^lj -liUjIj ajliJlj 


tt sajii jai djj'ji ^ C;^}j.\ d\ j^ ji^ViW i>_JL v_^jji (T> 7r JUa:i i^y— J<^ CjUjJI l^«^ '.i^-*^j \^** jJji (J ' J:^'^ U> t/i-J » * 'f ^ . . * 


\'^A JMii^J -.<^a: l^l so^dl olj'y^!! OybUiJj . will i^ Oi-*^' Jl> 

4-*-iC3Ll i^LJI J ^yi>J::bj jJ-^b j.iUji d\jj} J jjiaa^ Jji^J d^Os- Ui) 

^y^ ^j Jp J^ p;j . oLlI j^U^j oLUJIj ^jljllj t5>5l W^ K 

4_^JJ1 Oijj^l J:>Ui^lj i^U! aJ:.^ (^:»UiiV»j jLSiJl ^^iJl 
Jjt J O^ijo! JJI oS^lj a;^Uj3^'I C>LPj^i.il Jp Jj^l J^^ 

■ ;V . n^n/ \/ Y^ 1 2y.uji 4 HJj^} (^) \nA oLC J^ J i^^j! ^Vj.j . ^y\^r-'l i-J.^ <^>o" A,jljXiV! ^;tL>--" ^I'^.>4:5t 

i_»a:!i i-_j^^.:i ^.Lr- Jill b iiUJ! ^.'-5 *.f Jl a:.o JLi:dt 5^U1 (.5-^i ^y»j «it>^ 
J ul ,/! i....47 Uj;c. . hA.^z^J'^'iA <. ;U.:JI ,^!>Ut .;iU« .^ :j*^J1 UUj W ^U'J^I ^S^ \ iJUj \ 3 " \^^, \ "a12-\ j fXz^^ \ L: 


'uUtI Ju J.4 ^^ oT J^'^^3 - iS^j-^^^ <t^ Jr^i tS^' ''-^' t_9^^^^ J,. U_j^ I, J ;^l jj ^t^UVI Jp ^U^iillj j^jbi ^>bij 6i*JLi' 
. U ^! J a^ J! aJI -^il SapU IU~\ ,[kJ . Up *U«11 V Jb V ^>U!>Ij^ ji ^^1 i jisCji ^^^ j> Xn^ oji^i Oi-i-i^' 01 ^j .^-.>'l Jp .1^11 J^ A>;p, .Uy ^i ^j . i^l J ^^u'yi n^^ i ^La^i c d-iOJ-l ^Ij ^UJVl o^ -lV-1 t i^ji^i AiSj j_^aJ! (\) M uK \V\ -f . r' wlJlilj JljA*y! 4>-lj ^ «u>W?j t JbjJ jl <l)jy i**ciC>- Jlji" iiJ-l J'J^jh 


JUI aJLp V ^Ui ji^yi oJ aJlJ-Ij :ik>dl ^:>UVI JiU. ^!>bl - \ J LaJI dib OjJt >f^^' (»j V^V' t5^^' (^ 4 kj^^ ^ V ^' - \ ^ \VY Ji <^^Vj a^*^l J*!j^ Jii: ^1 4kAUl ^M^JI J, J _. \f r*^ uii j^:>\.lj j^iy ijii^j Oi-Ui jp JxUiib i-j5:ju ^uji _ \t 

J- SA,»x-il l^"j-Jj i~-:$3l ^_^ikJ t^vJUll (_;A^yJj 4 IjJ-LaI Jj*Ju)lj aljjlll dj^ (1) . ^IkiVl ji'U-l tiJjUj . ijJLll p^.j^j ij^l ui-JLJ>> ^J oUkli oJl OjJL^j u-j'-^' ^^*^-> ' V^V' J^^' <i *jM^ ^. . nV"tV^^.O.Jt »^UIi c ILJ^\ j\yj 3^ (^) \vr jJlI :j! a- ^u <^i AJ cJ,^ oii ... juyi ^ o^i^ii ^J] uu 
jULUl, Jl^p J Uj]U ^!1 L^l IjLiu jl j»i JlT I- N^wLxxJ. <^lkJ» ^u*p \ 


ukJi ,v. ^..Ni i .ii , ..^u:)! 


tJaJ ^>U>Us A^a^ J l^-^^ ^jJ^"^! v'>-' .Aa^ * a Olil JJ a«jj . ^.jbJI J U J-> ^ J\ l^\A\\ Ayr^\ <l^i\.;^ <JaJIi--j 
VP iJlk.^1 Ol^m ^Ijil . A±^ .^>- s ^\kSU Jlii^Vl >.^-j iUJil ^>H Jl t^lj ^^Ij ^JUI A, y- aJ ■* 4 

IjjJuJ otJ jp^li ^JiJil jwa:^ Adt>. j_^!>U!>l^ tJuLu-l 


^j ; 5*tUl! J_»5^J J^ j^W Ol!LA «1C Ulia- *MJl Xs- ^ 


Ul jS' 


ij._jjl ^-J! oliJ. l^v-j A;p(j;]l ^ljV( v-a^' : blj JjU iiii* (X) 


\Vi • kU cPM 'S} J Oj-^^^i C;j....uil l^;,.^^ ,^i.i .Ji U-j^\ js'Lii J^j s:,b*:^'i u-*^ wJi'i . i^..di ^^ji ;^^i.i .^.yji 

. v*->^>"i Lij ^^'-^ J —''iyVi ii^tJ, ;.Aij;!i U.^ 4;iaJU^»U i-f 
Ujl izisU Jp ^yu.!>U wi^ly ci>-j . \-^ai A-*-:- j_^. * t5^i Ji^ lj-"Uij,j_, \^\^,^ ji ;.^^.^i) o:_ji;i c.>..ij . i:Ji\ ,^liJJl jiJ ^jlU ^iiru^i 'vA.L-^ . ;j.^.i A*,_^^ O>o ^.^^™- jU c Ji^i ■' ,i^^-i)lj ^'uJjlj JUl:.^b j^S:xi. 5_:A.-J1 ^^ ijlj =^^.i^^"i J \^^i^\ 

• L.«-'*' ' y- -I 

I liLj5' h^AA (£) . ULi" i^y j^ 6_^rywp A;y J "V/i-- ^^^^•i i^-^^r ^'=>-j m \ 1« , l\^\j ^J;^j JiL. ^^. L=i^ /;JU:' c.H^. -i.'V! ^,^ij^ ^Sci * *«^* ^^* ** IBP >• ^^ ■" I J • Aii> U.,.^ L_^i ^^j^ "^j ji5% , ^i^-i iriiJi ^^ ^J.! \Vo 


^Lj"^! /"L^li Old ^1 :.iJip1 Jp oLOJi! ^' Jll ^Ul ^llill c 4_JU-1 ol_ji]{ 5.jlil oLUll Ji 0_,UJlI OLlil U: Oi>-j 
.^ JT ; ^jf\ J J\M^'^\j ^UJIj ^_,jJ! 4J^UI i*_^l * t _i Jp 15^ *:(j;^ AfU-..*^ ^-4 jS'S oUi t jUl C-kilj o:>J' 


i UuJ\j ^\j V^jJlj illxiJl fAy\ ^\ :>_^1 U:)^^ ^j ^jj • '^^j^^ ^'^h ^JJ^h u-Mh ^bii ojij^j ^Jl JUp! o>l-Ij . iJUl jkldl Ji dU^I Jij 4jLax«^ Cols' A-^tjUl AaIpU/' ^ y oJJ* jy> ^"^J • t/'^^J ^J^^J 

isjjj 4-«:>- (j oLiJ-1 jp ijflii^ If^-ij 4 bjj i~*>- Jijis ^vn : AiJ-h 4ya!>U)?l ^^1 4JLI ((^jb) lUU (V) i j^M->U \aj^\ 2^j oJlTj . ^ly^fj ^\jj\ ^ JUi.'Vl oil. Jxii , <^j 4::j:^_, J ^^U>U ^^ -y^l ^jUj . j_gx<^( ^ (t^^^ oi a~ (^-i^j *UJU]I Jiu^lj c *LJ|j 
(n-.JJ^ ^Utj c ^1^1 Jp ouijij oLu)l ^ i^l JU^"^| i^i Jx5Jlj ^;JJ1 oLL^ O^^^lj . i^jWj JVi'yi J til^l _,i*3L jjl.l^'Vt u^^-j jLLlj olUJ! J Cjy.j\i'\ u^dJ.\ oLii! 
^l ^loJ djA^\ ^_gJ_, . ^^U,! 4ikll ^ pi ^^j ^ i5^"^l jiij jOPj flj^ oU- j^aJi ^>L-^ Ji j,.^->J^' \vv ^Y C 


jUj^lj aJuJ-\j ObjJl ^ JS" ft^ U:>j^ J-'^J • y-*^ jI y^l ^y . ^ \AA^ fl^ J dUij 4>w«b <i^ *-^j^ ^^. UUa.! l^iJL>-! ^-^^ 

p-'^bl U*.p ^^ ^%^%j^ ^ djb>A\ jJbfVS li^tyj . :sj^l iiJUU 

^Uj ^I v>j^I ^.^j*:5' V'J-'^' J'> J^ <:?^jl ^J^J ' ^^' 
Jlk,^l Jt)b-^i olkL- c^^j . j^l^Ji J l^L^CiJ jp jJLf^! 

(_j1^1 (^-»^^ ^^j'j '-^L-i i^t!! J lj^»£ o' ilJ-l _j'j>S t^ji J 

l^ij! itKjU jJLf^l ^^p c i^L-ll Oj^l L^^jl L^ S^ljN ti!>^j 
t$^. J^J r^ ^ aJlUH io_^^Jl oiljli Sj^-^l! oJ.>*d! -^jl ^jjl J J 
Oir . ^liallj \^jl^l Oj'yJl J LIljAi L>jJl A^ SJ.>^ L 4J>-Sa5i 

V^ 6ir j! ol^C^l Ji.: ^^1 JL^V ^^;.^^l ^iJl ^^y 


\VA •^-^y^i JcM'^lj • Iwij^i 5^<!! A^j Jp j^ ^lii; ^l ^- Ja *Uiil ^oaj c ^^!>L-Xa X=L :>>UI ^U- Jp 1 
JLaa 


^^. oti:i c s-iiuLi Aiuiji ^u-1 ^jt^i., i_^, ^ I . ^ ^^ ^ 
^1 SaiU-l A.>Jl ;_^^l l^-i V... pi ^'U-l ^^Ut>U ,UiJ ^ J 

: ^'^Ji ^ (> f-^' ^^.^1 «l^i Jj/ J--- Jj . 
• -^.^Ij J^lj i^iO;)-! .iKjlj iJ^L:Lir L^,l J 5m-L! U fU u ij^j J -lijj^^ _;j^ ^ut 4^_jjvi ;.js:^i oUji l^^ ii *_jUj! U*p U,t>U. > J ly-VL <j,,^l cH. ♦S'UJlI Iji*^ Jl^i! ^>! .\^\ X,J.J^\ ^\^^<is ^^^ l.j^ cJ>- _ r . n - \^ ^V^ oLUi cJ^ iT 4 *\k-Ji J^\j OUJ! ^^. ^ ^jUj U 

. 5Ji>^:U ^-"^l Jl t>\j^j -uJkrj i_.^l r-l^^^* ^. h • iJ^I 
. J^llj ^llj c^UjNl J Sob j j> V!5^ c^j^JLll ^\j>. oir, AJ!>^il-''^S aT^I JU- (1)UJ b^jl Oj<vS »'^i^ JJ-^^ CiiaP _ £ LUo*^! Jp ^J*l^*yi C^j diJJbj . U_,^ ^_5^! ljJ4\ . oLU^^l diL- Jp U^ll 

i*^C-5^^ iJJ^.J ^^j' <wa>J^ i^^jJ^^l <*^$^1 C^,..wj3 ci^^^J ■— ^ <JJ jXllj ^^'^'' L*>j, '^j^ij J uiV*^^ L^i^' t/*^-^^ C^^j>- — V 
. ^ j^\ uy*j^^h V.y^' *wJ:^1 


IlJ-\ J c^oj^ll j;ai:)l Ji SjLiVl ^>. J4 V c JJ1_^1 : <^^,i.lA^^l Jj*"-;r 

U* J 

c5^' u'J-^" ^^J ^j o"!'^* (i h^jn ^j-^-* '^pj-s-;'! AilTjll oLUI 
ii.A-l J iUu. 4,^^- Sa^jj aii^i, iJ? iJ^j \^^\ J J,. J Uil 4W.U Jsiji iliiUt J 4^Uj j_,^J l^j _X. JJI (jl»lJ^I J , M ;xaili 
V j>;4^! -,5^1- f^^^- c,.^ j;l^"i/ ^:L| ^^^, ^ bap JJI^I JiJ ^' ck'V ^^'J . ^^1 h^ ^^ ^ .> Jp ^^^Jl >_. ^Oa ^ iij:l-l i.^<^ OJLitj . 2JliJS}\ ^-^^ jj^^ ^ i^j-'J 

J)l (jUl ^j . (jUij cj\jU\j t3>i! *UJV jjiP soi ;ryj 
ji ^ . UitJ. rVo Jp ii^ uiJ^'^' ^J«;i' *1^' -S-A^ -sij 

. apLa)I p\j^j *U,"9|j *U«JIj jj^oi^l . a]_j^ yj^ *^,-w2i.* (J^i -^^-^ ^ '^-i-J^i nJkU Jy ^-jj-^^ J Jr'L'^' ■^J": O-" ^-^^^ i-M-l 4^j$Np- ^a>*i-..^ _^^\ 4o ^y .-. ^Uju.* .U>JJj 
.-/- 4^ :K,^.Ji A^.y^l .:f.> -K-J wJ>^ Jjc*^ jAj) ^-^djk JJ^-^'i J^ uj ^.ji A«'^- ^ys' ^v Jt--p ._^-.« - Ajb^is ^^1 (j Jj^^ LU ^_^i\ J 4--J.J.Ij A_,$^j^!l aX!I yX^ ^-..mIa Jiij iT . \aj>- ^y ^Aiuvl ^1 


. aJ-l *UI . )j^ '^'^J J Vbr^^ «J^'-' Vbj" Ji'^' cP^» a- -^^ ^^' i.lilj ; 5^ A.pijJ oUj^. Jiy Jp LjJl ^ J^sl^i C-iiJl 
4iJUiil cJuiiJj JJl^l u'.j-li 5ApU Ui!il J- iiJ-1 ci*>- li^ \AY <'... IJU J^_ iS^<- x-1 ^_^i J^ . ^^^j^jUiiVl JjxJ! ^.oi" A>e<: ti.Ji^ ^^p al_j jji'U*'^' -^^ ^^'^■' J ^jWlj . ^^i^l i^li Sjjkill 

J'j Op" (_S*^'*J''4'^'' -lapljJ! <wi>»-i. ^!^ij J» c t^Jj^lj <_!flJLi!j! -Cf- i iJuJl JU^x^Lj . tj:>-*^l *^-^ ^Ij^ -^ J^ "^ <JL-J"V- ^1 » Sa>ai -.-"Vl l^'jy Jit JloVl 5^ 5X. ^^- J^ .Ui:!l Jii^ J 4-Uil « * -'^^ i^^dJ • ^Ji -^*J ^'Ji e-A:>cdl j».-» i/l jly |_^AfiJ ^^j jAj Al-SLji J,l 


. s^^r I «/ is ^ Jy-UJi 4 iij>«-i;l (1) \Ar A*p1jj!I tl)lS^\jJiJ Ij^U-^j ^J^ JJ^^J^"^^ C-w2lij (JiuS* C5^J t ( {j^^ 

jb^ lJJ! \r JcJt^'i^ J-- Crr^ t SJliU-l Vj*;^' '^^^^ J^ ^ '^ Ix5Ca OJl 0* j Cj\j^^\ apIjjJ ^j.^ /r^ Ij^ jLT n* JU; Ja 


l:^ J.JJ 2i^ J\ U^ L^ Y « Jp ^ij; 'i! 4i>.j jj^rli J-'l^ U>. Jp ^lk>>.j ^^^ 4;Ul5 ^\j c t^U- UjIp "^Mi^- <5 ^lilj 


JJl^l C-.UJ- Ljir jli^i 4^Uj ^^ijU ijl^f C.>w^lj . JaiJ 
i^O:^ ^j^Jl Ojiaj fL-^l^ /H*^ *^^ (»^^^ lSj^^J^^ s«-.-*iJl J^ (^) # ■■ J^ \^'^Y /-*ijJ ci ^^-^'^ A*L>> *^^j . u^r^-^^ ^^J^j '-^^^l ^^f 


\^ir c JL^I ^.A^- « u^lj kJkJ ^l^'l i^= ^ ^.^-jVl jij^\ H^ (0 . ^\ Cr^ . * ^TAij vl w t *A>^ c : jyil ooit (y) \At 


^Uiil A^ I Jujl ^ Jbw U^ : 4i^' (^j^ 

J iwi-^l i-*uSsJI J^ c lj^>- tijjli t^l>- ^y il^l:*tl! oJU Jbfil i . ^%^y^j ^{jjx.\\ *Lul 4--J.J" o:>tAj j>^^j JLil t^jjS t>,-^ JLai^Ij , lJJi\ lj.ij\ SJi^ li^U iJ^ "^ V.^*^'* oUjS^ij lj^ Jf Ijj 

tfO i . ''^i^^i oJJUjj Ajblpj 4Iww /U^^ 0J>^ (J c J cXJ.! \jjoj\ *■ - . .^ ^r^J^jh ^^*^z^ oJ.^1^1 *^ jfi *-jljj' ^^d *^' <w*^l iij^j . 4^!ji4 , ^ cr* t u*\r c >ii-^ c 3ij:ij^l y^^i:i4^(^) \Afi ■ 

. 7-!)LJ! J^ij- Jp L_^l ^;i>-l Ijjs^lj . *f: dJbuilj -gLLsl-J j^jjj cJoilj . ^^^^Ij^ (_r^.j3l J^l^ JM *^^. tJULl Jl JjJuUJ.! UJ5 

jl^jcu-'^l dJli : tJ^k-JiJ t5'5j.f:5l jUjC^VI <f>-j' J^ J^ <-5 V^. c5'-5 ^ . ^^^\ jX; \ Cy y^ ^ AJIjlj ^1 ^j^\S ^^1 SiU Ji Js-V. cSJtil 

J.UI ^)\ c ^J j.^ ^^^j3! A.JI jU jj^ ^jU:i ci^^^^ ^^^j^^i ^t>U>lj>. 3^:^ ^; Jp UJlI ^^!I UUL ^I a^^IIj JQiJI ^^^^ Ug> ^^^T ^y. « *i^"j^l ijjiJi '^,j-r (1) ^An ^UM^/ J \:^jj ^\iij Jli^b>A^.Li o-b •■ A « n ^_/ij . ^^^ jt i>:> Oj^ ' *i^j Jl Sjl^i Ji V^ ^.^^*:'' C^' 

Ao^Jl i>LJl o*^' ij4;!i Cx* ^'^"^' ^'^i* o^-J • ^i-*^' "^'-' 

^_^ljj U^-J J!l SJlibLl olki^l A^LJb 4^^::^ > 4^^ 
^jl_^ OJS^ :>j^!i JUp"^'! JW-jj ^^O^^ jiJ^J ^J>*;'^ o* <JJ:^*J j'l 

jLu,U ^«. J c?ji>-^Jl ^^-^'^l c>" -^J A-'d «^^^l^.v* o^j^^ ^-'^--•'' 
LU^. ^ 0^ r* JV <^.J J^' (c*^"^' «V '^'-'■*=^' ^-^ '^'' '^^'^" (^) c ^;^Jl ^^=5-^)1 -*.U;. v^l l^i^l c/ '^^ ^^^ ^'^1 pl'^'-- « AiJ -^1 J^^' 

. :^VIj ct:--Hj .>JL-il a- '^^J .^e^" p^'^'-' \AV \&j^_j lJy^\ v\^} ^ c^ iSjf>~^ jUiivi tj yj^y^ jiiij ^;.*i-'ij 


^Aj ^} J J rr^" S>:i.^jjj Ji 5^:1-11 3/-^! jj^Jl Jak^Ji ^•^ llala^ ,lit J 4^JI /VULi ^'b i ^.J^:^" ^^-^* J^ ■'J*:" ^A-- cU*-^ J:^"^' ^^ (ij 

4JI i>t*^ Aiijj^.«j>Jl) LJj t^J^j' JJ^'^" i-jUol aJ,»^ liiiiS^ 'j'^ 

iJi*^! jif ,_j>*;--li (ij^Ji ^v-^'b • ^^^v-=^^ '-v. yj^} -V^j" '-^^' 

ft C- j^ 


Jl^! ^^iil -ivPj jliu jX^\ ^jW ^,^j5lj Ij^jlL^Ij . jj^l (^!>UN ^^1 -u*i:j ^^ 

1 r- ^^^*^' ^i-^J*:'' c5^v' ?tiLMaj 61 (J I J c Ai«j$o- ^1^ c5^' JU-i^ c v^n^ c jk^^l j_,j :l-> c 6j^lj,y_^ijj;e>*-j t j^ J-i^U-! ^^(0 , v; o- . n^r _hL- < v»d-^' W « ji,t-'-^^' (t) \AA fr fr *• t* J*: ^.JLaJ! OtJubl ^ So WIT ^ :>j^Jl iJilJU&l .JLixSlj . l>-^j^' JiJA:!! (^) wU>-i V^\A >L*1 fi >-U- AAjJL^ klJij ^Sl jJ^\ ^^J^J A;s>wJ. ^U^yi 5 Kli^ J! t>:LJJl y JsJ^t oil- Jlol J JJL; 


j%jJj.H ^j-- ^_^aB aJUJI JliJL iJ^^ jlL j-Uj^i ^li ol A^JUaJI c_f ^!l 


kj^^' W^5tjl. a>.T_^ c JUJLII ^^li^i J -i.y ^^ cJtUJ J.!^J iij^ t 


\h\ ^Ui j.,^ ^. V i j±A\^ jL^Vl 0L> -Ul ^Jj c ^1 Jt 


JkJI A^j>-j! ^"tilj a^a^ij *I>^/1 o'yjUi j^^l oiii^l Li^_, I 


jjl>l C-J! A_,i J dJUij ; l_,Jb jU: >o J ;^U-I iJI jjLili <* ,<J-I (\) i-^!)^j . ''V \rAo ou-j rn \^n*\ ^^t^ \o ji^. ^iy\ ) 4_iJ ^/J-l JJU- j^J Ir. ^jL^l! J. jj^\ i,L^ Ij^l ^Ui! ,) ^1 Ul:^_j Tjj j l^ip jU,! J)l Sj^Wl iUl! c^>^j S^l' U >-j;i ^i iiUJ! jTlill -LwiiL iJU-i S^l^ll cai$J! U oU^j ' y^Sy* Sj^3 ^'^jjj j^, _)^*^l JJaJ! jL::pl aJ^^p (Ip- 
fi- ^ 

Ua,,Jl.^'L)! ^>1^ .<^^ L^^- .ja>. Jp ^ cJir ^;^ , mi/^ \\^ .ui (i) \^ iS^TJ 


<\) 


0,-^lb ^ Jv^; . OJ.J J p>^:w JIT -uiJ ^.j^»*-^l ,r--5j £ > 
f .alii:-* l:iJa« L K>iJ Jl ^Ip ^3^ . oJu>-lj jKx^l 4.US" Ks^ jJUaj 


U^^li. ^J i-U^ >1 U'Ij ^_;^.Vt ^^.j Jp ^^^^_ ji jAj ... olX3i JLA ;.. 1 fp- jr jv.*i~i-lj >_Jyi!t A»l:»»^ '^■^}j • '^^'^ O'^ iU)l ^\>^^ JLSj:>'^> . j\JLll_, ^!>L-^i i^JiJl A;Ua:A_. axpUx^ C^yj ; Jk.ll J^l ^ ;i>.^lj i-UJ:^ ij>il Jp O^-j ; 4^!l d&lf l^^U . J^l ^J^ ci c 

!) ^"j"^' J^ rH'^r^^"J (*-rj-^J-? Oir^^r^'" *'^ c/'^' J^ ^^" a' ^ 
, (( ... ^L«i! ^^-^Jlj iUiJU P^b*! I-IA! Uiyl Jj:> jS'\ ^^j^^ cJ^ 
djii.} ^l/ili J^. jl ftUpjiij o:)Li)l Ajj^ ^>*^' <iU%-aJ! J l^j-*- 


. n'\"\/ \/ri t «^jj« « *i>l (r) \^^ ^•^ O- ^1 ^^^U-Vl Ji.ll di.3 _^_j ; ^>l J3JI ^U53l Ji> I I, 


* 

:.Uj^ JUuJi Jp 4j,:>j^!l <::jli«J! vi-iiajj . L%yl ^jU^ Jj UU;_, ^^jsS\ ijXJl J^j c N*^";. i^ ciiul Jl! JjOJI «;;,^_, L^j 
UU i*A_^^ ^1! i:>L!l J C-lAliJj i I^JLp 4iJj4;Jl ajjWJ' <^li»JJ 

CA1A> ^\ !^-i^_ jl ^_ V ,j.JUI i_^! ^i;^ i^Ul ii/vi . UoV jj.::?- <■ -^^f *lf LK^" « nen LSij»l JUi IL-L ; ^^jiV jMj,^ (^) \<IY 
p-V dUi c JUUI, jUtJ J !_^U Uii. JUj lLJ> (j Oj^>!l J^i. ij 
\^ jl ^,Ui> Jp JJailj . ^,^;i ^jUd! ^1^1 J, 1^ ojii:^, ^^ 

p>j i JU J^7 dU-irj ; l^jo. OjIjCTj J;j!^1 i^^aiiil aJjJLJIj iJsjUt jjil^ jU! p^lj Jp aI^WJ! ^X^>r c?jWaJ 0_,-*JyJ]l JJUj 
^_^l J IXJ- C^^ ^\ ^UUl Olji)l JJUi illi J^ J Oj>^_ . :>!^J! di)l>. iJUlJl Ol^ijl ^_jl-_. . jlSC* jr J Ajj^I oir^i 


JlAiJI *ljjj ^_;--jj JjU- U:^^ , ajjj.^,*:>JJ UJj oj;^ t^JJ! (_jt.l^t 

4jaJ! ^ juiji y_^ jjkL^ ^y^ ^y^y. ^' l;^ i-^^^) J^^ 

^j Jp .j_jiU V iJli:^]! c.l_,i}l c;ir ; ( \^nY) 4^>JI v^-yill j^uMj c jJUl *ljj^Jl ^j a.^_, i^^A\ J j_jii^ ^i_, , ^»i^j_j J*-i -^Lu ^j JlOjj^y J jUl- :jU^ jLL:_ JjJI aL j^l ILuii ^'a^ (\) 
<> ^ J- ^ *ilj J^MI J ^^*J! ^ oj^ ^j^j ,>J-J.I ^>^-. ^j Jt tjb • L-l^ Mi>l J u^i-if ^--S'jlil flSil \\r \r-^ 


LI i>^ C^Jll! ^^-Malll Jp Icb l^^>. jSCl, U-... «ljjj ^ Jjl cJir J)I j^i:^ Jiia^ Jjl^l ^ oj\^\ ^ a^|_, jU^yi ^^ ^bj 4 jicjS^\ (J ^^>_,jl; .^11 ^^y-! oa;u J)l JJl^lj Uyl ujj::^ l»j^ oxij ; V ,:f ! ^-^ xj, iJUj J! ot,"^! ^ ^ 
. JUUI <.^5^ Jp !>__. ^^LJlj c^iUaVl US ji^ JiL ol J 

4,Ipj 4JU: c 0^1 Jp ^jiil! jUlJl ,_^j . ■4:^i\^\ ^jnJL^S *L.i _p t Ifi^ ^_g)l SLvlil <i^ Alp ^J^j (. ^j4^^j Cr^y-JjA^ 
Mj 
ftOA -i*Jj . U J jU^j La uvJy.jp- ^y aJjSs^ a->^! Aoy^ ^jl 
. IV>^T JjU. J_^1 AJi>1 A^Li. jp '^l^ Yo iiU. ^j</! 

aII^uS! ^jj Ij_^ l^j oj^ SOP Xj> j\J.j bjAA\ ^jJi\ ^ 

j^\ ijii$L- iop ^._, . A^_^! J ^tjL-'yi jLi^i jp opl- Lf ;-^:5t-*yi 
. \^^^| sj ir <■ -^^jj^. ' -i^Vl u? (^) ^^i pi 5a>Jii j^"^i (j T_,,^ ciJj c \^*\r Jj'^^ ujiir 
. -c-ij ^^i ^ yL#- ^iU! 


Jpj aJ^I 4^_yl Jjs J ^1^1 ^ \^*i_^.^ iij^ ,^1^ ^x>^ (^.^' jWJ ^y ^h • f^^'^lj AjjyJI Jo ^,a*UH ^y Ua^j^ JIJ:^1 l^._^ vlwiij j._,i _ OikJi _ ^}/i\ OwUl A^ a/_^! 

. U^\ lJuy\ J_,i jjj; ^\r d.^ \^*\r <- kI. !J^ 

V'^^j-* Ji^-^'j Vj*- "^-^ J ^.-^j^Ji (.^"^l C-e-j^ \Aa:>p 

,11 O-tJSiU 4:uJir ^jiJ^ t> *^^i ^JJJ ^J^< Jlj^^l J;5lj-i ^^jj . A-;uJl 
jj-oi^i ^ail j^^J! J,L-ill ^ ijj,j u_,..ir jlC-jl -c^jl^ ^ijj 

S>j^J\ Jill ^ T^^ iL-i ^^1 ^jj- a.^ Jij_, . ^^,^- i^ J 
^1 Jp iM\J~\ A^.>V! ATi^va^ Uoi^iuv. ;ki:i iJ;;:; -u~- aJ</ !.., oi^--^^^ jWj vy^ ^^»-*^' ci^i ^M* 5-4^1 '^-i^ ^'kTUM^ 


Oi^ • *-r*lji-' ^^^'i' C?jiJl oOA ^j^J '\lJj i^Ji\ :^J^^\ ^ A!hLJ,j iSjij^ o^j^yr 5-^t^. ^j_f X.^ '>i diis ^^i jOi c j^ gi^p ^ ^.^ ^^ 34^ ^\}i\ cjir, •■ t S* C- c* 

c5y^^" i>lwi j^ii^:-! Asiill *lc! jUjj . 5ljlJ.lj, aJIjlJI^^ a-^juJIj ^.^1-1 
^Ji\ ^j^ s.,j> ^^iU Jl j^"S/l aJU. jjLij l_^lj jUi;*:/! jp ^^ \\M oUJ Yn J UJU:j Jl _,Lfj ^ ^lyrVlj oUW! J ^1 c^ j^jj ^^\^ ;>Ja>^l odjdU U-^^j ijjijo i^j-^yr 

« ft 

Vt>^V! Ajlilpj A»!>UI JP oUjI JjUlj JJ.1 ^^1 J'ySl J ^y^„j 

u^y Sbi jTj . »ai::^j -u^ ji Jki\ jj^ j^jj ^ai:. jUl J ^ «- V ^^' Jv* o-r^.-J i_rr^ "j^'j' I— ■v.ijll iLp J *J^ ti Ls*^"^' J^' '-J^ <> *U5Jlj jLfJ d^lu^l O^j 
- — A:«rj — V^i *^J-* (J* *^viAli t^yj AJU-i. ^t Jii l^«i*j jl 

' ^j^ ''^Kj^ (Jj^ -^i-ji J Wy ^j>^\ ^j_f X^ j^ ^^j U\ A^t=L| Jj^ SOpLj: ij,^ii\ lj,jj\ ^^%^':^^ ^A ^ ^J^^ \f . JjU J^ J. U^i iT <*i__^l lj]lj Uj ly^ ^.aJl ,:^JLIlj ^yJl j.is:^ Jj^, c..^^! jUj 
f^^ij 4^j_^! Jp oil^ p^ Aii^_ ijali J ^ ^ji jp j^;5Li 

'^^ '"-iJj^ (> '^^-i^l f lia^l "^i t^>^ t^^iJi^ -U^^iJ jUij J 

(_s^r-J • ^l^b W^:^ C^ c?y' fJL.il ;j^Ji j\J.j ^^ jU 

iJjybi Jlj IT iSjij^j ^3/ \^^ JjJdj UU. U;y> jUj ^^ nv cr^L^ / t^JL-ali i>J 


),L4 ^£ ^li^t A^J *l:i^lj V^=^ V*^^ l]^ "^^^ '^^-'' ;y Aj (Jj-^-. l* (j^J (i^J *• '^'^•^ \:^ \\j^ V'^'-'-' f^ ■ 4 ftAJ <^JUl Ail J L^ ^J1:JI i^l aIL-^U J-^-j . :>Ji^\ Ji b 'j:- 

^^U aJUJI A;^^ t^J . 4*jU AjiUjJ Ai^j U^jUi >i \^^ f/^ijjicijdUi JL^ j^yi^Vijju- = lf^>4jli vj^i^r^^— ^^ 
VjUI-ij^Jp-jiiJ! J^^^l, jUjVl^ljoi >UI f^ I • avi»iii^i-iA^u, i-^:ii I Iju^^ia- *r»i;LljLlojJ L ,^::SJ_, -\ • ^_^- I ol^>Jj ogi^cLU >^ 4*J»j Alii 4^; ,j:;^>*li-,USf lo A^i ^ 

ty -*« l=*^» JyJ J*«>JJj^!j ' -,,^o* j^» J^j ;.^!-,VfV»^^J 5'Uj ;.b^u.i*-;!^jj jfc^lo^Ow-^-Jl'M-^! 
O^ojA^ *r"bW!j -W^jL-^jy^^ly^^V^ . Lpa. ii.i*.„^^i ji. ^^H-^io' : Jyi*rfri^* J;W- *J!j -u*^!,i:i l i •* • maa jAc>Sij u>, u,,^ 
< It^iliL ? J^l,«L>Jl,tAtLJl,l*SUI^C;^U ^M^jl (JUJlo>S;fot f>b-. U^^o^^Io>Jji* ^oJI Jlj^I jt^ UJ '!^ ^^! jt^-Itf-£io>i;ol ' Off-JL-*il < lUr Ur^ tS JIH^ 1 05S" Jj* 0>S;f0lv^^l0-.rJi*^0ltri*;^'^ Ijl Li' tiJ^t^^O^o'^JH^Jc-V^o'*,:^-:^^ 1^1 -i.u;^oiM*J^c-^L^^v>Jiji l•^^-i^v-J»f>^:o^^^ ^ i> o>i; o i^^ t c>* j iU*. J>»^ 1,1^1 0^1 0>JjA ? r^jl^O. li^i^.*^ JliJoIo. lUi^ LrUlo^I^,^J^ o^to' iVJ'c,^ Ul^l ^bW»ojS> ? s^!>i.l,i K-L=. L*-io>i:oJl:^l » K JH.5i»o>^J* ^.>>JlJyo'.i^lJTi-*:o' t^r^lrUI -»^t^lop■J* ? Vt^-j ^^^Vl ^^ Mi o->Ui.vXc.' ^1 Vj* i,S lii. ji^^n ^! ?o»j^fo* u*^^' 
o>i:oIo'U^ tU" o^>UU^o>^o' VI^U Otf^JU yiS-IJI c«^»'-li---^*> !i^'>:rolo>*-i-^ jU^Io* * (JUJJc.bL-..^ lJJ»j ^>^},c^J.iJJ Vi ^ ^ oSJj U^ia*J!,v^^io'*uij^!>>-,a'.t^i*^oW^u^' r^'^L^i ( ■m* 1 ^ LS'^^.US T-y^!, Vl^^v^oJI oL*:V« o- j^l^l-*JI ,>*^ ^ ^t^i-ij-jl^i ( t^ 
UJ>J [^JL^^a,..y^\ oU V-.^^:;>-^o.VI>^^ct>Jli^I*Ju:.^! • U^^yy liJUl^j l:-^!^ Ui:^ r I- ._ (^^^i t=>V^ ' lil^^' li:,j^l UU.l.^i:.15' l:j>L ^ji^o^ ...*. l::jUJ,.^^^|.|^^^aJl J^^^ UJL^^y' l^-o^urif L^SU^^. k- i lii 1 U:uJ bi; I ^ ^^Tjil^IoI o*:^loU. Jl ^^h^^.j.^^ J-G- IW rt-i^^ .i^WI>-iJ^ r ^UJI^^^L ^^1 JJJJI>^I-_.^llJj,^ l^,^ y«. 
^j> ^UJI-UJo^K,;, rJl-J<-L>^cA OvW-r-b^Iol -uii-JIJ^^ fo^jUUiljUi - LAii ij^olj !jLi>*ir' ^ 
.^UIJJ, fJ\^\ S-JUJIi-L^I JiUj, ^Lj|.j,Uj ^UJl :4t « i or^L-J* V ' ^MjUoAj t U.sf»^*^(jl 
Ijji J^o>5^ ^ : J>i! Ulj fS— i^> T yv^ljAl^l^::;!, JUI^iUi:,> t a:.^! ^ Ioa J^ J* ,>^;k^l 0>^jSb :i 1 « 4 Mj.:u^C^aJ( ^^^t-UUJI^^^j 5^1^5,.a:^jA ? o:>i^* 0;Si^(^*j J*i*J> jU^'JI*^ ^ OtiJjVI^'LT^j-^AJS^iJlwU'f^ ^ JJaJlfi.o4l.Jjb ■ Mj^'JIoLk:. ? U-IVI,- 
ijj^^^AJl (.,-a;io,-i--Jt(.>Vfi c«-i-*J*>ti> -^^v^ir^^Ji^ Uj t^^^ ? ^Lv rl^^ uTV^ -^ '^!? Lji o_.,.l-JI jji V>;^ * ^1 L i ^j\ o^w>*c>r*> ke;.^^i 4::.^^|jL>:L Lal». Jt- fJl ^..l-vOI .^-CJi Ij-aj i c? I.O A Ji- I* 
tj^J^I^ .r-iJIu-^j >Jl^oA3^t*^-->i-c^ f«^I»J»^^/^t:^^ U; » I « •A\^.^^^i, l^ytwKJI (jL a=-I jtt- Ul, (.^JiU bu^:^c^ U^ya*JI;.^Jbii(J iil, 'U^l^jo>^ 1^^;^*. o* c^^-J'U^ f Il^^U^^ jl 4^4;ij,IccLjC^L olo't^ -,K;i ojOj Jt^I iJl^^^U.^ jL^j ^UJl^^^ ,^^j Li iUI^> O: iT, loi" h*^.^^^loU. -M^ol^lc^^^j t^^^-:;^aJU^'( ^Ij^^U^lr L;l ^l^J^i^VlZl • lV-i>* J^ -i^v^M-i I-^o>i.^j i^t llJp^c4i U^ feJU.,iLK^ i:,{*\^\c,^ Lila^lSlo^ Jj U-l:ia;lju.--li:^o» l^Jf U.j^Uo>S-o» Lb C^-T 


-\:.i U^ 3 '-r-ij u^Jyt^ r '""-'- U-Jlj-AIi,^ r !,l-^oJ---.r^jl,l^ !^^i-vi 


UV^ aUv, J^ iJ!,«>UJi, o>>-J'c.>U^jI-iJ 


o! Li f ^>^1^ Vj j^l ll^^^^Uu^ V^ iLL^Jtj^ic^iU^i^Jj:. * 1 iji li;i 


^ ^^A-^j(^.«-i=5^^-^t::,(^lkir-J^i-- I>I.^ o ' o>-l--J 1 1^^ o » --N J f (^Ul^li- ^d^C^^>>-A k-!i^^>^jl JJJI fl.U^l*JI« V-L^*]j;i^:,I^ Jd Li^ >ti. I J-tl luJl^a^^!^L5!, ( ^(^ ) v^;r^l-->oi^^. ^wv,^^t^u5i, o>J^i \*vYWr/T. jir\. s^i.^jTt tf» J J^ ':>\:J^\ A* (^' jfi • i^r*^l tljlib-!>y.l tls^ Jp (^oj Ul *^:o ^ 'j-J^ *^' ^J, jH^' Oi*J--^ ^\ 
j^ li^ 'V^ ^y^^^ J *^'^'*^ cj^^' jj*^^ u^ (*-° (^*^ U) Air" ^UJb J>- c^ili ^•>^.JI jp li* tibT O^iJ j^li dUi ^j . ^ % ft- ,;^1 ^oSl IJU UJ^ *NjA Jil (jijl jl iL^\ 1J4-Oijl* j».^i jU :) J*: Jl djji jir J J ^ oiJi 4^y ^w=u N ^h sij^' *W'^. t>*ji r^' 

^pi J ^y:iiJai J^liil i\:-^l Jp c5:>jj . Slj_^l dU J» ^\ V... ^^Ij oT J ip^jj c_jl::Sr jUsiA i\jj^\ ^ J«f. c^iil jLij"^l aJJ dJJi J ^ 
j^lj OiLlj AO_,-Jlj jUyij ^Ij ^iaJlj Ai^lj JJi\ 

J;^;LI oi^"j :>.p^ij 5_j-Jlj J^\_} tiliJIj (>i^lj ^b J (^ ^i "^ V... ^5*p^l ^^.^\j V./51 Ai^^lj ^J^lj OiJ iiyr^^ -JjW* «b^' ^^l-> ^ J-^^' ^^^1 VJ '-^^ {X Y*X ■ 


^hj ly jn-'j "^ (^^' c/ f^'j*- -^ ^j^ ji^ J^ J^ *'jj ^1 Oii'^^ ^^-H=" Jl ^^^1 VJ>'-5 u-^*l-'-^SIj t>i!l 


UJ-1 J iJLfeU;! *— ^^ *^^^ '—^^^ (V' c^ • SjLui?- j\ ^oi^tj ^Ij lyy^ ^y ^li^ OlT tj'^;) Mjl Jp >L^ yl 5:>Lp 

. S^^iJlj J^lj ^\j JiJIj jj^lj 

O^ dUi V JJ^^ oUlJ^l j-Ua<* U*!j w-^Jl c5jU<aJ ^IPjl 

J jAj Vm.1 L^I J^_ ^Jl!l .v>Jil j,a;jj! dDi ^ u3^! 

.t3:>UaJiJUl! l^-J^^^S oUuaJlj Ujii^ •='^c>'^ aj^iiJJ-l Y-r . l^j-f^jr* 'Vj ^^^ N {J^-r^ ^j^J d:>j:}\ ij JU* (Jjfi- C/^.: h^Ji'^h jLiJ't^'^i /M ^Tydl (j^y^^. ^^J ^ '^ '^b f^V^- 

Ojy:! ^j2\ dj\Ji\ y. oT^l ote dHJ^ bjJyj c v.yJ! i-SU j^J"^* ^jc^ ^ ly^l -^ -^^ >^. ^^ i?^ c ^ b^j <^l^j :»l^ (j^:i fi'%J^\ ol OjJijw ^jJ' (Sj^J C*x:u<3 AA.xlip olilkj U:>jjj i oolU^I A^^jld! iU-'Vl lA J^j 

Uj *.4^i-^ ^^1 <-^yJI ^ J^ JL^ ^j'^ '^* * J A^ c)^ 
^ *.Ij:)*^Ij fi^JfJ:J^J i^Ulj S:)Ullj t>j>iilj Ai*-!)U!1 ol 

; <UJ ijv*i L a^^ ^^^ c c^j,^' o^j^ • (H^-^ Vy^' c5j^ 
; (3^^ -^' -V^ ^ ^jJ L5*^ ' r^f^ FTjj^ ^ A<*t>b^ u*^ji 


i fr ftr C 

^ jll AiiS . ^tj>-jj . A^JajJl 4Jliliaj lj:>li'j ojiA^ij p">L-ifl ^l^b C ft 

%^[ eUi c^i c^jUi: ^i i^\^i>\ c.ir>ij A^LJi v'-r""^' ci jlS^'Vlj Ji^.l^lj. ii-^lj FHji^^J J::-:^' c>* *^i ^J^ *lij>- 

• -^r^ J^ c5->j*:" J^' Jj^iJ ' ^•''^'^J '^^'^i ^ji^^ t^,J^ J^, 

jjvaio ol JiUJ ?=*,^. V J5^ ^Jl'' *'^-^' "iJ^ r^::iJ Cj\>j^\j 
(jl ^^_ V If . t^jU-- ^:>^ ^_ai!l o^i J ijl^l ^tj^^l ol I 


Y*d 4;>*^l ^j jj>^^h Sj-^lj f'j^r'^' (ji^ h^j^^^ u)i{ ^^' ijj^ 'j^j . \^y\|o|r'> ^.jb j^J' '-^.^ t^ «j c-^ , <yau} Lft SJjjl lii* '*=;■»-»' J -Sj" '-i* 


tjU^ Pj-i^. o*y ' L5-^^^-> t/'r"^ ^ • V'^' a^r^ C?'^^ » c-JUj c_ji -oib c:.*T_, t a1J.\ cJj ^j,_ aJI cJyu" . Isi "VjIp c L-jU A-s:-! eUi 4:Jj'j^ iJiP ^_ '^:r«^ ^^1 ^ '^W- -^''j^-i- <i-Sj:^ u^ l^ij v_^l ^>; j^^ij 4::^l^ J^ ^jNl ^JjJ cl^b jl . oU^ -* - . * f-j^i (^^1 olS'j c sijj:Jl Oly *iy^ ^y (^^"^iJ ' Ai-L^j Y«-\ SjU^ ^Ujl Jc- iiij^Jl <ijiji\ (^U- ^ i yJ^^j J^ij JxiJ 

, ^jc*JI tJsV Ij Pj"^ ijc* ?■.>*"' ^-^ (J*^ 4xli5jij /IjjIp-j lull tl>_^ tVi ti J'^ ^ v^ ri>" v^ *'->j^' -^" <j^ 


* c-j^j iJU jj p-j^j Jrfi c5^r AXj>- oX^i j2a ^kT J J c t>^" iI^pU- i\jji\ J 4iP 4j\::^! j*^ t o^-^ !>U ? ^i' fi^^-^ 

J OjaX J;4j V Sljjdlj 4«j^^l fSj'^ ^' ^i (J^ u-JUzJb * S. -«- cTc'* "-J J Ij ^j \i ^j^S ills J (i (^jlj^iT*' *^-^-^^ *^ ■ ^^ '^^Jj'^'^ 
, oj.!!^ Oiji Uxlv^ iJlw^bj u^i^Ui l^^t dJLw.bj UUJ dLw»b 

. ( YY - V : Sn ^l^v^Vl ISj! Ijt^l ^UJl o^J ^Wl ^^J <>^ l^Jiiuij cJjlJ J!l Cjbl^iL^VI \*\ , Jvu j^j j\ uUojij f'j-^ JLvai cLjwJli ' Jc^"^' Cr* Vj^ ^-^j^^ ^\ L*Aj:J iLj>- c.«-^j aJUT hoj\ ^}^ iyji ^^ u^- *^ ^^t'^'^h is^y (J* A*-*! *i! ^>* ot )) : o^A ^ ^JLoji^lj Y-V 


"^^■'^ ^r4=^j j*^bU uii j^^ y> c^-aJI ^I>w9*i/i js' <«^ij^ -uj "^1 


uJjV js> Ul . ajLM a,^. U CjUV l^UUi ^>Jil t_.Vl iljl J11 iiJi-l ^^ a.\r (L^ dii ^jA er j»5oV c_j<51 ij^ 1) : olJUU l^ j Jy. wi-^ ^ sl^_^i ^^ ^_ii ! t 
^ji OiJj t ail Iji^^ i (^■3j^J! t_.>iiJlj U*LJlj SljjrSl a^ o] I ^f . t ^t 


Y«A ^jCjoj ^^^ \jJU^ ^^^Oji Jf^ U . YA — V ll^-ji , « AJjiyJ l^i I i- i 4a^_^1 isoU^j VJ-^I^ iS^ 5JUJ-I ^j ; A^^ ^z>t^\ A>tt^ Ljlr^r ^iwii 471^1 jila ^y JJj » : \"\ _ o j^ 4 «pJ.i J_^ 

^'-> • <jr\ u^-i (Jf-K i^ J:H* '^' /t***— » : rA — J> (j Jjij 

^yi ^y\^\ . « ^Ni aJ J>J jc-^i iia^ J,. dJUW ^ j/li Ul • ^J-^ u^J '^ij <-r^ J:* ^^ ^■^-^ » : if — <^ (j <J^.j <? u-j-^i >i- ai ilia; o>: -^1 c j,4x^ c_^_,l ^_lij ^-J.1 J^; jl^JilM.^i/l ^ Jc Ails' aIVj o^aI^I tlk C— Jt ? J-jfVb 5lj_^l -^i^ oU'y IJu t»^ \< -f ^y ^ 5*«j50i ajIp juj a,^ 1 c t-j ifl S^pBt*. L Tj>. ji*- : Sljjdl a/U- t^- it ^ p^_ tiili JlS j;_;.Jj 9 AJ_:>J^^\ SijjiJb lijj^ jji 

ij^^j-i ^ (> 4-:j->>- <i V '^J' iP' <^-M^ t5--y* ^.^ 'jj^^' » jo^ J v^ ti,^ tsjLi Uy^ u^^iOi ^^_^ iii-.^i aos _ n V ajI J ju fl^li^ 4;jj oi^j i ( ^^v^/r/r♦ > jji-aii dJLiu Ai"Sl l>tj»w» Tj^l OjA^-Ntf" *L5s3- j-^lsi jU^pl (Ip- ;_55*Ijj '^ I 


^«? «* 
Jl *l^Vlj sljUlj Zi^l oU^ oJLidlj jLio.'bflj jju]lj 

^i>jji ouvi ^^^ j^ij ^Jy^ v^' <y «'^ ^ </^, ^'^ « iSCil t3jUl Ji^JjII yl^l J>ai oU^yi «-^_j c iijT;.! t$ji ^,-j '-^'4^ t5j^ '^' !••• V"^ \jy 'Jj;*^ V^J '^^' Y^ U.ji-^ Ij-Jj '^f?- Ijr-^. \ ^lit 5 jUa^l t--^U.!j 4^U.l jL^1/i . Jlil! j.^>«li JaJa^- ?... t_^hli aJU Jir 


ft . JJUlt ^.^>d! ?... c_-iJjl ^ t^^."^! olLyi ^L^ « 


Ol^ l^J dJUUj ^>Uij ^^'^1 cJrt ^pi i;^UJl c^j>l jU » 


ft YU 


^Ji\ Jbj-j ^Ji«^ Jp S_^^l J j_^J| ^j^ Ja^j c ji-\..,^'^\j 

hsjdi\j <^_^l olkUl jr j-T; j.> jp j»4Pl^ij ^l a J^ ijl (J If-laiju-V oy^lail ^.Ap^JI c/!)^\j ^_^\ 

. J^ gjlill ^,vi>«il ?... ,:;i^_^l ^t^lj 5JLytJ! c>waJI 0'.a>JIi ^ U. ^.^ V iiOpI jU J i_,^Jl ^ OlT t^y i\ 


1^1 
<? * « • ^ ^?*^ j^ri "^ ^^ V' (H^ jj.ai>«::5l ^e-^.j (K^:*4^ Y\Y 
f ? V^^^b ^;iy*5' -s^b ^.j^b ^ji (J A^l^ij d^U 
<C iwU-j Ai,ail ii-Uj y^j^l ^bjti^b _ v^V'j ^:ij*" . y;p ^.Ul >^1 ?... l^^^tj l,j_,t ^ :,_^^J| ,^i dJJU J:>uVj 8^j:J Tju^i j^_,jUi ^i i_Ji; Ji Jj^^^ « « Jt*^ jA J ' |iWI ^va- tj V* all V^. c^iJl jjJJl jj-Jii Vt T^tj J ^laic^"b/ AJj^a^ {^-sjt*^ Jji ^j u^-JI ^VT Jj i_,^j| 

l«;:>»^ oLJ)l 4Jir j^ Jj> «^tll 0^1 >-ljl tJ c^vij 


*ai*T c *!>UI jjj>- (-its' c5'W» (^^ Olib-^1 oJU ^lii i^j 

^bj tdi) l_y.j;j o^t^b Ijilit ^^u)l *H^! 5^>U Jij:i:1 ^ JUdt 


UJu- c (»-*'y.l ■i'j*^ ' .«^^>^:^ ts'^ . *ljJ^l jo:. SJiJJl p^JljTj ^,4*;»^- Cf ^^ 1^1 J^J • (^ YNi 


MA\ 41- Jl Mo\ i- ^y ^ ^-UJI 
\o^ 
\^\y _ s^^r «i-JUll .1^ O" Jj"^^ -^L*^^ nVY - \*\\A Jj^l JU>-t c^^ jjlil! oUiP 

^^Yr - >"\yy v^ s^ Jj^i JL^ Y^« ni* - \^>(r Jj1/i o^t c/, ^\J\ 
. niA - ^^i• Jj^i ju>.t ^^ 
\^^\ „ nAV ^\J\ JUj£ j>-I vUtll <3UJL- \n^o ^ ^n<\^ dJiiii oul- o; (Jii" j^^^ 
^v•r - ^'\<\o ^i^i j-^ i>, (jwi j^ak^ wr* - ^v•r ^\J\ a^ o: ^li" -^^^^^ 
WfiV - Wot <jli)l (^ik^ D; vUlill OUip ^VV1 - \VoV JJWl JU:s-t ^_ tUlllI j_^ak^ WA^ - ^VVi lUlill JU^l cr Jj"^^ -A-J-l -^ 

^A•A - ^A»V Jj"^! JuJ-l jlp ^_ «^1^1 ,_^ik/M 
^An - U»A Jj'Vl JlJ-I JLp 0; JWI -^j*^ 

. ^^Yi - \^YY Ji^ll JLp c/. -V^^l -V^ Y\n i_^l i«Jl g^JLil JJJP vr 00 ^A 00 M ^,^Y^,YA' 
YA^A^Ao » 

Y;00., 

^,Yr»; 

Y,Ad«, 

^ • A, * ♦ • ; 

YY,*o\;'\n» 

n,YAe;VA' 
^,Aon,Ye* IjICJI (J :>ap U^nAi, 

^^vAi, r. t t « Y;««S t 4 4 t ^ « r, 

rY,o*Y, 
n.-vAv, 

^;VYV, 
J J^ 


I J io^l jL«Vb4:>-U 4 % 4 nn,A«' 
tfi'\;nA 4 « * ^-l^, vro,fA\ t ^^^uji 


(^ Vc jy * * • »% t^Lp >5JI r 1 OlxJUil uul -H ■ 

^"^ ft. 


Y V 
A \ w 


\ « « o\ ^ » A^ 

Vo \ 10 % « AY 
AV g;wJLi1 JU#^ OICJI iOs^ 4*1 J^l JL."^1 A>.lJll i^o, a 4 *\rA;YY 

^;Y«»,»* 

r;AVi;e» VYfi, k % 

Y;Ar\, « 4 \,fi^Y,0' i;'* ";♦• ^;*\Y'\,rA 

i;l»A,Y'\ e« ♦ ^;Ye» 

V;\AV 

VYfi 
Y;AVr 00,' t 


« % « % Y;'IA «'^;rY« t 4 1;«\0 nAe, * % * t I « i'\i,We> nv % 4 t leA;AVo 
ro1;11'\ 

rnt.vrv 

^;M*\;A^« 

•VA,«'« 
•YV,^Ye % % 4 YVs •VY.Yri 


J v^ u 


J ITj jt (^> 
U «*« 4U Ub 


I, 
* JUlJI 'I'jJU 01 ^^1 I jj^ u 

\A 

Y' 
Y^ 
YY 

Yr 

Yi 

Ye 

Y1 
YV 
YA 
Y^ \\ 06 


00 ^^ tJ*^ I •\,'Yr,Yo« 


^;AVO;« • * 


An,»»» 


\;fiYS»»» 


rMi,ro^ 


i;Y^O,««' 


YA,V'\A,U' 


Y^;»e<l,"» 


Yi;i'\0;0'V 


Y'\;0^r,'«' 


Y,iY';«" 


i;i",*»» 


i,^o«;« • • 


0, <••,»• • 


i'\Y,YiY,'\A' 

nr,v«A »YUA0' 

YH'\,o*r 
rA^A** 

^"»;A\^ Y<9;» 4 « r !>UI> LJ1>- r« rY 
ri 

to V^' > s ji^i cJ cJi j u ^1 v^^*^' j^^' u^ I* fe 
i.^ A* 

^1 ui,t V^Y-; fc « 


^JU^^ vn nr;Ai 


wwCUw* At 

k t * « r,us«« ;ljjjl ^UVl *IA V,11^;e'\ (Si <\Y 


4 % JU;^, J!)b>.l 6 Y;nA;*\A VV'; k « A» 'j 

i;YrY, 
Ai, Y^,A < « ) r^^^ e « 0,« • •, ^^;Ynv, 

Y;rv^, Y,YYn 

r<\A>ro ' Wi\ M, « fe « ^,nY 6ap O-Ap 5_^.»jC«w« /'li <t« Idl «=^J-^^ IF 

1 JU u- 0^1 J^ 


tijy. L, i^J 1 L.'J 
ijoJU (-A) 
Y 

r 

i 1 

V 

A (ijJb^jl* ^ ^ \Y ^ <\ i A Aw< ;jUa Jii \i V'ji^'ui-^l (^ AY k k iJlkj^ \ iJU-l ^0 «* » <J;JjJI iUi'i/l «\A AA (jlL^ J^t;?.! ^ . ♦ \ t 4 L-^ t,nYt,A»« 


o,M»,» • » 


OO^t • » 


Ofi,» • » 


r£,Y'' 


n,'«« 


YAY\,11« 


Y,YnV;»*» 


\>o\A,W^* 


\,vrt;*»« 


A;roo,*l«* 


1ji^o,» »• 


Od ♦ , » ♦ * 


00 • j« • • 


•A1,» • • 


•Alj* » ♦ 


e\,«AY,A<\' 

\AA,i\V AY, 

rY, 4 4* « « « cs^jj' 
all l' *.»xx| fj; ."«. UlT ^ J-UIJP Y' DIim<} it Y \ JOJUmAJ DL^p YY ^^ii^t ^iii\c.\jUj ^i^ J Yr v^'Si > s^\ ii o>*ui \Y 


Y Y5o,^» 
Yi«,Ai ^Y, « • 


r^, M • Y,Ytr,Y' ««Y; 4 4 


Y^ t t \\ 


i;AV';' 

Y^;•VA;• 

Y;-V,» 

YY,rtY;« 

Y,OV;* 

A,t^r,' 
^A,YrA;Y 

^^iiY;• V tA^,rd\ 

Y;AV\,»A^ YVP; 

^A; 4 4 « 4 4 4 tY;V^^ 

Y'\\;V0V 

A«,\oi 
AA,VA' 

Yo,rrY 

Y,YV^,^n fr ak A^j>J\ tiv»jT Ull-1 S 

Y 

r 6 V 
A 

\Y Ye ^f«; % » 4 ,'^ \1 •;•« 


*,0 


';•« 


H\;i « t lYAfl* is « « 4 AYi;U« 

Y,YW;««« 
A;OYO 

a«,YAo r«, • * » tV;i'\a 
^,1iA,ii• «A«, 

YH; 

1Y\, 

aA; 
i,r£Y; oY,^^0;YY« u^,nr\; A;^vn, 

Y,o»', \n, « t « ¥ r,eY^ 
^,AoY 

^Y,Y^« 

ur,Y«« 
^^;Atr 

ro;^\A 

\,Y1^,o^v 

U'\,Yre 

UY;1AA 

YYi;^n« 
it, k * k urn 

Ulkl 

«t «i 

* ** \A 

Y« 
Y^ 
YY 
Yr 
Yi 
Yo 
YI 
YV 
YA 
Y'\ 

rY r 

Ye r,A Y« \ Y Y 
Y ,i 1 ^,n'\Y,e•• 0^«j » I % rAY,e«« 

Y,^'\'^;A«» '\VY I k Vt,VYi <3AY; * « « YV,e « « lAY, 

r,WY, 
'^^rAA; 

Y,ee«, r^iAr,"; o^V, wA^^^i^^ ^Yr;U^, \«;'\A r,AA • , 

YVe, 

on, v^ YYA, % ft « \YY VY« 

Y^v,vr\ 

di,n.Y t^. « « « YAV,nt« 
\^o,VoA 
NYsreo 

r\A,«^^ t^ 4yu 


• «^ aJ'i/UU luMt)^ JJ 


re 

rn 
rv 
rA 

tY 

in 
tA D 1 X,<» \\ r ^j^\ 4 « « * 4 « oY,Yn* 

0;YA%,iA* 
'lYY^AY* 

WY,nr,Y«Y u,nu, YA; « « ^ AV\; 

n,AtO; 

a, 'el, 
Vs^Y^ 

U;An; ^r;AAn 

Y";\tA 

*\r,-\A\ 
YrY;'tn ^YV, « « « '\A;Vn% 


r ixi li!>Lu_jPjj e« 0^ 

eY 

or 

el 00 on nAO;lA^;YVY : cA^C/^^ d^^ji»-^'^H*''t''-^ 1'^^ 4 '^'^^ ^"^ csi-r*^' f UJI ^j-^ I ^^ ^^Jj L^j fj\ iJ^JlS ^yv 

.(_^^IAI 1i.^pA\j ^\il^\ ijij^- ^ Cj^> hS\J\ :>!>Ul J^^_^ AJllsJUai*! t^oJ' . SjjUJI ^jbJl jj""^^^ (»J^' V"j'*^-? ^^^^ l3 t3>^ ^J^J 
c S^P^Ull iojj-l l::;JJL« ^ A>t>uj ^»xx.«x*^ ^JLil! Jl^^fl o' ^^ ... aJLJNI j;ij c u^^.0^ j^l j^J il;\j o jLiv- L^li ijbs Oli 

... aJU S^aij i^^UJI S^ ^1 aJ 5:>U ^ ^U ^U::pN1 ^ IJI^ Uj>- YYn 


. jl^^l J a^Ip aU) Ji^-j c 01^ jr J jl^"^! ... aAU)! SiLJt J l4*«iUj (_$-L*- So^ Lg^jW Ut'Ij , oliil Jj^iy-lj j-Jl»jil J. aJ-1 p.^jj UvaJI OjJiij li^ (.$>*•' J^^ lil y hfl'-.'f til »-5lJ>-lj 
• Ui'^jU'^'-* J^*^'j jjdiiilj *UJUllj AJUJtl A^j5^l *Uapl ^y JLw. . b^ti** JaIs^- tij_ ^T Liy cJLjl^ t Uj^ C-«apl 


. ;Ji*^' <>* ^J'^ YYV ;^i ob-s^^i ^ oUJt c_jy. ^ 
4^w»* 

l^jj C-iJ c (^:i^l :^^^\ J <-^j«^l r-J^ OjJl^ ^:^J « * * ft 4 . J^^l j^^j IjoBj ^j^S dJJL" 
' u^jJ^ ff^ 'j^'j kjlcr^ (>^ <ii Cr^j c^^l cijj-&-*^ jJU. uiJl Y£ S^L. AJliJl UWl c_.>! J«, lJ!>Lp^i J Ijiblj 

I 

a>-UI piipl I41. Tji>.«^j t«l>. -vnAY Ua^j ot-Tpi J t^_^l YYA 
<^^yH! UUi A^!>U'b!l V-^^"^' 'y^d'^ ^.^ ci Ij^b 

• ^^ ^^yy 6i!j jH^:-! Jj^" ;^>' V^ ^Jjlj Jj:;-. ^^^ ^r^lj tA*'-^ *^r^' ^ Jc'^' ^^^-^ (Sj^\ 
JU; T^^^ tllp \ T J^ Aii::^ T:>x. ^liJt Jlii^U \y^^ 
^y-ij aJjjJI yjj dl^ ^jij >il^ i^U* JJl» jljj! OLipj jiijlii JLijlil arut *Wt .^l Ajjj^.*^ <_^:;j ol:^> ^Ul o^^\ Oi^U"^' t>* ^:r^^^^ Wj ^ ^-*' J^ ^^iV i^ 

. iilll! Jlxi'^b jUlj ^lOpVb ^ A^)J aUJ.1 « Oi-Jull oLil! Yr Ajva^jJl Jl_j^"^l S^b (j v!>U*yi JiJb «iJl ^y uvJLJ.1 ^ — e 

t * 

. 5Jb-ljJl S^'^l *-Uipl ui^ A*»-Jail iajlj^l j!5Ubj ^Ul I.UUU* Jl K^jJ Jiij v^)/! ^!>UI ^ ^U- Ji IJU Jp 4iiu^ ^Vy J^J Li:*^i ^J, cX ^^J^ Jiy^ t^>*^' 
*- ^IjJI (>^a>Jil le'\.^^j A-^jJJl A^^JJI ^IJ — . dili Jb*t ^ 


I 
Yr^ •._ 5>aji^| r ^ \^\ ^ji 


r 4;>wil «-o>«d ^Ldl ^^vip cbUi..! - Jli!t L^ 


^^i Olyjj (jl^lj ^j^j AijjX^')}] *ljj _ ^iUIJ^